Tuần 44

26/10/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44
(Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
26/10
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
09h00 Đ.c Đinh Hữu Hòa _ PGĐ sở báo cáo kiểm tra các nội dung do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ mười lăm (chuyên đề) tại HĐND tỉnh L.đạo HĐND tỉnh Lãnh đạo HĐND tỉnh
Lãnh đạo sở
Phòng họp HĐND Vp bố trí xe
Xe: 81M_00060
07h00 Đ.c Phạm Công Thành _ PGĐ sở dự Hội nghị tăng trưởng xanh tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng (2 ngày) L.đạo tỉnh Lâm Đồng Lãnh đạo các tỉnh thành Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở b.c tháo gỡ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh (GM_372) L.đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
phòng 3B_Trụ sở UBND tỉnh Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở báo cáo giải trình các nội dung do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ Mười lăm (chuyên đề) tại Hội đồng nhân dân tỉnh (GM_235) L/đạo Hội đồng nhân dân Lãnh đạo HĐND
Lãnh đạo sở ban ngành
Phòng họp tại Hội đồng nhân dân Vp bố trí xe
Xe: 81M_00060
16h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra các dự án đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Mang Yang
(từ ngày 26/10/2020 đến ngày 27/10/2020)
Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các phòng chuyên môn
Các xã trên địa bàn huyện Mang Yang Vp bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ ba
27/10
S 08h30 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi làm việc với Tập đoàn Lộc Trời và ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất -tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh tại VP UBND tỉnh (GM_370) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp triển khai CV số 3589/VP_KTTH ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Xin ý kiến hủy quyết định tiền thuê đất của Cty Nguyễn Kim Gia Lai Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các ban ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN tham mưu
13h30 Đ/c Lãnh đạo sở Dự họp nghe Sở TN&MT b/c tình hình lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh tại VP UBND tỉnh (GM_371) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_Trụ sở UBND tỉnh Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ tư
28/10
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở nghe Sở TT&TT b/c XD KH triển khai thực hiện Đề án XD thành phố Pleiku theo hướng thông minh giai đoạn 2020-2025 tại VP UBND tỉnh (GM_373) Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h30 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn vay WB năm 2020 tại Kho Bạc Nhà Nước (GM_375) Lãnh đạo Kho bạc Nhà Nước Lãnh đạo UBND tỉnh; kho bạc
Lãnh đạo các sở nhành
Phòng họp trực tuyến
Kho Bạc Nhà Nước
Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Hội nghị cán bộ triển khai nội dung công tác cán bộ tại Đảng Ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp (GM_72) Đảng Ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp Lãnh đạo các sở ngành Hội trường Trường Chính tỉnh Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe báo cáo nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng phường Hoa Lư và phường Thống Nhất, TP Pleiku (GM_374) (hoãn) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 4A_UBND tỉnh Vp bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ năm
29/10
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện, giải ngânTại vốn đầu tư các chương trình dự án ODA tại VP UBND tỉnh (GM_85) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh P.KTĐN tham mưu
Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
07h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020 tại Đảng Ủy khối các Cơ Quan và DN tỉnh (GM_71) Đảng Ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp Lãnh đạo các sở ngành Đảng Ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp
12 Hai Bà Trưng
Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe báo cáo nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng phường Hoa Lư và phường Thống Nhất, TP Pleiku (GM_377) thay GM 374 L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉn
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 4A_UBND tỉnh Vp bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ sáu
30/10
S 06h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì đi thăm và làm việc tại xã Đắk Rong, huyện KBang (Hoãn) Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các phòng ban chuyên môn
Tại xã Đắk Rong,
huyện KBang
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Xe: 81A_00041
08h30 Đ/c Giám đốc sở Dự họp nghe Sở NN&PTNT b/c kết quả rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh 3 loại rừng Ia Mơr, huyện Chư Prong tại VP UBND tỉnh (GM_379) Đ/c Kpă Thuyên - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự buổi họp Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Liên minh HTX 198 Phan Đình Phùng - Chủ tịch Liên minh HTX Lãnh đạo Liên minh HTX
Lãnh đao các sở ngành
Tại Liên minh HTX
198 Phan Đình Phùng, Pleiku
Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp triển khai CV số 3655/VP_CNXD ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh về việc sử dụng vốn đầu tư công và vốn Nhà Nước Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.Thẩm định tham mưu
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở họp giải quyết kinh phí rà phá bom, mìn giai đoạn 2011-2015 hướng triển khai rà phá bom, mìn giai đoạn trên địa bàn tỉnh tại Bộ CHQS tỉnh L/đạo Bộ CHQS tỉnh Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Bộ CHQS tỉnh Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe Sở NN&PTNT b/c kết quả xây dựng Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025 tại VP UBND tỉnh (GM_380) Đ/c Kpă Thuyên - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
15h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự ngày hội du lịch (lần thứ 3) huyện KBang (Hoãn) L/đạo huyện KBang Lãnh đạo các sở ngành Nhà hàng Thanh Thảo II
Y Wừu, thị trấn KBang
Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ bảy
31/10
S 13h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì đi kiểm tra các công trình đầu tư XDCB trên địa bàn thị xã An Khê
(Tư ngày 31/10/2020 đến ngày 02/11/2020)
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các phòng chuyên môn
Các xã trên địa bàn thị xã An Khê Vp bố trí xe
Xe: 81A_00355
07h45 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự hội nghị trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tổng kết năm học 2019-2020 và giai đoạn 2016-2020., triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 và nhưng năm tiếp theo tại VP UBND tỉnh (GM_376) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
Trụ sở UBND tỉnh
P.KGVX tham mưu
C            
Chủ nhật
01/11
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 45:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map