Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 02 năm thực hiện sổ tay làm theo gương Bác

Default news teaser image

Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn sơ kết 02 năm thực hiện Sổ tay “Làm theo gương Bác” nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đã có những chuyển biến rõ rệt, thể hiện ở tác phong làm việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phê phán những vấn đề nổi cộm, tư tưởng hẹp hòi cá nhân, thiếu trách nhiệm trong công việc. Đảng bộ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và sát với tình hình thực tế của cơ quan. 100% đảng viên, quần chúng tham gia Cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo nội dung yêu cầu có chất lượng; có ý thức tự giác trong việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Nhận thức được tầm quan trọng của Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo cơ quan, tổ chức đoàn thể kịp thời triển khai thực hiện các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống trong tổ chức Công đoàn và đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Gắn với nội dung của Chỉ thị với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đối với làm tại cơ quan, tạo phong trào học tập rèn luyện theo tấm gương, đạo đức và lối sống của Hồ Chí Minh trong tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
 Việc triển khai và thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ, gương mẫu trong công tác, nổ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tuyên truyền, vận động người thân và gia đình học tập, rèn luyện và làm theo gương Bác Hồ; tin tưởng vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, thực hiện đúng chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương nơi cư trú.
Kết quả xử lý những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm đã được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở lựa chọn và tập trung giải quyết ở cơ quan một cách triệt để và chuyển biến theo hướng tích cực. Đã xử lý kỷ luật nghiêm khắc (02 cảnh cáo, 02 khiển trách) các cá nhân có liên quan đến công tác Đấu thầu thuốc năm 2008, 2009, 2010 và vi phạm đạo đức lối sống đảng viên.
Việc học tập các chuyên đề không tổ chức thành hội nghị riêng mà đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của từng Chi bộ, do vậy việc học tập được thường xuyên hơn; Việc học tập chuyên đề gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, các vấn đề bức xúc, nổi cộm, được thảo luận và có kế hoạch giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chính quyền và đoàn thể.
Cụ thể hóa những việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm từng Chi bộ trong Đảng bộ cơ sở hướng dẫn cho đảng viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, thực hiện việc đăng ký theo từng chuyên đề và nội dung những việc làm cụ thể trong cuốn Sổ tay “ Làm theo gương Bác” và tự đánh giá nhận xét kết quả, từng tháng gửi lại cho Chi bộ theo dõi, nhận xét.
Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn sơ kết 02 năm thực hiện Sổ tay “Làm theo gương Bác” nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đã có những chuyển biến rõ rệt, thể hiện ở tác phong làm việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phê phán những vấn đề nổi cộm, tư tưởng hẹp hòi cá nhân, thiếu trách nhiệm trong công việc. Đảng bộ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và sát với tình hình thực tế của cơ quan. 100% đảng viên, quần chúng tham gia Cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo nội dung yêu cầu có chất lượng; có ý thức tự giác trong việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Qua 3 năm triển khai thực hiện Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư rút ra bài học kinh nghiệm: (1) Đảng ủy, Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động; nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan; (2) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt cuộc vận động, đảm bảo nội dung và chất lượng trên cơ sở phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, không ngừng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên. (3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đứng đầu là đồng chí Bí thư cấp ủy quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục; có sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể có liên quan.
Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới: (1) Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ; Phát huy những mặt ưu điểm và khắc phục những tồn tại, khuyết điểm để Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng cao hơn. (2)  Tham gia đầy đủ các đợt học tập Nghị quyết và chuyên đề do Đảng uỷ cấp trên tổ chức; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, gắn với các hoạt động Kỷ niệm các ngày Lễ lớn; nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất lối sống, sửa đổi lề lối làm việc trong đội ngũ đảng viên, quần chúng; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng để kịp thời giải quyết vướng mắc, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất cao. (3)  Tăng cường công tác lãnh đạo kiểm tra của Cấp uỷ chi bộ đối với các hoạt động đoàn thể, đảng viên trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Duy trì việc đọc các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các buổi thông tin đầu giờ buổi sáng. (4)  Gắn cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và phân loại chất lượng đảng viên hàng năm; Cấp uỷ chi bộ tiếp tục đưa nội dung đánh giá cuộc vận động vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ. (5) Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu. (6)  Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm đạo đức lối sống nhằm ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực về nhận thức và hành động của Đảng viên, quần chúng trong công tác sinh hoạt hàng ngày./.

Nguồn: Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai

Quay lại