Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
I. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án
   Theo Quyết định số 146/QĐ-KHĐT ngày 31 tháng 08 năm 2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai về việc thành lập Ban quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026, cơ cấu của Ban quản lý Dự án gồm có:

      - Ông Phạm Công Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Giám đốc Ban quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em
      - Bà Đào Thị Thanh Thảo làm Phó giám đốc chuyên trách Ban quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em
   Và các thành viên Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện, gồm:
      - Ông Phạm Trần Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động – thương binh & xã hội 
làm Thành viên Ban QLDA
      - Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Thành viên Ban QLDA
      - Bà Bùi Khoa Nghi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo làm Thành viên Ban QLDA
      - Ông Vũ Ngọc An,  Phó Giám đốc sở NN&PTNT 
làm Thành viên Ban QLDA
      - Bà Hồ Thị Mỹ Linh, Kế toán Sở KH&ĐT làm Kế toán trưởng Ban QLDA
      - Ông Võ Như Minh Quang, Trưởng phòng CSXH Sở LĐ-TB&XH làm CB kiêm nhiệm Ban QLDA
      - Bà Vũ Thị Thanh Bình, Phó phòng QLN Sở KH&ĐT 
làm CB kiêm nhiệm Ban QLDA
      - Bà Nguyễn Thị Phương Huệ, Phó phòng GD mần non và GD tiểu học Sở GD&ĐT 
làm CB kiêm nhiệm Ban QLDA
      - Bà Nguyễn Thị Hồng Mai, NV phòng KH nghiệp vụ trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) 
làm CB kiêm nhiệm Ban QLDA
II. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Quản lý Dự án
  
- Ban quản lý dự án (PMU) có trách nhiệm tổ chức quản lý, điều phối dự án theo quyết định thành lập của Chủ dự án là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,  hoàn thành các mục tiêu theo Văn kiện dự án; xây dựng một bộ tài liệu hướng dẫn của BQLDA về việc quản lý, thực hiện, giám sát và đánh giá dự án; lập kế hoạch và triển khai các hoạt động thường nhật của dự án, đảm bảo sự điều phối và kết nối liên ngành giữa các cơ quan, sở ngành để tối đa hóa kết quả can thiệp của dự án.
 - Giám đốc Ban quản lý dự án có trách nhiệm giúp Chủ dự án (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) chỉ đạo, quản lý, tổ chức điều phối dự án đạt các mục tiêu đề ra; ban hành quy chế làm việc, quy chế chi tiêu tài chính và chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản và chủ dự án về các kết quả tổ chức thực hiện; tham mưu cũng như hướng dẫn cách duy trì và nhân rộng kết quả của dự án phù hợp với tình hình ở địa phương.
- Kế toán trưởng của PMU do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định khi ban hành quyết định thành lập PMU. Nhân sự của Ban quản lý dự án (PMU) do Giám đốc Ban quản lý dự án tuyển chọn theo hướng tinh gọn, tiết kiệm, hiệu quả.
- Lãnh đạo các cơ quan, sở ngành là Trưởng các Hợp phần tham gia vào PMU sẽ chịu trách nhiệm quản lý, điều phối, lập kế hoạch và vận động nguồn nhân lực, vật lực, tài chính để triển khai các hoạt động của hợp phần mình quản lý, đảm bảo sự kết nối giữa các cơ quan, sở, ngành, lồng ghép các chương trình, dự án để tối đa hóa kết quả can thiệp của dự án.
- Văn phòng Ban quản lý dự án đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai.

 III.Địa bàn dự án: bao gồm 3 huyện Kbang, Mang Yang và Krông Pa