Phổ biến giáo dục pháp luật > Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Kết hoạch và Đầu tư

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Kết hoạch và Đầu tư

02/06/2022
Triển khai Kế hoạch số 2125/KH-UBND, ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Gia Lai và các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp về công tác PBGDPL. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SKHĐT ngày 04/01/2020 về triển khai công tác PBGDPL năm 2022; theo đó, yêu cầu việc PBGDPL phải thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và tránh dàn trải; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần thực hiện với nhiều hình thức phong phú và lồng ghép việc phổ biến giáo dục pháp luật vào các buổi sinh hoạt của tổ chức đoàn thể cơ quan; đồng thời giao Thanh tra Sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động.
Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn đảm bảo tính đồng bộ, gắn việc phổ biến pháp luật với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, giáo dục văn hoá truyền thống và bồi dưỡng rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong CBCCVC và quán triệt thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện NQ TW 4 (khoá XII) của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm trong mọi công việc của CBCCVC trong cơ quan.
Kết quả tổng thể đã đạt được trong công tác PBGDPL:
Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Cấp ủy, lãnh đạo Sở, cũng như thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền PBGDPL, nên công tác PBGDPL đã thu được những kết quả nhất định:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến 100% CBCCVC và người lao động cơ quan thông qua các cuộc họp, hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể cơ quan trung bình 1 tháng/1 lần; tuyên truyền thông qua mạng Zalo nhóm nội bộ trong cơ quan và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Nội dung tuyên truyền: chủ yếu là phổ biến, giới thiệu một số văn bản pháp luật liên quan và văn bản pháp luật mới ban hành. Số lượng tuyên truyền: 5 cuộc/275 lượt người.
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp đến giao dịch làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin chủ trương đầu tư,...Hình thức tuyên truyền: tuyên truyền miệng. Nội dung tuyên truyền: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật liên quan. Số lượng doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến: 102 doanh nghiệp.
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền: Luật Doanh nghiệp, Luật Xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định số: 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ; Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Số lượng doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến: 16 doanh nghiệp.
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính. Nội dung tuyên truyền: Luật Doanh nghiệp, Luật Xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định số: 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ; Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ. Số lượng doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến: 21 doanh nghiệp.
- Tuyên truyền pháp luật phổ biến trên mạng Internet tại địa chỉ website của Sở (http://skhdt.gialai.gov.vn/). Nội dung tin bài: chủ yếu là giới thiệu một số văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực ngành kế hoạch và đầu tư, các thủ tục hành chính, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư,... Số lượng tin bài: 70 tin bài/ 4.295 lượt truy cập.
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua hình thức niêm yết tại bảng tin thông báo cơ quan các thủ tục hành chính về Đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ được dễ dàng.  
- Vận động CBCCVC và người lao động trong cơ quan tích cực, hưởng ứng và tham gia dự thi Cuộc thi tìm hiểu “Gia Lai - 90 năm hình thành và phát triển” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức.
- Tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện thông qua nhóm Zalo nội bộ, Hệ thống quản lý văn bản điều hành của cơ quan, Website của Sở và được lãnh đạo Sở tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thông qua cuộc họp giao ban hằng tuần nhằm quán triệt CBCCVC và người lao động thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần nghiêm túc, tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật.
Nhìn chung công tác tuyên truyền PBGDPL tại đơn vị trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực; thể hiện được sự tiến bộ cả về hình thức, chất lượng và nội dung; đã phổ biến, giới thiệu nhiều văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến CBCCVC và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân. Từ đó nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của CBCCVC và nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật; thúc đẩy nhiệm vụ pháp triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao hiệu lực của pháp luật và hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.
Nguồn: Thanh tra Sở.


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map