Quy hoạch - kế hoạch > Quy hoạch > HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

06/06/2023
- Tên quy hoạch: Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Tên báo cáo đánh giá môi trường chiến lược: Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
     Căn cứ Điều 31 Luật Quy hoạch, Điều 11 Nghị định 37/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch và Điều 4 Quyết định số 360/QĐ-HĐTĐ ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh về điều chỉnh quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thành phần hồ sơ trình Quy hoạch tỉnh Gia lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:
(1). Tờ trình thẩm định quy hoạch tỉnh;
(2). Báo cáo Quy hoạch tỉnh bao gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt;
(3). Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh;
(4). Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân về quy hoạch tỉnh; bản sao ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương liên quan đối với quy hoạch;
(5). Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm g khoản 4 điều 16 Luật quy hoạch;
(6). Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh;
(7). Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch tỉnh;
(8). Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về Quy hoạch tỉnh. Danh mục và tỷ lệ bản đồ quy hoạch tỉnh theo quy định tại mục IX Phụ lục I Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ;
(9). Văn bản chấp thuận trình thẩm định Quy hoạch tỉnh của cơ quan tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo quy định khoản 8 Điều 11 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

Tải tài liệu về tại đây:
1. TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH
2. BÁO CÁO QUY HOẠCH TỈNH
3. DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT
4. BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý
5. BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN
6. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC)
7. VĂN BẢN CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ ĐMC
8. HỆ THỐNG SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ, CƠ SỞ DỮ LIỆU
9. VĂN BẢN CHẤP THUẬN TRÌNH THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH TỈNH. Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map