Tuần 46

09/11/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46
(Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
09/11
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
08h00 Đ/c Giám đốc sở dự kỳ họp thứ 15 (chuyên đề),
HĐND tỉnh khóa XI n/kỳ 2016-2021 (tại Hội trường 2/9);
L/đạo HĐND L/đạo HĐND; UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Tại hội trường 2/9 P.TH tham mưu
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp nghe Cty CP ĐTPT Sài Gòn Co.op báo cáo tiến độ dự án Trung tâm Thương mại Sense City Pleiku Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo các sở ngành Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN tham mưu
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp thực hiện CV số 2130/UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về b/c XDKH năm 2021 đánh giá một số chỉ tiêu KH_XH năm 2020 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở; Phòng c.môn
Các sở ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH tham mưu
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở nghe Ban Dân tộc b/c tiến độ triển khai Chương trình MTQG phát triển KT_XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030 tại VP UBND tỉnh (GM_397) Đ/c Kpă Thuyên_PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 4A_UBND tỉnh Phòng KGVX th/mưu
Xe: 81A_00089
Thứ ba
10/11
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở b/c tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm và tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đầu tư XDCB Tại VP UB (GM_399) Đ/c Chủ tịch_UBND Tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh P.DN; TĐ th/mưu
VP Bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Hội nghị Đánh giá hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2020 tại Sở KH&CN L/đạo sở KH&CN Lãnh đạo các sở ngành Hội trường Sở KH&CN VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc sở Dự họp nghe báo cáo về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng TP Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025 định hướng đến năm 2030" tại VP UB (GM_398) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP Bố trí xe
Xe: 81A_00089
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp thực hiện CV số 232/TB_HĐND về hoàn thành các nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2020 - HĐND tỉnh khóa XI Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở; Phòng c.môn
Các sở ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng KTN tham mưu
15h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra các dự án đầu tư công XDCB trên địa bàn huyện Đắk Pơ
(từ ngày 10/11/2020 đến ngày 12/10/2020)
Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các phòng chuyên môn
Tại huyện Đắk Pưo VP Bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ tư
11/11
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở b/c một số chỉ tiêu KT_XH năm 2020 và dự kiến KH PT KT_XH 2020 tại VP UBND tỉnh (GM_395) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh P.TH Tham mưu
Xe: 81A_00355
07h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp về dự thảo kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thi hành tại sở Nội Vụ (GM_12) L/đạo Sở Nội Vụ Lãnh đạo sở Nội vụ
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp Sở Nội Vụ VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C   Làm việc        
Thứ năm
12/11
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Họp thảo luận các nội dung UBND tỉnh sẽ trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND khoá XI, thời gian lúc 08h00, ngày 12/11/2020 (GM_400) L/đạo HĐND tỉnh Lãnh đạo HĐND
Lãnh đạo các sở ngành
P.họp HĐND tỉnh P.TH th/mưu
VP Bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Họp thảo luận các nội dung UBND tỉnh sẽ trình tại kỳ họp thứ 16, HĐND khóa XI tại HĐND tỉnh L/đạo HĐND tỉnh Lãnh đạo HĐND
Lãnh đạo các sở ngành
P.họp HĐND tỉnh P.KTN th/mưu
VP Bố trí xe
Xe: 81A_00355
07h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Tập huấn về Luật Dân Quân tự vệ và Luật dự bị động viên (2 ngày 12_13/11/2020) L/đạo BCH QS Lãnh đạo các sở ngành Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh VP Bố trí xe
Xe: 81M_00060
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp nghe Sở Xây dựng b/c các Dự án tại vị trí khu đất kho K54 và vị trí 15-17 Trường Chính trị tại VP UBND tỉnh (GM_401) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh P.DN tham mưu
VP Bố trí xe
Xe: 81A_00355
16h30 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi l/việc với L/đạo Tập đoàn Anphanam tại VP UBND tỉnh (GM_405) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP Bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ sáu
13/11
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở b/c phân bổ KH đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 tại VP UBND tỉnh (GM_406) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh P.TH; KTN th/mưu
VP bố trsi xe
Xe: 81A_00355
10h00 Đ/c Giám đốc sở b/c, đề xuất xử lý các vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản để thực hiện các Dự án thuộc Khu phức hợp Đắk Đoa (GM_407) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh P.DN th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe Sở Tài Chính b/c đề xuất xử lý việc quyết toán sau Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (GM_402) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh P.DN tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
07h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tại HT 2/9 Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường 2/9  
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành giai đoạn 2016-2020 tại Sở Xây dựng (GM_403) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp Sở Xây dựng VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ bảy
14/11
S            
C            
Chủ nhật
15/11
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 47:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map