Giới thiệu > Thông tin liên hệ
           Ban quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai
    Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám - Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 02693 717 500 
               Email: unicef.gialai@gmail.com
    Website: http://skhdt.gialai.gov.vn/unicefgialai.aspx