Giới thiệu > Giới thiệu về DA PTTTTD tỉnh
 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021.

- Dự án PTTTTD tỉnh Gia Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1818/QĐ-TTg ngày 16/11/2017;

- Dự án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt dự án tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 29/12/2017;

2. Tên cơ quan tài trợ: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)
3. Tên cơ quan Chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
4. Chủ Dự án: Sở Kế hoạch và Đầu  tư tỉnh Gia Lai
5. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: ngày 01/11/2017 - 31/12/2021
6. Địa bàn thực hiện dự án: Huyện KBang, Krông Pa và Mang Yang (mỗi huyện 3 xã).
Tổng cộng: 9 xã

          - Huyện KBang: Xã: Lơ Ku, Sơn Lang, Kông Lơng Khơng;
          - Huyện Krông Pa: Xã: Chư Drăng, Chư Gu, Ia Mlah;
          - Huyện Mang Yang: Xã: Ayun, Đăk Trôi; Kông Chiêng

II. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

1. Mục tiêu dài hạn và các chỉ số thành công chính:
          Đến năm 2021, tất cả trẻ em là đối tượng đích của dự án  (0-8 tuổi) và gia đình các em, đặc biệt những người trong các nhóm dễ bị tổn thương nhất tại địa bàn dự án được sử dụng các dịch vụ PTTTTD có chất lượng để thực hiện đầy đủ quyền sống còn, phát triển, giáo dục và được bảo vệ của trẻ em.
 
2. Mục tiêu ngắn hạn và các chỉ tiêu thành công chính    

          Mục tiêu ngắn hạn 1: Đến năm 2021, phụ huynh, người chăm sóc và các thành viên cộng đồng tại các xã dự án  có kiến thức, kỹ năng,  tham gia sử dụng dịch vụ  PTTTTD có sẵn, và thực hành chăm sóc PTTTTD tại gia đình.
          Mục tiêu ngắn hạn 2: Đến năm 2021, nâng cao năng lực của các cơ sở cung cấp dịch vụ thuộc các sở, ngành, liên quan đến PTTTTD;
          Mục tiêu ngắn hạn 3: Đến năm 2021, có các dịch vụ PTTTTD tối thiểu với chất lượng chấp nhận được cho phụ huynh, người chăm sóc và trẻ em tại các địa bàn dự án;
          Mục tiêu ngắn hạn 4: Đến năm 2021, tạo ra và duy trì một môi trường hỗ trợ, tạo điều kiện để triển khai các can thiệp PTTTTD trong tỉnh.
          Mục tiêu ngắn hạn 5: Quản lý giám sát công tác triển khai hoạt động dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
III. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
1. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp:Trẻ em từ lúc còn trong bụng mẹ tới khi 8 tuổi, phụ nữ mang thai tại 9 xã của 3 huyện (KBang, Krông Pa và Mang Yang) của tỉnh Gia Lai. Để tiếp cận hiệu quả với nhóm này, các can thiệp tổng thể sẽ tập trung vào các bậc phụ huynh, thành viên gia đình và người chăm sóc trẻ tại địa bàn triển khai chương trình.
2. Đối tượng thụ hưởng gián tiếp: Các đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội tại địa phương như các cộng tác viên PTTTTD, cán bộ y tế/dinh dưỡng, thầy cô giáo, trưởng thôn/bản và cán bộ các cơ quan liên quan ở tỉnh, huyện, xã tại Gia Lai.
IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Cấp tỉnh

     a. Ban quản lý dự án cấp tỉnh;
     b. Các Hợp phần:
          - Hợp phần Chính sách xã hội (Sở Kế hoạch và Đầu tư);  
          - Hợp phần Giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo);  
          - Hợp phần Vì sự sống còn và Phát triển trẻ em (Sở Y tế); 
          - Hợp phần Bảo vệ trẻ em (Sở Lao động Thương binh & Xã hội);  
2. Cấp Huyện
          - Ban điều hành Bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện Mang Yang;

          - Ban điều hành Bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện KBang;
          - Ban điều hành Bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện Krông Pa;
3. Cấp xã
          - Ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em của 9 xã dự án;
          - Câu lạc bộ PTTTTD 9 xã dự án;
V. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Vốn ODA không hoàn lại:  3.403.350 USD
  Trong đó:

     a. Vốn ODA đã có sẵn: 991.350 USD
     b. Vốn sẽ vận động:    2.412.000 USD
2. Vốn đối ứng:

          - Từ ngân sách địa phương: 7.760.000.000 đồng Việt Nam;