Tin tức - Sự kiện > Hoạt động Đoàn thể > Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2014 và chương trình công tác tháng 03/2014

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2014 và chương trình công tác tháng 03/2014

13/03/2014
ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ TỈNH GIA LAI
ĐẢNG BỘ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
              Số: 07-BC/ĐUCS

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 

                     Gia Lai, ngày         tháng 3 năm 2014
 
 
BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02/2014
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2014
Thực hiện công tác báo cáo thường kỳ hàng tháng, Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2013 và đề ra chương trình công tác tháng 3/2014 với những nội dung sau:
I. Tình hình Đảng bộ
03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã tổ chức họp định kỳ tháng 3/2014 theo quy định của Điều lệ Đảng; Đảng bộ có 39 đảng viên (chính thức 37 đồng chí, dự bị 02 đồng chí); Đảng bộ tiếp nhận 01 đảng viên về sinh hoạt và được phân công sinh hoạt Đảng tại Chi bộ 2; 02 công chức chuyển công tác sang Ban quản lý dự án Giảm nghèo Tây nguyên.
II. Phổ biến văn bản cấp trên - thông tin nội bộ.
III. Đánh giá thực hiện Nghị quyết tháng 02/2014
1. Nhiệm vụ chính trị
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh các báo cáo:
+ Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 thị xã An Khê và huyện Mang Yang;
+ Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2014; tham gia ý kiến hướng dẫn lựa chọn sơ bộ các dự án PPP và xác định lĩnh vực tiềm năng có thể đầu tư theo hình thức PPP; tình hình hợp tác trong khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam;
+ Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 và báo cáo phân bổ ngân sách nhà nước năm 2014 cho các Bộ, ngành Trung ương phục vụ công tác kiểm toán; thông báo kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014 và kế hoạch bổ sung giai đoạn 2014-2016; tình hình quản lý sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013; đề xuất ủy Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch ngân sách năm 2014 Chương trình xây dựng nông thôn mới; thông báo kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn Trái phiếu Chính phủ năm 2014;
+ Điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế- xã hội trong dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế;
+ Việc thực hiện kết luận kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.
- Báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2001-2015; đăng ký nhu cầu vốn đầu tư các dự án xử lý rác thải tỉnh Gia Lai; báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước các năm 2010, 2011-2013;
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 tại 05 huyện; đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục đầu tư để tổ chức khởi công trong quý I/2014; xây dựng kế hoạch, đề cương nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đầu tư; thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch năm 2014; tổng hợp danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2015;
- Tiếp tục theo dõi tiến độ sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2013-2014; tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm; tình hình hạn hán, cháy rừng; thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự án Đầu tư phát triển cao su của công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai; kiểm tra, giám sát các công trình chậm tiến độ do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư; phối hợp các ngành chức năng đề xuất quy trình thủ tục trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
- Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên; thông báo thỏa thuận kế hoạch phân khai chi tiết kinh phí các dự án thuộc Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT năm 2014; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư ở các vùng thường xảy ra thiên tai và cư trú trong khu rừng đặc dụng;
- Dự án Bạn hữu trẻ em: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch hoạt động năm 2014; lập kế hoạch 6 tháng năm 2014; tiếp tục công tác rà soát lập bản đồ giảm nghèo;
- Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2011 – 2013; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn của Cục quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giải quyết tố cáo trong đấu thầu; khảo sát, lập đề cương chuẩn bị triển khai kế hoạch thanh tra năm 2014; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật;
- Dự án IFAD:  họp Ban chỉ đạo dự án đánh giá tình hình thực hiện năm 2013 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; báo cáo đánh giá năm 2013 và báo cáo RIM gửi nhà tài trợ; hoàn thiện các điều khoản tham chiếu tuyển chọn tư vấn năm 2014; kiểm tra tình hình thực hiện dự án năm 2013 tại 2 huyện Ia Pa và Krông Pa; rà soát thống kê 74 doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh đầu đàn có thể liên kết với nhóm chung sở thích; quyết định Sổ tay hướng dẫn sản xuất cạnh tranh;
- Thụ lý và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Chứng nhận đầu tư;
- Tiếp tục triển khai thu hồi chức năng ngành nghề mua bán gỗ và chế biến gỗ của các doanh nghiệp theo quy hoạch đã phê duyệt;
- Rà soát chính sách ưu đãi đầu tư của địa phương so với chính sách của Trung ương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Báo cáo công tác hậu kiểm năm 2013 và xây dựng kế hoạch hậu kiểm doanh nghiệp trên địa bàn năm 2014;
- Tiếp tục phối hợp với Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh rà soát, cập nhật thông tin của 1.200 doanh nghiệp nhằm chuẩn hóa số liệu doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn;
- Cung cấp thông tin, hồ sơ một số doanh nghiệp kinh doanh mua bán nông sản theo yêu cầu của Công an tỉnh;
- Tư vấn thủ tục xin chủ trương đầu tư cho Dự án nuôi giun quế thương phẩm kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây lâu năm dựa trên mô hình trang trại công nghiệp nuôi, trồng khép kín;
- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh mở lớp nghiệp vụ đấu thầu;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến Gia Lai tìm hiểu cơ hội đầu tư; tư vấn hồ sơ xin chủ trương đầu tư;
- Tiếp tục cập nhật và vận hành trang Website của cơ quan và sắp xếp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
- Tồn tại: Chưa báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2013 và giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2014.    
2. Chính trị, tư tưởng:
- Tiếp tục tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ và Lễ hội ra quân đầu năm, tạo phong trào thi đua yêu nước sôi nổi ngay từ đầu năm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết XIV Đảng bộ tỉnh;
- Tuyên truyền Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/2;
- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
- Phổ biến các văn bản của Đảng ủy cấp trên;
- Tư tưởng cán bộ công chức cơ quan ổn định.
3. Công tác Xây dựng Đảng
- Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan học tập Nghị quyết Trung ương VIII (khóa XI);
- Đảng ủy Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Chi bộ trực thuộc hoàn chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành năm 2014; kế hoạch phát triển đảng viên mới; đăng ký thi đua.
4. Chính quyền, đoàn thể
- Đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2014;
- Xét, công nhận hết thời gian tập sự đối với 5 công chức và 01 viên chức tuyển dụng năm 2013;
- Cử cán bộ tham gia lớp trung cấp Lý luận chính trị và lớp QLNN chương trình chuyên viên năm 2014; làm thủ tục cử 06 quần chúng ưu tú đi học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng;
- Luân chuyển 01 công chức trong nội bộ cơ quan, điều động 02 công chức sang Dự án giảm nghèo Tây nguyên theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; xem xét, bổ nhiệm Chánh thanh tra Sở;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ về kinh phí quản lý hành chính của cơ quan;
- Hoàn thành sắp xếp hồ sơ lưu trữ của cơ quan;
- Tham gia cùng Sở Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức, biên chế Trung tâm xúc tiến đầu tư.
- Theo dõi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giờ giấc làm việc; đeo thẻ công chức, không hút thuốc lá nơi công Sở và thực hiện nội quy, quy chế cơ quan.
5. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở và duy trì thường xuyên trong đọc báo buổi sáng; đọc các mẫu chuyện, các bài viết về Hồ Chí Minh, về Đảng và Đất nước, những bài viết có liên quan đến công tác của ngành; thực hiện “Sổ tay làm theo gương Bác”;
Cán bộ, công chức cơ quan theo dõi, giám sát chi tiêu nội bộ năm 2014; sử dụng tài sản cơ quan; thực hiện tốt tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng tiết kiệm điện, nước, sử dụng xe công theo đúng quy định.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 3/2014
1. Nhiệm vụ chính trị
- Tiếp tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và các quy hoạch ngành; thông qua Hội đồng thẩm định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của thị xã An Khê và huyện Mang Yang; rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ đầu tư chậm trễ trong triển khai các quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch ngành, sản phẩm;
- Xây dựng các báo cáo:
+ Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2014 và chương trình công tác quý II/2014; thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 ở các huyện, thị xã, thành phố;
+ Kế hoạch thực hiện Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 18/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 12-KH/TW ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây nguyên thời kỳ 2011-2020;
+ Đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng phát triển 5 năm 2016-2020;
- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các dự án đầu tư dàn trải, không hiệu quả, lãng phí; tổng hợp báo cáo công tác chuản bị giải phóng mặt bằng cho các dự án khởi công mới năm 2014; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chuyển vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và kéo dài thời gian thanh toán vốn ngân sách nhà nước năm 2013;
- Tham gia góp ý dự thảo kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng phương án “xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và “Đề án thành lập công ty quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam;
- Đôn đốc hoàn thành thủ tục các dự án khởi công mới chưa được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình chuyển tiếp; báo cáo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2013 và giao ban xây dựng cơ bản quý I/2014; rà soát lại quy trình, thời gian lập các thủ tục đầu tư theo các hướng dẫn mới; theo dõi, đôn đốc các ngành, địa phương triển khai kế hoạch năm 2014;
- Đôn đốc các chủ đầu tư tập trung rà soát, hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành; xây dựng danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2015;
- Chuẩn bị nội dung cho Hội nghị đối tác phát triển tại Buôn Mê Thuột và họp Ủy ban điều phối chung Campuchia – Lào – Việt Nam tại Campuchia;
- Tiếp tục theo dõi tiến độ gieo trồng vụ Đông - Xuân năm 2013-2014, tình hình dịch bệnh cây trồng, nhất là dịch cúm gia cầm và hạn hán, cháy rừng; góp ý dự thảo rà soát danh mục các quy định cấm, hạn chế đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; phân bổ vốn và đôn đốc các huyện triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới năm 2014; báo cáo định hướng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2016;
- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình MTQG năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;
- Dự án Bạn hữu trẻ em: tham quan học tập tại tỉnh Điện Biên về công tác kiểm toán xã hội;
- Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định; triển khai kế hoạch thanh tra năm 2014;
- Lĩnh vực dự án IFAD: Tổ chức hội thảo chuẩn bị nội dung đánh giá giữa kỳ tại Gia Lai của 03 tỉnh Gia Lai, Ninh Thuận, Tuyên Quang; tổng kết kế hoạch năm 2013 và giao kế hoạch năm 2014; tập huấn các Sổ tay quỹ hỗ trợ dự án nhỏ cạnh tranh và kêu gọi đề xuất; tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin giữa các nhóm chung sở thích và doanh nghiệp để liên kết thu mua sản phẩm và cung cấp dịch vụ đầu vào cho nhóm; hội thảo hoàn chỉnh Sổ tay hỗ trợ doanh nghiệp;
- Thụ lý và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Chứng nhận đầu tư;
- Tiếp tục triển khai thu hồi chức năng ngành nghề mua bán gỗ và chế biến gỗ của các doanh nghiệp theo Thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh; thu hồi chứng nhận đầu tư 06 dự án thủy điện triển khai chậm tiến độ;
- Hậu kiểm doanh nghiệp trên địa bàn năm 2014;
- Tiếp tục phối hợp với Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh rà soát chuẩn hóa số liệu doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến Gia Lai tìm hiểu cơ hội đầu tư; tư vấn hồ sơ xin chủ trương đầu tư;
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014 các dự án đã có chủ trương đầu tư, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn;
- Tiếp tục cập nhật, vận hành trang Website của cơ quan và sắp xếp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
2. Chính trị, tư tưởng
- Tuyên truyền Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/2; ngày Quốc tế phụ nữ (08/3); ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3); ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3);
- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
- Phổ biến các văn bản của Đảng ủy cấp trên;
- Theo dõi tư tưởng cán bộ công chức cơ quan.
 
3. Công tác Xây dựng Đảng
- Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với 02 năm sơ kết thực hiện sổ tay làm theo gương Bác.
- Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành năm 2014;
- Cử 06 quần chúng ưu tú là đối tượng Đảng tham dự lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng;
- Kết nạp đảng viên mới Trần thị Kim Thoa.
4. Chính quyền, đoàn thể
- Cử 02 công chức theo học lớp QLNN chương trình chuyên viên năm 2014; 08 cán bộ, công chức, viên chức học ngoài giờ hành chính lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính;
- Rà soát sửa đổi, bổ sung Nội quy, quy chế làm việc cơ quan; Quy tắc ứng xử cán bộ công chức, viên chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư;
- Chi đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Chủ nghĩa Mác-Lênin kim chỉ nam cho mọi hành động”;
- Theo dõi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giờ giấc làm việc; đeo thẻ công chức, không hút thuốc lá nơi công Sở và thực hiện nội quy, quy chế cơ quan.
5. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở và duy trì thường xuyên trong đọc báo buổi sáng; đọc các mẫu chuyện, các bài viết về Hồ Chí Minh, về Đảng và Đất nước, những bài viết có liên quan đến công tác của ngành; thực hiện “Sổ tay làm theo gương Bác”;
Cán bộ, công chức cơ quan theo dõi, giám sát chi tiêu nội bộ năm 2014; sử dụng tài sản cơ quan; thực hiện tốt tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng tiết kiệm điện, nước, sử dụng xe công theo đúng quy định.
Trên đây là báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2014 và chương trình công tác tháng 3/2014 của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, kính trình Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy khối các CQ tỉnh Gia Lai;
- Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc;
- Lãnh đạo cơ quan ;
- Lưu Đảng ủy và đưa lên Website cơ quan.
              TM. ĐẢNG ỦY CƠ SỞ
                           BÍ THƯ
 
 
             Nguyễn Thanh Bình   

Nguồn: Đảng ủy - Sở Kế hoạch và Đầu tư


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map