Phổ biến giáo dục pháp luật > Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gi

Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

03/01/2023
Thực hiện Kế hoạch số 2999/KH-UBND, ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2023 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL năm 2012; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản Luật do Quốc hội ban hành, các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư, Quyết định của Bộ; các Nghị quyết của HĐND, các Quyết định, Chỉ thị của tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của CBCCVC và người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp; xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2. Yêu cầu
- Công tác PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Nội dung PBGDPL phải bám sát đúng nội dung, tinh thần văn bản pháp luật, phù hợp với đối tượng.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.  
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Nội dung
- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật PBGDPL năm 2012; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư; các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp.
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền PBGDPL các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đến với CBCCVC gắn với việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh.
- Triển khai và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với CBCCVC, doanh nghiệp và nhân dân về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, bao gồm: công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội; công tác đầu tư; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp; các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các văn bản pháp luật mới ban hành.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua việc mở các lớp đào tạo ngắn hạn và hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hằng năm; thông qua các hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ như: cấp giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính,…
- Tổ chức phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung chính sách trong các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý; niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại cơ quan.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử của cơ quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL tại cơ quan.
2. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền miệng thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt thường kỳ; thông qua các hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Tuyên truyền bằng hình thức đăng tải thông tin pháp luật trên website sở; niêm yết trên bảng tin thông báo tại cơ quan.
- Tuyên truyền lồng ghép thông qua việc mở các lớp đào tạo ngắn hạn.
3. Đối tượng tuyên truyền
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến toàn thể CBCCVC và người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
4. Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm 2023.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra sở triển khai thực hiện; lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đơn vị mình; báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật định kỳ, hàng năm theo quy định.
2. Thanh tra sở, Văn phòng sở có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi đôn đốc thực hiện Kế hoạch PBGDPL này; tổng hợp báo cáo định kỳ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng thời gian quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.
Chi tiết xem nội dung tại đây!
Nguồn: Thanh tra sở.


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map