Công tác cải cách hành chính > Báo cáo công tác CCHC quý I năm 2019

Báo cáo công tác CCHC quý I năm 2019

03/10/2019
UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 

Số:          /BC-SKHĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Gia Lai, ngày       tháng     năm 2019
BÁO CÁO
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019
Căn cứ công văn số 975/SNV-CCHC ngày 18/7/2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC năm và thực hiện chế độ báo cáo CCHC theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC
1. Về kế hoạch cải cách hành chính
Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ; Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh Gia Lai. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã Ban hành Kế hoạch CCHC số 2170/KH-SKHĐT ngày 24/12/2018 về Kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở gồm 7 nội dung liên quan đến công tác CCHC và 30 nhiệm vụ cụ thể phải triển khai thực hiện trong năm. Các nội dung theo kế hoạch trong quý I được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
 Giám đốc Sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác CCHC, thường xuyên quán triệt, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần.
Chỉ đạo tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Báo cáo kết quả tự đánh giá, chẩm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh theo Quyết định số 2636/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ thuộc lĩnh vực Sở chủ trì.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước; tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp trong cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém công tác CCHC năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.
Gắn công tác CCHC với việc đánh giá CBCCVC và bình xét thi đua khen thưởng vào cuối năm.
3. Về kiểm tra cải cách hành chính
 Để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC, ngay từ đầu năm Sở đã kịp thời ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC theo kế hoạch số 77/KH-SKHĐT ngày 09/01/2019 về Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, Sở sẽ tổ chức kiểm tra 10 phòng ban, đơn vị trực thuộc đảm bảo 100% đơn vị thuộc sở được kiểm tra, thời gian kiểm tra dự kiến vào Quý II, Quý III và Quý IV. 
4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính
Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh Gia Lai. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC theo kế hoạch số 2198/KH-SKHĐT ngày 28/12/2018 về Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019. Theo đó, Sở đã tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức tuyên truyền cho CBCCVC thông qua các buổi hội nghị; sinh hoạt đoàn viên thanh niên; các buổi đọc báo buổi sáng; tuyên truyền thông qua cổng thông tin điện tử của Sở (https://www.skhdt.gialai.gov.vn). Đồng thời kết hợp với Bưu điện tỉnh, cơ quan báo đài để tổ chức tuyên truyền liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC
1. Cải cách thể chế:
Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL. Sở đã triển khai đúng các quy định trên trong công tác soạn thảo các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh …
2. Cải cách thủ tục hành chính
2.1. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Trung ương, của tỉnh
Các TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, xây dựng cơ bản, lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư...từng bước được cải cách theo hướng đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đặc biệt đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh đã triển khai dịch vụ công mức độ 4 với hồ sơ đăng ký qua mạng đạt hơn 50% trong quý I năm 2019. Ngoài ra, Sở cũng đã liên kết với các đơn vị chuyển phát nhanh, các ngân hàng trong quyết giải quyết hồ sơ TTHC giúp thời gian cấp phép đăng ký kinh doanh được rút ngắn đáng kế so với quy định.
2.2 Kiểm soát thủ tục hành chính
a) Kiểm soát việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan, địa phương.
- Dựa trên cơ sở Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (ban hành theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai).
- Hiện nay bộ TTHC của  Sở có 150 bộ TTHC, cụ thể:
+ Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp: 74 TTHC, trong đó: Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 60 TTHC; Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 05 TTHC; Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội 09 TTHC.
 Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã: 19 TTHC.
Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: 06 TTHC (ban hành kèm theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh)
Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam: 30 TTHC, trong đó: Chứng nhận đầu tư 28 TTHC (Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh) và hỗ trợ Ưu đãi đầu tư 02 TTHC ( Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai và Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 3/3/2016 của UBND tỉnh Gia Lai).
Lĩnh vực đấu thầu: 05 TTHC.
Lĩnh vực xây dựng cơ bản: 10 TTHC (thực hiện theo Quy trình ISO của Sở, chưa được UBND tỉnh ban hành quyết định công bố)
Lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài: 04 TTHC. (Ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-UBND)
Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn :01 TTHC (ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của Sở KHĐT).
Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: 01 TTHC (ban hành kèm theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh).
b) Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC.
- Triển khai thực hiện tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Sở đã ban hành Kế hoạch số 2197/KH-SKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2019 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019.
- Các nội dung theo Kế hoạch được các phòng thuộc Sở có TTHC thực hiện rà soát, đánh giá để kịp thời tham mưu chính quyền cấp trên sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ/hủy bỏ đúng quy định.
- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định công bố chuẩn hóa.
- Sở đã công khai đầy đủ các thông tin, đường dây nóng để tiếp nhận và trả lời phán ánh, kiến nghị của người dân. Tuy nhiên, trong quý I, năm 2019 không có trường hợp phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
c, Về công khai thủ tục hành chính
Các TTHC, mẫu đơn, phí, lệ phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư được niêm yết ở vị trí sảnh tầng trệt của Sở và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện thuận lợi, dễ tiếp cận và tra cứu thông tin TTHC; nội dung niêm yết rõ ràng, đầy đủ, chính xác, công khai giúp cho tổ chức và cá nhân dễ dàng tra cứu tiếp cận. Ngoài ra, Sở cũng đã đăng tải quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyết giải quyết của Sở đảm bảo 100% TTHC được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở: https://www.skhdt.gialai.gov.vn.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở.
Trên cơ sở Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay Sở có 09 phòng chuyên môn và 01 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư).
 3.2. Xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giảm biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Sở rà soát, hoàn chỉnh các nội dung kế hoạch hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và của các phòng, ban thuộc Sở. Thực hiện rà soát, bố trí CBCCVC theo đúng vị trí việc làm đã xây dựng về ngạch công chức và chức danh vị trí việc làm.
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 – 2021; Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tinh giản biên chế hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 – 2021.
3.3. Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông.
Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, Sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC kịp thời, đúng thời hạn cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời có văn bản xin lỗi tổ chức cá nhân đối với trường hợp hồ sơ trễ hẹn, chậm trễ.
- Trong quý I, Sở không có hồ sơ TTHC giải quyết trễ hẹn phải xin lỗi tổ chức, cá nhân.
- Về kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trong quý I, năm 2019 ( có phụ lục kèm theo)
Ngoài ra, trong quý I, năm 2019, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư đơn vị trực thuộc Sở đã hướng dẫn và tư vấn hơn 132 hồ sơ và giải quyết gần 34 hồ sơ theo hình thức dịch vụ công về Đăng ký doanh nghiệp.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC
4.1. Xác định VTVL và cơ cấu CCVC:
Tiếp tục xắp xếp cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm tại các phòng ban chuyên môn các phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thực hiện đúng theo tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm đã xây dựng và đang trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.
4.2 Thực hiện các quy định về quản lý CBCCVC
Thực hiện đúng các chế độ, chính sách cho CBCCVC, người lao động: về tổ chức, đăng ký tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, nâng lương, thanh toán các chế độ khác đảm bảo đúng quy định. Trong năm 2018, Sở đã thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc Trung tâm; bổ nhiệm lại 01 trường hợp Trưởng phòng và 03 trường hợp Phó Trưởng phòng; nâng lương định kỳ cho 15 công chức và 02 viên chức; giai quyết thôi việc thoe nguyện vọng cho 01 trường hợp công chức; tiếp nhận trúng tuyển 03 công chức.
Theo dõi, kiểm tra việc quán triệt nội dung công văn 858/UBND-NV ngày 27/3/2013, công văn số 805/UBND-NC ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh đến toàn thể CBCCVC để thực hiện nghiêm việc không ăn sáng, uống cà phê vào buổi sáng; không uống rượu, bia trong giờ làm việc và trước giờ nghỉ trưa. Thực hiện tốt quy định của cơ quan về việc không hút thuốc lá trong công sở, nhắc nhở CBCCVC đeo thẻ công chức trong giờ làm việc, theo dõi tham gia đọc báo đầu giờ của các ngày làm việc.
4.3. Về đào tạo bồi dưỡng CBCCVC
Tiếp tục tạo điều kiện cho CBCCVC tham gia học các lớp thạc sĩ, lý luận chính trị và các lớp tập huấn về CCHC...; đồng thời cử nhiều lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày...
4.4. Đổi mới công tác quản lý CBCCVC
Duy trì đọc báo đầu giờ buổi sáng đi làm (bắt đầu từ 7h đến 7h 15p) để phổ biến, tuyền truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cũng như qua đó phổ biến các công văn, báo cáo, quy định mới về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến ngành.
Duy trì việc lấy ý kiến bằng phiếu kín hàng năm đối với toàn bộ CBCCVC, NLĐ trong Sở, làm cơ sở bình xét đánh giá chất lượng cán bộ, xét thi đua khen thưởng hàng năm.
Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành không ăn sáng, uống cà phê vào buổi sáng; không uống rượu, bia trong giờ làm việc và trước giờ nghỉ trưa.
5. Cải cách tài chính công
5.1 Tình hình triển khai các chính sách cải cách về thế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội.
Thực hiện tốt công tác cải cách về thuế theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của TTg-CP; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ ; Công văn số 829/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh về nộp thuế điện tử và Công văn số 964/TCT-CNTT ngày 20/3/2015 của Cục thuế tỉnh về triển khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử, lập tài khoản Ngân hàng đăng ký nộp thuế điện tử.
Về tình hình triển khai các chính sách cải cách thu nhập, tiền lương thường xuyên cho CBCC, VC theo đúng quy định của Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/3/2015 của Bộ Tài chính về điều chỉnh lương đối với CBCC, VC có hệ số lương dưới 2,34.
5.2 Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
- Các phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc thực hiện tốt cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Sở đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công (theo Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT ngày 11/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan).
- Xây dựng phương án giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2017-2019 cho TTXTĐT thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
6. Hiện đại hóa hành chính
6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin
Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC nhà nước, nâng cao thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện hộp thư điện tử công vụ; Phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông theo đúng quy định tại Quyết định số: 443/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai, kết hợp với việc ứng dụng chứng thư số. Đến nay 100% cán bộ CCVC đã có hộp thư điện tử công vụ, sử dụng thường xuyên trong xử lý công việc đồng thời xử dụng thành thạo phần mềm QLVBĐH trong việc xử lý văn bản đến và đi đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và thông suốt.
6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính.
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang được vận hành đúng quy trình. Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL vào hoạt động hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực mục tiêu cải cách hành chính. Cán bộ, công chức đã thay đổi phong cách làm việc, xử lý công việc khoa học và nhanh hơn. Áp dụng HTQLCL đã giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai xây dựng được hệ thống các quy trình một cách đồng bộ, khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng đã đề ra, loại bỏ cơ bản các thủ tục rườm rà, phức tạp.
Thường xuyên rà soát các TTHC có liên quan để thay thế, bổ sung, trình công bố mới, từ đó thay thế quy trình tác nghiệp có liên quan; Việc sử dụng, lưu trữ tài liệu, hồ sơ đã từng bước được thực hiện theo quy chuẩn.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những ưu điểm:
Hệ thống các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư được sửa đổi và từng bước hoàn thiện. Cải cách TTHC được chú trọng cả về hình thức và chất lượng, thời gian giải quyết TTHC  được rút ngắn.
Nhiều ứng dụng CNTT trong công tác CCHC đã được triển khai như hệ thống quản lý văn bản điều hành, sử dụng chứng thư số đã được áp dụng, việc đăng ký và áp dụng trao đổi đơn thư mời họp, tài liệu góp ý bằng hộp thư điện tử công vụ được triển khai thực hiện.
Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã phát huy hiệu quả thiết thực: nâng cao tinh thần trách nhiệm và hạn chế tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu của đội ngũ cán bộ, công chức thừa hành nhiệm vụ.
2. Tồn tại, hạn chế:
 Chất lượng ban hành và rà soát văn bản pháp luật chưa cao, chậm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.
Mức độ ứng dụng CNTT trong cải cách thủ tục hành chính còn hạn chế, thiếu cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, khả năng tiếp cận CNTT của cán bộ phụ trách một cửa chưa cao gây khó khăn trong việc xử lý một số lỗi phát sinh trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả trên hệ thống một cửa điện tử.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CCHC QÚY II NĂM 2019
  1. Tiếp tục triển khai Chương trình cải cách hành chính theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 về ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Gia Lai; Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về Về ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020.
  2. Triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2019; Kế hoạch công tác tuyên truyền CCHC năm 2019; Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2019 của Sở đã ban hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức, gắn với nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa đúng nội dung đã được phê duyệt. Phấn đấu đạt mức độ hài lòng của cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan đạt hơn 90%.
  3. Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, cải cách tin gọn, đơn giản các chính sách trọng tâm. Kịp thời cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung kịp thới các thủ tục hành chính khi có sự thay đổi văn bản cấp trên.
  4. Tiếp tục áp dụng các quy trình giải quyết công việc theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai. Đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
Tiếp tục triển khai công tác CCHC được thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung để Thủ tục hành chính đã được minh bạch, đơn giản hoá và hạn chế tối đa cán bộ thụ lý giải quyết TTHC tiếp xúc với khách, góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức trong triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.
Trên đây là báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I, năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019./.
Nơi nhận:
- Sở nội vụ;
- Giám đốc sở (b/c);
- Đăng tin trên website Sở;
- Lưu VT, VP.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 Phạm Công Thành
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map