Hoạt động dự án > Bảo vệ trẻ em

Ngày Làm việc của đoàn chuyên gia quốc tế

Ngày làm việc của đoàn chuyên gia quốc tế, Unicef Việt Nam và Bộ LĐTBXH tại huyện Mang Yang và xã Ayun khảo sát nhu cầu đào tạo về công tác BVTE - Xem chi tiết...

Tập huấn hướng dẫn viên chương trình làm cha mẹ vì sự PTTD trẻ thơ Việt Nam

- Xem chi tiết...