Văn bản

Tìm kiếm văn bản

Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Danh sách văn bản

Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
06/BC-BQL Báo cáo tình hình thực hiện DA PTTTTD tỉnh Gia Lai Ước năm 2019 và dự kiến KH năm 2020-2021 BQL Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện 26/11/2019 26/11/2019
05/BC-BQL Báo cáo tình hình thực hiện dự án PTTTTD tỉnh Gia Lai 6 tháng đầu năm 2019 BQL Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện 09/07/2019 09/07/2019
29/CV-BQL Cv vv Kế hoạch triển khai hoạt động 1.4 về truyền thông BQL Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện 13/06/2019 13/06/2019
02/TTr-BQL Thẩm định và Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thấu dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diên tỉnh Gia Lai” do Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) tài trợ - Hạng mục: Mua sắm thuốc – hoạt động 16.1 được phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai Ban quản lý dự án PTTTTD tỉnh Gia Lai 30/05/2019 30/05/2019
116/GM-KHDT GM Hội thảo nâng cao năng lực và vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em vào lập kế hoạch và ngân sách PT KTXH tỉnh giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư 11/06/2019 11/06/2019
1170/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt văn kiện dự án "Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai" do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) tài trợ UBND tỉnh 29/12/2017 29/12/2017
24/QĐ-KHĐT Quyết đinh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 12/02/2018 12/02/2018
23/QĐ-KHĐT Quyết đinh về việc thành lập Ban quản lý dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 07/02/2018 02/07/2018
25/2004/QH11 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Quốc hội 15/06/2004 01/01/2005
1344/QĐ-BYT QĐ v/v ban hành chuẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV2 (COVID-19) Bộ Y Tế 25/03/2020 25/03/2020
10/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội. Chính phủ 17/02/2012 10/04/2012
1023/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020. Thủ tướng Chính phủ 07/06/2016 07/06/2016
56/2017/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em Chính phủ 09/05/2017 01/07/2017
18/CT-TTg Về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Thủ tướng Chính phủ 16/05/2017 16/05/2017
VTN/2019/CSD/026 V/v tham dự họp kiểm điểm đánh giá giữa kỳ cho dự án PTTTTD chu kỳ 2017-2021,tại Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019 Unicef Việt Nam 21/06/2019 21/06/2019