Thanh tra; phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo > Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2023

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2023

20/03/2023


1. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến với CBCCVC và nguời lao động trong cơ quan được thực hiện lồng ghép thông qua các cuộc họp, hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể cơ quan bằng hình thức tuyên truyền miệng. Nội dung tuyên truyền phổ biến, quán triệt trong thời gian qua chủ yếu là các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi về các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
2. Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
a) Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Thực hiện quy định Luật PCTN năm 2018 và các quy định pháp luật khác có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ các thông tin theo quy định pháp luật, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước và nội dung khác theo quy định của Chính phủ không được công khai.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao, CBCCVC đã thực hiện nghiêm túc những quy định về giải trình, đảm bảo sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
b) Xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn
Thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, giảm các cuộc họp, hội nghị không cần thiết và thực hiện tốt việc tiết kiệm từ các khoản chi hoạt động thường xuyên để bổ sung tăng thu nhập cho cán bộ, công chức trong cơ quan.
c) Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức
Thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC theo các quy định của pháp luật. Việc thực thi công vụ của CBCCVC trong cơ quan đều chấp hành nghiêm Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cơ quan ban hành; có chuyển biến tích cực, thể hiện qua cách ứng xử, thái độ tiếp dân, trang phục, đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ; tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm của CBCCVC được nâng lên và đã tác động tốt đến công tác phòng, chống tiêu cực tại cơ quan.
Trong quý I/2023, chưa phát sinh việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác của công chức.
d) Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Việc kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện đúng quy trình, thời gian, đầy đủ, trung thực; việc kiểm soát tài sản, thu nhập đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Số người thuộc diện phải kê khai hằng năm: 30 người. Số người kê khai bổ sung: 03 người.
đ) Cải cách hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt
Công tác cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung của cải cách hành chính và đã đạt được một số kết quả, đó là: Thủ tục hành chính đã được minh bạch và tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hoá góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức đến liên hệ công việc tại đơn vị. Tính đến thời điểm hiện nay, số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đã giảm còn 113 thủ tục hành chính, hiện tại đã cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 63 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên rà soát cắt giảm thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính đã ban hành. Việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính vẫn đảm bảo được tính pháp lý, hợp pháp và đúng với quy định của pháp luật. Thực tế hiện nay thời gian giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giảm nhiều so với quy định pháp luật: Hồ sơ đăng ký thành lập mới: trung bình 0,5 ngày/hồ sơ. Hồ sơ đăng ký thay đổi nhiều nội dung đăng ký doanh nghiệp: trung bình 0,2 ngày/hồ sơ. Hồ sơ đăng ký thay đổi 01 nội dung: lấy kết quả ngay khi nộp hồ sơ hợp lệ. Là 01 trong 05 tỉnh đi đầu của cả nước về đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử (> 95%), thời gian xử lý hồ sơ ngắn nhất (chỉ còn tính theo giờ) và trả kết quả qua bưu điện.
Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cải tiến quy trình hướng dẫn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua ứng dụng công nghệ thông tin qua mạng zalo và đăng ký nộp hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài ra tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử (Online). Hạn chế tối thiểu doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với cán bộ “Một cửa” và cán bộ thụ lý giải quyết hồ sơ; tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi phí đi lại cho doanh nghiệp. Ngoài ra còn vận dụng, kết hợp đa dạng các hình thức hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp giúp giảm tải khối lượng văn bản, đồng thời xây dựng một môi trường hành chính chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư,...
Thực hiện việc trả lương và các chế độ khác qua tài khoản ngân hàng cho 100% CBCCVC, người lao động trong cơ quan theo đúng tinh thần Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
e) Thực hiện các quy định, giải pháp phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
Cấp ủy, lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên; thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cương quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan; khai thác tốt các kênh thông tin để nắm bắt toàn diện tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện cho các đoàn thể, quần chúng tham gia tích cực vào việc giám sát cán bộ, đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú trong công tác quản lý, giám sát đảng viên. Qua đó, góp phần rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống; ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên từ khi mới manh nha; ngăn ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan; phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân tại đơn vị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước; gắn thiết bị camera ghi hình tại những nơi thường xuyên tiếp xúc giao dịch với người dân, doanh nghiệp theo dõi, giám sát hoạt động của CBCCVC; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch trong xử lý công việc; công khai số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử trên website của sở để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, tạo điều kiện cho CBCCVC, doanh nghiệp và nhân dân giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công chức nhằm hạn chế tham nhũng, tiêu cực.
3. Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế
a) Đánh giá kết quả đạt được
Cấp ủy, lãnh đạo Sở luôn quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị, thường xuyên quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nhất là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động; bố trí cán bộ, đảng viên có tâm, có bản lĩnh chính trị, đạo đức, có trách nhiệm làm việc ở những khâu thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp ở các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; đi đôi với đó là thường xuyên thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo định kỳ. Bên cạnh đó, cấp ủy luôn chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ủy ban kiểm tra Đảng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ cơ quan. Đồng thời, lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo Trưởng các phòng, ban và đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp dành nhiều thời gian quan tâm kiểm tra, giám sát cấp dưới trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ nhằm kịp thời ngăn chặn những hành vi tiêu cực, tham nhũng và giao Thanh tra sở, Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn có trách nhiệm theo dõi, giám sát kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan. Vì vậy, trong thời gian qua không có tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
b) Hạn chế, khó khăn
Việc tự kiểm tra, giám sát nội bộ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở chưa toàn diện.
c) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
Việc tham nhũng, tiêu cực diễn ra ở nhiều nơi, ngoài cơ quan, ngoài giờ hành chính,… nên việc giám sát, phát hiện còn khó khăn.
4. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến với cán bộ, công chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; công khai, minh bạch trong các hoạt động; tăng cường cải cách thủ tục hành chính gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước.
- Tăng cường thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, các tổ chức đoàn thể đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, quản lý.
Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I/ năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./.
Nguồn: Thanh tra sở.


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map