Tuần 41

14/10/2021
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 14 tháng 10 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41
(Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 17/10/2021)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
11/10
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở chủ trì hội ý đầu giờ, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Trưởng các phòng chuyên môn
Phòng Hội ý VP chuẩn bị nội dung
08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình (Dự thảo NQ kế hoạch đầu tư công năm 2022)
thời gian thẩm tra 02 ngày bắt đầu từ 08h00 ngày 11 đến 12/10/2021
L/đạo Ban KTNS L/đạo HĐND tỉnh
L/đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp 2A_HĐND tỉnh Phòng TH th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Dự họp tại Thanh Tra tỉnh về công tác hoạt động, khai thác cát, đất, đá và quản lý đầu tư trên địa bàn tỉnh tại Thanh Tra tỉnh (GM416) L/đạo Thanh tra tỉnh L/đạo Thanh Tra tỉnh
L/đạo các sở, ngành
P.họp Thanh tra tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thanh tra Sở Tham mưu
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ Dự họp thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình (Dự thảo NQ kế hoạch đầu tư công năm 2022) L/đạo Ban KTNS L/đạo HĐND tỉnh
L/đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp 2A_HĐND tỉnh Phòng TH th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ ba
12/10
S 08h00 Đ/c Giám đốc Sở tham dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh (GM15) Lãnh đạo TTHĐND GĐ các Sở: KHĐT,TC,TP NN&PTNT Trụ sở Đoàn ĐBQH VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở tham dự cùng Đoàn kiểm tra, đề xuất kiến nghị của cử tri huyện Chư Prông của Sở GTVT, tại huyện Chư Prông (GM số 2275) Lãnh đạo sở GTVT LĐ Sở KH&ĐT, LĐ UBND huyện Chư Prong, LĐ BQLDA HTPT biên giới Đưởng tỉnh 665 VP bố trí xe 81A-00089;
Đ/c Triết cùng đi
C 14h00 Ban Giám đốc sở Dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ tư BCH Trung Ương Đảng khóa XIII tại HT 2/9 (GM545) Đ/c Bí thư T/Ư L/đạo T/U; UBND
L/đạo các sở ngành
Hội trường 2/9 VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ tư
13/10
S 07h30 Đ/c Giám đốc Sở đi thăm HHDN, HDN Trẻ, HDN Nữ trên địa bàn tỉnh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 Giám đốc Sở Trưởng các phòng: DN KTTT&TN, ĐKKD   VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
09h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện CV số 4406/VP_KTTH ngày 05/10/2021 của VP UBND tỉnh về kiểm tra, b/c nội dung kiến nghị đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh (GM đi 201) Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các ban, ngành liên quan
Phòng ĐT, TĐ&GSĐT
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.TĐ th/mưu
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe SNN&PTNT b/c giải trình Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự ấn chuyển đổi NN bền vững tỉnh Gia Lai tại VP UBND tỉnh (GM543)
Hoãn họp buổi sáng chuyển qua họp buổi chiều cùng ngày
Đ/c Kpă Thuyên - PCT UBND tỉnh L/đạo UBND;
L/đạo các sở, ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh P.KTĐN th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp điều chỉnh dự án Nhà máy điện gió Phát triển Miền núi; Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, Gia Lai (GM199) Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở L/đạo các sở ngành, liên quan Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN th/mưu
09h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở chủ trì họp theo dõi các dự án đã được phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư triển khai chậm tiến độ (GM đi 198) Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở L/đạo các sở ngành, liên quan Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN th/mưu
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở chủ trì họp thảo luận và làm rõ các nội dung b/c của BQL các DA ĐTXD tỉnh "sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (WB8) Đ/c Giám đốc sở L/đạo sở; P.TH; T/Định
Các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.TH; P.TĐ th/mưu
14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội thảo trực tuyến "Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covit_19; khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương tại Khu/B Tỉnh Ủy (GM546) L/đạo T/U L/đạo T/U
L/đạo các sở, ngành
Phòng họp trực tuyến khuB
Trụ sở Tỉnh Ủy
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe SNN&PTNT b/c giải trình Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án chuyển đổi NN bền vững tỉnh Gia Lai tại VP UBND tỉnh Đ/c Kpă Thuyên - PCT UBND tỉnh L/đạo UBND tỉnh
L/đạo các sở, ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh P.KTĐN th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
15h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - P.Giám đốc sở Dự ngày Doanh nhân Việt Nam tại Hội trường 2/9 BCH hiệp hội DN L/đạo UBND;
L/đạo các sở, ngành
Hội trường 2/9 VP chuẩn bị kệ hoa
chúc mừng
Thứ năm
14/10
S 09h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về trao đổi, làm rõ thêm một số thông tin và giải đáp các câu hỏi của Công ty TNHH Meiwa Việt Nam (GM đi 200) Đ/c Giám đốc sở L/đạo sở; Các ban, ngành
Trung tâm XTĐT
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Trung tâm XTĐT th/mưu
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe SKH&CN b/c Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiến bộ KH&CN thúc đẩy PTKTXH vùng nông thôn (GM540) Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch - PCT UBND tỉnh L/đạo UBND tỉnh
L/đạo các sở ngành
P/họp 3A_UBND tỉnh P.KGVX th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự hội nghị trực tuyến toàn tỉnh giao ban công tác phòng chống tham nhũng 9/tháng năm 2021 tại VP UBND tỉnh (GM544) L/đạo thường trực T/U L/đạo TT T/U tỉnh, UBND tỉnh
L/đạo các Sở, ngành
Tại Hội trường tầng 3,
Trụ sở UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ sáu
15/10
S   Làm việc        
C 14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Hội nghị trực tuyến khối Công Thương địa phương đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021; công tác quản lý nhà nước; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng (GM546) L/đạo UBND tỉnh L/đạo UBND tỉnh
L/đạo các sở ngành
Hội trường 2/9 P.KTN th/mưu
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp kiểm tra, làm rõ hồ sơ chấp thuận Chủ trương đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái Hiệp Phát Cao Nguyên Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở; P.DN th/mưu
Các ban ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN th/mưu
Thứ bảy
16/10
S            
C            
Chủ nhật
17/10
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 42:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map