V/v ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình đăng ký, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image

Xem chi tiết tại đây:

Quay lại