Công tác cải cách hành chính > Báo cáo CCHC Quý III năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2016

Báo cáo CCHC Quý III năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2016

07/10/2016


UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 Số:          /BC-SKHĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Gia Lai, ngày           tháng 9  năm 2016

BÁO CÁO
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ III NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2016
 
Thực hiện công văn số 975/SNV-CCHC ngày 18/7/2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC năm và thực hiện chế độ báo cáo CCHC theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC
1. Về kế hoạch cải cách hành chính
- Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ; Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã Ban hành Kế hoạch CCHC số 1457/KH-SKHĐT ngày 31/12/2015 về Kế hoạch CCHC năm 2016.
- Các nội dung theo kế hoạch ban hành được triển khai khá đầy đủ, đảm bảo tiến độ; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa; cải cách tổ chức, bộ máy; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường công tác chỉ đạo điều hành.
2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
- Giám đốc Sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác        CCHC, Thường xuyên quán triệt, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, họp cơ quan.
- Trên cơ sở Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 01/07/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số  2744/KH-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai hai năm 2016 – 2017 và định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 440a/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Qua đó, Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án thành lập câu lạc bộ “sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Gia Lai”, xây dựng phần mềm Đăng ký kinh doanh của tỉnh.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc theo các quy định, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh như Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai; Quyết định số: 443/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 27/6/2016 về tổ chức thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 1748/UBND-NC ngày 22/4/2016 về một số nội dung liên quan công tác kiểm soát TTHC. Qua đó, Lãnh đạo Sở chỉ đạo lên kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ, kiểm tra công tác ISO năm 2016 của Sở, xây dựng Quy chế xin lỗi khách hàng theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg.
- Triển khai công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020.
- Thực hiện gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, là tiêu chí để xét thi đua khen thưởng cho các cá nhân, các phòng chuyên môn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở.
3. Về kiểm tra cải cách hành chính
Sở đã ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC theo kế hoạch số 1459/KH-SKHĐT ngày 31/12/2015 về Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2016, Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành chủ yếu tập trung tại Văn phòng Sở. Sở đã thực hiện việc tự kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, xác định trách nhiệm đối với các trưởng phòng, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, đôn đốc nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức bộ phận, đơn vị mình nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Theo đó, đã lên kế hoạch kiểm tra thực hiện CCHC của các Phòng, ban về công bố các TTHC thuộc lĩnh vực phòng quản lý.
4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính
- Thực hiện Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2016, Sở Kế hoạch Đầu tư đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC theo kế hoạch số 1458/KH-SKHĐT ngày 31/12/2015  về Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2016, Sở đã tăng cường công tác tuyên truyền cải cách đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và đến từng cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, Văn phòng sở và đến các tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính.
- Hình thức tuyên truyền:
+ Thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, quý, sơ kết 6 tháng đầu năm;
+ Thường xuyên cập nhật, công khai Bộ TTHC của cơ quan và các văn bản QPPL có liên quan trên hệ thống trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://skhdt.gialai.gov.vn. (Thực hiện thường xuyên trong năm 2016 theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế công bố, công khai TTCH trên địa bàn tỉnh);
+ Niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;
+ Thường xuyên tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy đinh. (Thực hiện thường xuyên trong năm 2016 theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh).
+ Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác tuyên truyền về CCHC do các cơ quan liên quan tổ chức để phổ biến, xây dựng lại công tác tuyên truyền CCHC tại cơ quan.
+ Tổ chức khảo sát kiến thức tin học và kiến thức CCHC cho CBCC, VC thông qua các buổi thảo luận, sinh soạt Công đoàn, Chi đoàn của cơ quan.
- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác CCHC. Thông tin, tuyên truyền các cơ chế, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh; thường xuyên cập nhật những sửa đổi, bổ sung và thay thế  về TTHC, quy trình giải quyết TTHC về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên các lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, ưu đãi đầu tư và xây dựng cơ bản …; tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở  trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC và việc tổ chức thực hiện đến toàn thể CBCC, VC trong cơ quan; tuyên truyền về kết quả tổ chức thực hiện công tác CCHC năm 2016 của cơ quan đối với các lĩnh vực sau: Cơ chế, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh, những chính sách, cơ chế được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế liên quan đến doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, xây dựng cơ bản …; tình hình và kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, triển khai TTHC, các TTHC, văn bản QPPL đã được UBND tỉnh thông qua trên các lĩnh vực thuộc quản lý; Tuyên truyền các quy định của Pháp luật về tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với CBCC, VC để CBCC, VC biết quyền lợi, nghĩa vụ trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân. Tuyên truyền các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong và thái độ phục vụ nhân dân của CBCC,VC. Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát, có ý kiến kiến nghị trong tiến trình thực hiện CCHC tại cơ quan; ngoài ra, còn thực hiện tuyên truyền tình hình và kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan …
 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC
1.     Cải cách thể chế:
Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng và ban hành văn bản theo quy định tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 về việc ban hành quy định về quy trình ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Quy chế công bố, công khai TTHC trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND; Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh, Sở đã triển khai đúng các quy định trên trong công tác soạn thảo các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh …
2. Cải cách thủ tục hành chính
2.1. Kiểm soát thủ tục hành chính
Thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Quy chế công bố, công khai TTHC trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh; Công văn số 1843/UBND-KT ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh về tiến hành triển khai phương án dịch vụ công; Công văn số 635/STP-KSTT ngày 05/8/2016 của Sở Tư pháp về việc đề nghị trình công bố thủ tục hành chính, trên cơ sở Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Theo đó Sở đã tiến hành triển khai xây dựng 04 bộ TTHC cấp tỉnh thuộc lĩnh vực PPP để trình Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh công bố.
 Tính đến thời điểm hiện nay Sở có 77 Bộ TTHC, cụ thể:
-         Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: 43 TTHC (Đăng ký kinh doanh 27 TTHC và Liên hiệp Hợp tác xã 16 TTHC);
-         Lĩnh vực Chứng nhận đầu tư và Hỗ trợ ưu đãi đầu tư: 27 TTHC (Chứng nhận đầu tư 25 TTHC và hỗ trợ Ưu đãi đầu tư 02 TTHC);
-         Lĩnh vực Xây dựng cơ bản (phê duyệt KH đấu thầu và phê duyệt dự án): 07 TTHC.
 
Ngoài ra hiện nay Sở đang tiến hành rà soát bổ sung thêm 04 bộ TTHC mới thuộc lĩnh vực, ngành quản lý gồm các TTHC : Lựa chọn sơ bộ dự án PPP; Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A, B, C do UBND cấp tỉnh lập; Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư; Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhóm A, B, quan trọng quốc gia. Thực hiện theo Công văn số 635/STP-KSTT ngày 05/8/2016 của Sở Tư pháp.
Sở đã công bố công khai địa chỉ, thông tin về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả. Sở đã niêm yết số điện thoại của Giám đốc Sở và một số bộ phận liên quan để nhận, xử lý thông tin phản ánh. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện nay Sở chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về quy định hành chính. Công tác thông tin, báo cáo về công tác kiểm soát TTHC định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.
Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, Sở đã tiến hành báo cáo đánh giá tình hình triển khai áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 theo Báo cáo số 83/BC-SKHĐT ngày 19/6/2015; Ban hành Quyết định số 124/QĐ-SKHĐT ngày 18/9/2015 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.Trên cơ sở đó Sở đã lên kế hoạch và thực hiện đánh giá nội bộ, kiểm tra công tác ISO năm 2016 để xây dựng lại Quy trình của các phòng cho phù hợp với tình hình thực tế.
2.2. Về công khai thủ tục hành chính
Các TTHC, mẫu đơn, phí, lệ phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư được niêm yết ở vị trí sảnh tầng trệt của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người tra cứu, tiếp cận; nội dung niêm yết rõ ràng, đầy đủ, chính xác, công khai giúp cho tổ chức và cá nhân dễ dàng tra cứu tiếp cận. Số lượng TTHC được niêm yết công khai theo đúng quy trình, quy định.
Hiện nay, bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” của Sở đã triển khai theo đúng quy trình Quyết định 09/2015/QĐ-TTg. Công tác nhận hồ sơ lĩnh vực ĐKKD và lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được triển khai trên hệ thống, hệ thống dịch vụ công về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp đã được triển khai thực hiện. Ngoài ra, Sở đăng tải quy trình TTHC theo quyết định đã công bố của UBND tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở: www.skhdt.gialai.gov.vn.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở.
Trên cơ sở Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay Sở có 09 phòng chuyên môn và 01 Trung tâm trực thuộc. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch, Sở đã rà soát chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm XTĐT thuộc Sở báo cáo thực trạng tổ chức và hoạt động của Trung tâm (B/c gửi Sở Nội vụ) để tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Du lịch thuộc tỉnh.
3.2. Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.
Triển khai thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Gia Lai; Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Quy chế công bố, công khai TTHC trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND; Quyết định số 09/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, đã triển khai tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Xây dựng cơ bản; Chứng nhận đầu tư trên hệ thống một cửa điện tử, riêng lĩnh vực Đăng ký kinh doanh được thực hiện trên phần mềm Đăng ký kinh doanh của Quốc gia. Hiện này toàn bộ các TTHC thuộc các lĩnh vực đều đã được tiếp nhận trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử.
Trong Quý III năm 2016, Sở đã nhận tổng số 1.179 hồ sơ. Đã giải quyết 1.149 hồ sơ, trả đúng hạn 1.149 hồ sơ đạt 100%; đang giải quyết 30 hồ sơ, chưa đến hạn 30 hồ sơ. Cụ thể:
+ Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Tổng số hồ sơ nhận vào 996 hồ sơ mới  (không có số kỳ trước chuyển sang), đã giải quyết 993 hồ sơ, trả đúng hạn 993 hồ sơ, đang giải quyết 03 hồ sơ, trễ hạn 0 hồ sơ.
+ Cấp giấy chứng nhận đầu tư: Tổng số hồ sơ nhận vào 10 hồ sơ mới (không có số kỳ trước chuyển sang), đã giải quyết 10 hồ sơ, trả đúng hạn 10 hồ sơ; đang giải quyết 0 hồ sơ.
+ Xin chủ trương đầu tư: Tổng số hồ sơ nhận vào 07 hồ sơ (không có số kỳ trước chuyển sang), đã giải quyết 03 hồ sơ, trả đúng hạn 03 hồ sơ; đang giải quyết 04 hồ sơ, trễ hạn 0 hồ sơ.
+ Lịnh vực xây dựng cơ bản: Tổng số hồ sơ nhận vào 108 hồ sơ (không có số kỳ trước chuyển sang), trong đó: đã giải quyết 88 hồ sơ, trả đúng hạn 88 hồ sơ; đang giải quyết 20 hồ sơ, trễ hạn 0 hồ sơ.
+ Triển khai thực hiện Kế hoạch 2744/KH-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai hai năm 2016 – 2017 và định hướng đến năm 2020, theo đó từ ngày 01/5/2016, đơn vị trực thuộc Sở là Trung tâm XTĐT đã tiến hành triển khai phương án thực hiện dịch vụ công theo Công văn số 1843/UBND-KT ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm XTĐT cũng đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-XTĐT ngày 06/5/2016 về việc ban hành khung giá dịch vụ tư vấn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và khắc dấu. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch vụ công về Đăng ký kinh doanh đã hướng dẫn hơn hơn 130 hồ sơ và giải quyết 58 hồ sơ theo hình thức dịch vụ công. Trong đó đã giải quyết 55 hồ sơ, đang giải quyết 03 hồ sơ.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC
4.1. Xác định VTVL và cơ cấu CCVC:
Thực hiện việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm tại các phòng ban chuyên môn các phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thực hiện đúng theo tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm đã xây dựng và đang trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.
Hoàn thiện lại Bản mô tả việc làm và khung năng lực từng vị trí việc làm tại Sở theo Quyết định số 2052/QĐ-BNV về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Gia Lai.
4.2 Thực hiện các quy định về quản lý CBCCVC
Thực hiện đúng các chế độ, chính sách về tổ chức, đăng ký tuyển dụng, lập hồ sơ xét chuyển viên chức qua công chức, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, nâng lương, thanh toán các chế độ khác đảm bảo đúng quy định.
Theo dõi, kiểm tra việc quán triệt nội dung công văn 858/UBND-NV ngày 27/3/2013, công văn số 805/UBND-NC ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh đến toàn thể CBCCVC để thực hiện nghiêm việc không ăn sáng, uống cà phê vào buổi sáng; không uống rượu, bia trong giờ làm việc và trước giờ nghỉ trưa. Thực hiện tốt quy định của cơ quan về việc không hút thuốc lá trong công sở, nhắc nhở CBCCVC đeo thẻ công chức trong giờ làm việc, theo dõi tham gia đọc báo đầu giờ của các ngày làm việc.
4.3. Về đào tạo bồi dưỡng CBCCVC
Trong Quý 3/2016, Sở đã hoàn thành thủ tục cử 01công chức đi học lớp cao cấp LLCT; đăng ký danh sách các đồng chí Lãnh đạo Sở đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3; đăng ký danh sách học đối tượng 2, 3 về bồi dưỡng kiến thức An ninh quốc phòng; cử 02 chuyên viên đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên và một số CBCCVC đi tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các lớp có liên quan đến công tác chuyên môn; cử 02 cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác CCHC do Sở Nội vụ tổ chức.
Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 gửi Sở Nội vụ Tổng hợp.
4.4. Đổi mới công tác quản lý CBCCVC
Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành lại Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch tư Đầu tư; tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành lại Quy định về chức năng, nhiệm vụ các phòng ban thuộc Sở; phân công lại nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh đạo Sở.
Duy trì đọc báo đầu giờ buổi sáng đi làm (bắt đầu từ 7h đến 7h 15p) để phổ biến, tuyền truyền các đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cũng như qua đó phổ biến các công văn, báo cáo, quy định mới về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến ngành.
Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành không ăn sáng, uống cà phê vào buổi sáng; không uống rượu, bia trong giờ làm việc và trước giờ nghỉ trưa.
5. Cải cách tài chính công
5.1 Tình hình triển khai các chính sách cải cách về thế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội.
Thực hiện tốt công tác cải cách về thuế theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của TTg-CP; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ ; Công văn số 829/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh về nộp thuế điện tử và Công văn số 964/TCT-CNTT ngày 20/3/2015 của Cục thuế tỉnh về triển khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử, lập tài khoản Ngân hàng đăng ký nộp thuế điện tử.
Về tình hình triển khai các chính sách cải cách thu nhập, tiền lương thường xuyên cho CBCC, VC theo đúng quy định của Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày 17/3/2015 của Bộ Tài chính về điều chỉnh lương đối với CBCC, VC có hệ số lương dưới 2,34 và Công văn số 462/STC-QLNS về xác định nhu cầu, nguồn và phương thức thực hiện điều chỉnh lương đối với CBCCVC năm 2015.
5.2 Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Các phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc thực hiện tốt cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Sở đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công (theo Quyết định số 97/QĐ-SKHĐT năm 2014 về Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan).
6. Hiện đại hóa hành chính
6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin
Phối hợp với Trung tâm CNTT-Sở TT&TT tạo tài khoản thư điện tử cho CBCC, đảm bảo 100% CBCC, VC đều có hộp thư điện tử công vụ, hơn 95% CBCC, VC thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc góp phần thực hiện tốt theo Công văn số 1055/VP-TTTH ngày 26/12/2014 của Văn phòng UBND tỉnh và Công văn số 120/STTTT-VP ngày 17/3/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông; Sở đã tiến hành đăng ký cấp chứng thư số đợt I năm 2015 và đợt II năm 2016 theo hướng dẫn của Sở TT&TT. Việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng cũng được Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo Kế hoạch số 2204/KH/UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh; Sở và đơn vị trực thuộc đã ứng dụng tốt phần mềm quản lý văn bản điều hành, 100% CBCV,VC đã thực hiện xử lý văn bản trên hệ thống QLVBĐH theo đúng Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông tại Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 01/7/2016  của UBND tỉnh Gia Lai và Công văn hướng dẫn thực hiện quy chế liên thông, gửi nhận văn bản điện tử của Sở TT&TT tại công văn số 585/STTTT-CNTT ngày 12/7/2016; Sở đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở; Ban hành Quyết định số 41/QĐ-SKHĐT ngày 22/3/2016 về thành lập Tổ triển khai ứng dụng CNTT để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình ứng dụng CNTT của cơ quan. Hiện tại, trang thông tin điện tử của Sở http://skhdt.gialai.gov.vn đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (đang dần hoàn thiện đạt mức độ 3, 4).
Sở đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm 43 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kính kinh doanh và liên hiệp hợp tác xã, được thực hiện trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp thuộc quản lý của cục Quản lý đăng ký kinh doanh Quốc gia; Mức độ 2 gồm 34 bộ TTHC thuộc lĩnh vực Đầu tư và xây dựng cơ bản.
6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính.
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đang được vận hành đúng quy trình ban hành và đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Bộ khoa học công nghệ cấp giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 872/QĐ-TĐC ngày 22/5/2012. Sở đã báo cáo tình hình triển khai việc áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra ngày vào ngày 22/6/2015.
Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL vào hoạt động hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ đắc lực mục tiêu cải cách hành chính. Cán bộ, công chức đã thay đổi phong cách làm việc, xử lý công việc khoa học và nhanh hơn.  Áp dụng HTQLCL đã giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai xây dựng được hệ thống các quy trình một cách đồng bộ, khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng đã đề ra, loại bỏ cơ bản các thủ tục rườm rà, phức tạp.
Thường xuyên rà soát các TTHC có liên quan để thay thế, bổ sung, trình công bố mới, từ đó thay thế quy trình tác nghiệp có liên quan; Việc sử dụng, lưu trữ tài liệu, hồ sơ đã từng bước được thực hiện theo quy chuẩn.
Trong Quý 3/2016, Ban ISO đang tiến hành lấy phiếu tham gia ý kiến của Khách hàng đến làm việc tại Sở;  xây dựng kế hoạch, chương trình đánh giá nội bộ.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những ưu điểm:
Hệ thống các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư được sửa đổi và từng bước hoàn thiện. Cải cách TTHC được chú trọng cả về hình thức và chất lượng, thời gian giải quyết TTHC  được rút ngắn. Toàn bộ các TTHC theo kết quả Đề án 30 được đưa vào xây dựng và áp dụng theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.
Nhiều ứng dụng CNTT trong công tác CCHC đã được triển khai như hệ thống quản lý văn bản điều hành, sử dụng chứng thư số  đã được áp dụng, việc đăng ký và áp dụng trao đổi đơn thư mời họp, tài liệu góp ý bằng hộp thư điện tử công vụ được triển khai thực hiện.
Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã phát huy hiệu quả thiết thực: nâng cao tinh thần trách nhiệm và hạn chế tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu của đội ngũ cán bộ, công chức thừa hành nhiệm vụ.
2. Tồn tại, hạn chế:
Công tác CCHC đã đạt được một số kết quả to lớn trong trong năm qua, tuy nhiên CCHC vẫn còn một số hạn chế đó là:
+ Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, thay đổi liên tục khiến các thủ tục hành chính, biểu mẫu cũng phải thay đổi, gây không ít khó khăn trong quá trình thực hiện.
+ Các TTHC liên thông đối với các Sở, ban ngành, UBND nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chưa đồng nhất và chưa bật tính năng liên thông gây khó khăn trong việc xử lý và gửi hồ sơ liên thông trên phần mềm quản lý văn bản điều hành liên thông.
+ Chất lượng ban hành và rà soát văn bản pháp luật chưa cao, chậm sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CCHC QÚY IV NĂM 2016
1.    Tiếp tục triển khai Chương trình cải cách hành chính theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 về ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Gia Lai một cách có hiệu quả.
2.    Xây dựng kế hoạch CCHC năm 2017 ; Kế hoạch công tác tuyên truyền CCHC năm 2017, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân và tổ chức, gắn với nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa đúng nội dung đã được phê duyệt. Phấn đấu đạt mức độ hài lòng của cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan đạt hơn 90%.
3.    Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, cải cách tin gọn, đơn giản các chính sách trọng tâm. Kịp thời cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ, bổ sung kịp thới các thủ tục hành chính khi có sự thay đổi văn bản cấp trên.
4.    Tiếp tục áp dụng các quy trình giải quyết công việc theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai. Đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính.
5.    Tiếp tục triển khai, quán triệt các văn bản QPPL  quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại Sở thực hiện; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức về năng lực chuyên môn, chính trị đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác kiện toàn về tổ chức, thực hiện quy hoạch và đào tạo cán bộ, điều động và luân chuyển cán bộ hợp lý; công tác nâng lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức, về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; về tuyển dụng công chức và về sử dụng, bổ nhiệm khen thưởng và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức được thực hiện đúng theo quy định.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:
Tiếp tục triển khai công tác CCHC được thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung để Thủ tục hành chính đã được minh bạch, đơn giản hoá và hạn chế tối đa cán bộ thụ lý giải quyết TTHC tiếp xúc với khách, góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức trong triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.
Chú trọng đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận, thụ lý giải quyết hồ sơ “một cửa”, “một cửa liên thông” ’’vừa hồng, vừa chuyên’’ ; Đầu tư thêm cơ sở vật chất, thiết bị cho bộ phận ‘‘một cửa’’, “một cửa liên thông” tiến tới điện tử hiện đại và áp dụng CNTT trong tiếp nhận và trả kết quả.
Triển khai nhiều dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân đối với một số TTHC (đặc biệt là lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, đầu tư, xây dựng, đất đai,…) để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến đăng ký hoạt động.
Để triển khai thuận lợi, hiệu quả và thông suốt việc thực hiện một cửa liên thông với các Sở ngành và UBND tỉnh. Đề nghị các Sở ngành (đặc biệt là tại Văn phòng UBND tỉnh) phải đồng bộ có quy trình thực hiện một cửa liên thông gắn với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin.
Bên cạnh đó, đối với những lĩnh vực cụ thể, Sở cũng có một số đề xuất và kiến nghị như sau:
·        Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, chứng nhận và ưu đãi đầu tư:
Đẩy mạnh chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT và trang thiết bị hiện đại đối với bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”.
Xây dưng bộ phận “một cửa” tập trung của tỉnh để giải quyết TTHC cho tất cả các lĩnh vực của các Sở, ban ngành của tỉnh.
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công về tư vấn, lập hồ sơ TTHC trên một số lĩnh vực như: Cấp phép xây dựng đất đai, giấy phép lái xe, môi trường, xuất nhập khẩu …
Phát huy vai trò người đứng đầu trong cơ quan về CCHC cũng như xây dựng lực lượng CBCC, VC điều hành quản lý nhà nước qua các cơ chế, chính sách trên tinh thần chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ” người dân và doanh nghiệp.
Trên đây là báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2016./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Sở nội vụ (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Đăng tin trên website Sở;
- Lưu VT, VP.
 GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
Hồ Phước Thành
 Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map