Tuần 38

14/09/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38
(Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
14/09
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở chủ trì họp giao ban đầu tuần thông qua các việc đã hoàn thành và triển khai một số nội dung trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp tại Công an tỉnh L/đạo Công an tỉnh Lãnh đạo công an tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Trụ sở công an tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng và Nhà nước (tại Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh-Khu B, trụ sở Tỉnh ủy) L/đạo Tỉnh Ủy Lãnh đạo T/U; UBND
Lãnh đạo các sơ ngành
Trụ sở khu B_tỉnh Ủy VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư mới Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo các sở ngành Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN tham mưu
13h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra các công trình đầu tư XDCB trên địa huyện Kông Chro
(Từ ngày 14/09 đến 17/9/2020)
Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các phòng chuyên môn
Tại huyện Kông Chro VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ ba
15/09
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp BCH Đảng bộ tại VP T/U L/đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Trụ sở Khu B_T/U VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - P.Giám đốc sở dự làm việc với tập thể lãnh đạo Sở NNPTNT về tình hình t/hiện n/vụ của ngành giai đoạn 2016-2020 và định hướng các năm tiếp theo(GM_315) Đ/c Kpă Thuyên - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
Sở NN&PTNT
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp (GM_1286) Trường Đại học Lâm nghiệp Lãnh đạo UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp, p. Chi Lăng VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
15h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thống nhất một số nội dung DA Nông nghiệp CNC Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở;
Trung tâm XTĐT; các phòng liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Trung tâm XTĐT Chuẩn bị nội dung
14h Đ/c Đinh Hữu Hòa-PGĐ Sở dự họp tại Công an tỉnh Trưởng BCĐ Các thành viên BCĐ PCTP, Ma túy... Hội trường trụ sở CA tỉnh VP chuẩn bị xe
Xe: 81A_00089
Thứ tư
16/09
S 09h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp với Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam tại Khu B _ Trụ sở Tỉnh Ủy (GM_3695) L/đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các ban ngành
Tại khu B - Trụ sở T/U VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp tại Hội đồng Nhân dân tỉnh về KH vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2020 của tỉnh Gia Lai L/đạo Hội đồng Nhân dân L/đạo HĐND
Lãnh đạo sở ban ngành
Phòng họp 2A_HĐND VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Giám đốc, các Phó Giám đốc tham dự buổi làm việc của đơn vị tư vấn về hướng dẫn đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo về quy trình ISO 9001:2015 Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở;
Trưởng các phòng ban, các CV liên quan tham mưu ISO
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP chuẩn bị nội dung
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp tại VP Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh KH vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách năm 2020 tại Hội đồng Nhân dân tỉnh (GM_318) L/đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh Lãnh đạo HĐND
Lãnh đạo các sở ngành
Tại Hội đồng Nhân dân tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ năm
17/09
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp nghe STC b/c thực hiện và điều hành Dự toán Ngân sách năm 2020 tại VP UBND tỉnh (GM_316) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác khảo sát chính sách đầu tư phát triển ngành Lâm nghiệp của Bộ KH&ĐT Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo Bộ KH&ĐT, chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng KTN tham mưu
C 14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác khảo sát chính sách đầu tư phát triển ngành Lâm nghiệp của Bộ KH&ĐT Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo Bộ KH&ĐT, chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng KTN tham mưu
Thứ sáu
18/09
S 07h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác khảo sát chính sách đầu tư phát triển ngành Lâm nghiệp của Bộ KH&ĐT Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo Bộ KH&ĐT, chuyên môn
Đi thực tế các huyện
Huyện Đắk Pơ
Huyện Kông Chro
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Họp Họp nghe Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các ngành liên quan báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội liên minh HTX nhiệm kỳ 2021 - 2025, thời gian lúc 08h00', ngày 18/8/2020 (GM_78) L/đạo Liêm minh HTX Lãnh đạo Linh minh HTX
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở báo cáo tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tại VP UBND tỉnh (GM_317) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh P.TH tham mưu
Xe: 81A_00355
Thứ bảy
19/09
S            
C            
Chủ nhật
20/09
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 39:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ




Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map