Phổ biến giáo dục pháp luật > Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai trong năm 2020

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai trong năm 2020

10/11/2020
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một nhiệm vụ quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Việc tuyên truyền PBGDPL là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng gắn liền hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, vì vậy trong thời gian qua cấp ủy đảng, lãnh đạo Sở luôn quan tâm, chỉ đạo từng bước đưa công tác PBGDPL đi vào nề nếp, có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong cơ quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý của Sở.
Triển khai Kế hoạch số 2919/KH-UBND, ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai và các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp về công tác PBGDPL. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SKHĐT ngày 03/01/2020 về triển khai công tác PBGDPL năm 2020; theo đó, yêu cầu việc PBGDPL phải thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và tránh dàn trải; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần thực hiện với nhiều hình thức phong phú và lồng ghép việc phổ biến giáo dục pháp luật vào các buổi sinh hoạt của tổ chức đoàn thể cơ quan; đồng thời giao Bộ phận pháp chế cơ quan bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho CBCCVC và người lao động.
Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, PBGDPL luôn đảm bảo tính đồng bộ, gắn việc phổ biến pháp luật với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, giáo dục văn hoá truyền thống và bồi dưỡng rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong CBCCVC và quán triệt thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện NQ TW 4 (khoá XII) của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm trong mọi công việc của CBCCVC trong cơ quan.
Kết quả tổng thể đã đạt được trong công tác PBGDPL năm 2020:
Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Cấp ủy, lãnh đạo Sở, cũng như thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền PBGDPL, nên công tác PBGDPL trong thời gian qua đã thu được những kết quả nhất định. Cụ thể như:  
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến 100% CBCCVC và người lao động cơ quan thông qua các buổi đọc báo buổi sáng tại cơ quan trung bình 1 tháng/1 lần và lồng ghép việc phổ biến pháp luật vào các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể cơ quan. Hình thức tuyên truyền chủ yếu vẫn là tuyên truyền miệng. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là phổ biến, giới thiệu một số văn bản pháp luật liên quan và văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2019 và năm 2020; những quy định quan trọng của Công ước ICCPR và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc; các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013; một số nội dung cơ bản của Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn, các văn bản của Việt Nam về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước chống tra tấn; một số nội dung về phòng, chống tham nhũng. Số lượng tuyên truyền: 12 cuộc/660 lượt người.
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp đến giao dịch làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin chủ trương đầu tư,...Hình thức tuyên truyền: tuyên truyền miệng. Nội dung tuyên truyền: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật liên quan. Số lượng doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến: 600 doanh nghiệp.
- Tuyên truyền pháp luật phổ biến trên mạng Internet tại địa chỉ trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư (http://skhdt.gialai.gov.vn/). Nội dung tin bài: chủ yếu là giới thiệu một số văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực ngành kế hoạch và đầu tư; các thủ tục hành chính; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư. Số lượng tin bài: 20 tin bài.
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp thông qua Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp năm 2020. Nội dung: Trả lời các vấn đề vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đất đai,… và các cơ chế chính sách liên quan. Số lượng doanh nghiệp tham dự: 150 doanh nghiệp.
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp thông qua việc mở các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Số lớp học: 04 khóa. Số lượng học viên tham dự: khoản 200 học viên/4 khóa.
- Việc tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện thông qua Zalo nhóm nội bộ, Hệ thống quản lý văn bản điều hành của cơ quan, website của Sở và được lãnh đạo Sở tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua cuộc họp giao ban hằng tuần. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là giới thiệu một số văn bản, chỉ thị liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Hưởng ứng “Ngày Pháp Luật” năm 2020 theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 638/UBND-NC ngày 26/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát động đến từng CBCCVC tăng cường nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn ngành kế hoạch và đầu tư thông qua hệ thống mạng internet nhằm phục vụ tốt vai trò công tác tham mưu. Tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của các luật mới ban hành có hiệu lực trong năm 2019, năm 2020. Đồng thời, tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; tác động, hiệu ứng của chính sách, pháp luật đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo...Qua triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” cho thấy đã tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật; bảo đảm sự công khai, minh bạch các chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Để tiếp tục thực hiện tốt công tác PBGDPL trong thời gian đến, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đối với công tác PBGDPL, đồng thời tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:    
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật đến CBCCVC, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan. 
- Tiếp tục duy trì và phát huy tính hiệu quả của việc thực hiện “Ngày pháp luật”; tăng cường việc cập nhật văn bản mới đầy đủ hơn, đa dạng hình thức thực hiện, nhất là chú trọng hình thức triển khai văn bản một cách trực tiếp để CBCCVC có phản hồi hoặc trao đổi trực tiếp tại buổi họp triển khai; từ đó, kịp thời hướng dẫn, giải quyết thắc mắc để áp dụng vào công tác chuyên môn ngày càng tốt hơn. 
- Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Phát huy vai trò xung kích, chủ công của cán bộ, công chức trực tiếp làm việc với tổ chức và công dân trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.  
Nguồn: Thanh tra SởCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map