Phổ biến giáo dục pháp luật > Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022

15/11/2022
Triển khai Kế hoạch số 2125/KH-UBND, ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Gia Laivà các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp về công tác PBGDPL. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SKHĐT ngày 04/01/2020 về triển khai công tác PBGDPL năm 2022. Theo đó, Giám đốc Sở chỉ đạo việc PBGDPL phải thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và tránh dàn trải; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần thực hiện với nhiều hình thức phong phú và lồng ghép việc phổ biến giáo dục pháp luật vào các buổi sinh hoạt của tổ chức đoàn thể cơ quan; đồng thời giao Thanh tra Sở bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động.
Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn đảm bảo tính đồng bộ, gắn việc phổ biến pháp luật với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, giáo dục văn hoá truyền thống và bồi dưỡng rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong CBCCVC và quán triệt thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện NQ TW 4 (khoá XII) của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm trong mọi công việc của CBCCVC trong cơ quan.
Kết quả tổng thể đã đạt được trong công tác PBGDPL
Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Cấp ủy, lãnh đạo Sở, cũng như thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền PBGDPL, nên công tác PBGDPL đã thu được những kết quả nhất định:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến 100% CBCCVC và người lao động cơ quan thông qua các cuộc họp, hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể cơ quan; tuyên truyền thông qua mạng Zalo nhóm nội bộ trong cơ quan và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Nội dung tuyên truyền: chủ yếu là phổ biến, giới thiệu một số văn bản pháp luật liên quan và văn bản pháp luật mới ban hành. Số lượng tuyên truyền: 10 cuộc/550 lượt người.
- Tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật mới về đấu thầu, đấu thầu qua mạng tại tỉnh Gia Lai. Số cuộc phổ biến pháp luật: 01 cuộc/350 lượt người tham dự.
- Tuyên truyền pháp luật phổ biến trên mạng Internet tại địa chỉ website của Sở (http://skhdt.gialai.gov.vn/). Nội dung tin bài: chủ yếu là giới thiệu một số văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực ngành kế hoạch và đầu tư, các thủ tục hành chính, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư,... Số lượng tin bài: 91 tin bài/ 6.545 lượt truy cập.
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua công tác kiểm tra doanh nghiệp. Nội dung tuyên truyền: Luật Doanh nghiệp, Luật Xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Số doanh nghiệp được phổ biến pháp luật: 53 doanh nghiệp.
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp đến giao dịch làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin chủ trương đầu tư,...Hình thức tuyên truyền: tuyên truyền miệng. Nội dung tuyên truyền: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật liên quan. Số doanh nghiệp được phổ biến pháp luật: 175 doanh nghiệp.
- Hưởng ứng “Ngày Pháp Luật” năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát động đến từng CBCCVC tăng cường nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn ngành kế hoạch và đầu tư thông qua hệ thống mạng internet nhằm phục vụ tốt vai trò công tác tham mưu. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về mục đích, ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam. Tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của các luật mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022 trên website Sở (http://skhdt.gialai.gov.vn/); Đồng thời đăng khẩu hiệu với nội dung “Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên bảng điện tử chữ chạy Led của cơ quan. Qua triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” cho thấy đã tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật; bảo đảm sự công khai, minh bạch các chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đánh giá chung
Nhìn chung công tác tuyên truyền PBGDPL tại đơn vị đã có những chuyển biến tích cực; thể hiện được sự tiến bộ cả về hình thức, chất lượng và nội dung; đã phổ biến, giới thiệu nhiều văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến CBCCVC và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân. Từ đó nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của CBCCVC và nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật; thúc đẩy nhiệm vụ pháp triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao hiệu lực của pháp luật và hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.
Tuy nhiên để tiếp tục thực hiện tốt công tác PBGDPL trong thời gian đến, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đối với công tác PBGDPL, đồng thời tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:  
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Hiến pháp năm 2013 gắn với các văn bản pháp luật mới ban hành đến CBCCVC và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.  
2. Tiếp tục duy trì và phát huy tính hiệu quả của việc thực hiện “Ngày pháp luật”; tăng cường việc cập nhật văn bản mới đầy đủ hơn, đa dạng hình thức thực hiện, nhất là chú trọng hình thức triển khai văn bản một cách trực tiếp để CBCCVC có phản hồi hoặc trao đổi trực tiếp tại buổi họp triển khai; từ đó, kịp thời hướng dẫn, giải quyết thắc mắc để áp dụng vào công tác chuyên môn ngày càng tốt hơn.
3. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Phát huy vai trò xung kích, chủ công của cán bộ, công chức trực tiếp làm việc với tổ chức và công dân trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.
4. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện có hiệu quả trong công tác PBGDPL.
Nguồn: Thanh tra Sở.Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map