Công tác hỗ trợ DNNVV > Thông tin khác > Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

17/08/2018
Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Hỗ trợ DNNVV) ngày 12/6/2017; Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV; Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1740/UBND-KTTH ngày 10/8/2018 về việc triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thị xã, thành phố, Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi Nhánh Gia Lai, Cục Thuế tỉnh Gia Lai tham mưu triển khai một số nội dung chính như sau:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a. Tham mưu Đề án hỗ trợ DNNVV
- Được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 3, Nghị định 39/2018/NĐ-CP.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Sở Tài chính, các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Đề án Hỗ trợ DNNVV tỉnh Gia Lai theo quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP (bao gồm các nội dung hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị,…).
b. Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh
- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 25 Luật Hỗ trợ DNNVV và các quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP
- Là đơn vị đầu mối tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.
c. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV bao gồm: các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO); đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến; đào tạo cho các DNNVV do nữ làm chủ; đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
d. Hỗ trợ DNNVV tiếp cận tín dụng, vốn đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động kết nối với Quỹ phát triển DNNVV thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai các hoạt động giới thiệu, hướng dẫn tiếp cận, thụ hưởng chính sách cho vay từ Quỹ đối với các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan kết nối, kêu gọi, khuyến khích các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.
2. Sở Tài chính
a. Hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành của Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 để xây dựng Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt; triển khai, hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế vận hành và phương thức hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
b. Hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, các cơ quan liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho DNNVV tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.
c. Đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Gia Lai, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Chương III, Nghị định 38/2018/NĐ-CP.
3. Sở Khoa học và Công nghệ
a. Hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập theo hình thức đối tác công tư cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hướng dẫn Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo quy định tại Điều 12, Luật Hỗ trợ DNNVV; hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho DNNVV.
b. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
- Theo chức năng nhiệm vụ đề xuất các chương trình hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực phụ trách; nghiên cứu triển khai các khóa đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
Hỗ trợ mặt bằng sản xuất
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan rà soát quỹ đất của địa phương, nghiên cứu, xây dựng đề án bố trí quỹ đất để hình thành, phát triển các cụm công nghiệp; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.
5. Sở Công Thương
a. Hỗ trợ mở rộng thị trường
- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng, thành lập chuỗi phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, người tiêu dùng...theo hình thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật; hướng dẫn doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác thành lập chuỗi phân phối sản phẩm theo quy định tại Điều 13, Luật Hỗ trợ DNNVV.
- Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của các DNNVV trên địa bàn tới các thị trường, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; Triển khai thực hiện các hoạt động kết nối giao thương, trao đổi hàng hóa sản phẩm giữa các doanh nghiệp trên địa bàn, trong nước và quốc tế.
b. Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn DNNVV trên địa bàn tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được hưởng các hỗ trợ trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương thường xuyên phối hợp cùng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành: Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018, Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.
7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh.
 8. Cục Thuế tỉnh
- Triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện kịp thời các chính sách pháp luật, thủ tục hành chính về thuế, đặc biệt chính sách ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với DNNVV, doanh nghiệp siêu nhỏ.
- Làm đầu mối thực hiện tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định tại Điều 19, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.
9. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
- Rà soát quỹ đất trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tạo quỹ đất để các DNNVV thuê sản xuất kinh doanh;
- Tuyên truyền các chính sách ưu đãi đối với DNNVV khi có nhu cầu thuê mặt bằng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh
- Cập nhật, nghiên cứu triển khai các chính sách của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV trên địa bàn tỉnh; tham mưu những giải pháp khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay đối với DNNVV dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho DNNVV.
11. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức có hiệu quả các hoạt động giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của các DNNVV trên địa bàn tới các thị trường, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; kết nối giao thương, trao đổi hàng hóa sản phẩm giữa các doanh nghiệp trên địa bàn, trong nước và quốc tế.
- Công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị các thông tin về cơ chế, chính sách, chương trình, hoạt động hỗ trợ DNNVV; thông tin thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, các thông tin khác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
- Triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực phụ trách; nghiên cứu triển khai các khóa đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp.
 
- Các Sở, ngành, đơn vị cấp các giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo thẩm quyền, có trách nhiệm bố trí bộ phận tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục hồ sơ liên quan đến cấp giấy phép hoạt động kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện miễn phí thẩm định và lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.
- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm hướng dẫn DNNVV trên địa bàn tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến để được hưởng các hỗ trợ trong hoạt động sản xuất theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung văn bản, vui lòng tải tại đây


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map