Hoạt động dự án > Chính sách xã hội và quản trị

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tập huấn vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em vào KH PT KTXH tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020-2021 đã được UBND tỉnh và Unicef Việt Nam phê duyệt; Hợp phần Chính sách quản trị và Xã hội - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo tập huấn vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em... - Xem chi tiết...