Tuần 32 năm 2022

10/08/2022
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 10 tháng 08 năm 2022
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32
(Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
08/08
S 7h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì hội ý đầu tuần, thông qua việc hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các đ/c Trưởng phòng; TTXTĐT
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung b/c
8h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp trực tuyến của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số tại trụ sở UBND tỉnh (GM296) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
05h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở tham gia Tổ Giám sát về" Công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021" tại huyện Krông Pa (CV231_Đoàn ĐBQH) Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tại huyện Krông Pa VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
C   Làm việc        
Thứ ba
09/08
S 8h00 Đ/c Giám đốc Sở Dự họp Hội nghị trực tuyến sơ kết 06/tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh vầ xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) (GM105) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Hội trường tầng 3
Trụ sở UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
8h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp lấy ý kiến đối với Dự án "Liên minh sinh kế xanh (GLA2) Rừng -Vì tương lai công bằng" của Viện Sinh học thái học Miền Nam tại Sở NN&PTNT (GM248) Lãnh đạo Sở NN&PTNT Lãnh đạo các sở, ngành liên quan Tại Sở NN&PTNT VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở làm việc với Công ty CP Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland tại Trụ sở UBND tỉnh (GM299)(303) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Hội trường tầng 3
trụ sở UBND tỉnh
Phòng DN th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên - PGĐ sở Dự buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục - Quốc hội khoá XV về việc khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (GM298) Đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch-PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Tại phòng họp 3A, tầng 3 trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ tư
10/08
S 8h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về thực hiện cv số 1667/UBND-KTTH ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh về kinh phí thanh toán đối với các dự án đã có khối lượng được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh (GM168) Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở; P.QH-TH-ODA
Các sở, ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.QH-TH-ODA th/mưu
9h30 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 về việc điều chỉnh KH đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách trung ương (GM169) Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở; P.QH-TH-ODA
Các sở, ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.QH-TH-ODA th/mưu
8h00 Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên - PGĐ sở Dự họp về giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đắk Pơ giai đoạn 2017-2021 (CV235) Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lãnh đạo HĐND
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp Gác2, H/T 2/9 P.QLN th/mưu
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về kiện toàn BQL Dự án Giảm nghèo KV Tây Nguyên tỉnh Gia Lai theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế, đảm bảo thẩm quyền ký hồ sơ quyết toán và thực hiện các công việc còn lại của dự án (GM170) Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở; Văn phòng
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
 
15h00 Đ/c Giám đốc Sở chủ trì họp nghe BQL dự án Bạn hữu Trẻ em báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án năm 2022-2026 (GM172) Giám đốc Sở Lãnh đạo BQL dự án; Các TV BQL; CB chuyên trách Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
BQL dự án BHTE chuẩn bị nội dung báo cáo
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở họp tại HĐND tỉnh về cho ý kiến chủ trương đề nghị XD NQ của HĐND do UBND tỉnh trình (GM106) HĐND tỉnh Lãnh đạo HĐND
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp 2A_HĐND tỉnh P.QLN th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
14h00 Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên - PGĐ sở Dự họp Tổ giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Kông Chro giai đoạn 2017-2021 tại phòng họp Gác2, hội trường 2/9 (CVsố 235) Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lãnh đạo HĐND
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Phòng họp Gác2, H/T 2/9 P.QLN th/mưu
Thứ năm
11/08
S 8h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với các Doanh nghiệp tại Trụ sở UBND tỉnh (GM302) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Hội trường tầng 3
Trụ sở UBND tỉnh
P.DN th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
8h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp thống nhất lại việc đề xuất xin chủ trương XD NQ quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, KH, phương án SX, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển SX thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh Gia Lai (GM252) Lãnh đạo Sở NN&PTNT Lãnh đạo các sở, ngành liên quan Tại Phòng họp Chi cục Phát triển nông thôn. (Địa chỉ: 24 Quang Trung, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai). VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân 6/tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6/tháng cuối năm 2022, tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy Đ/c Rah Lan Chung-Phó BT Tỉnh Ủy Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Khu B-Trụ sở Tỉnh Ủy VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Lãnh đạo sở Dự họp V/v Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Sê và thị trấn Ia Pa, tỉnh Gia Lai (GM48) Lãnh đạo sở Xây dựng Lãnh đạo các sở, ngành liên quan Phòng họp A - Sở XD (tầng 4)
Trụ sở Khu Liên cơ
Phòng QH-TH-ODA th/mưu
Thứ sáu
12/08
S 7h30 Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên - P.Giám đốc sở Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Hội trường 2/9 (GM08). Ban chấp hành tỉnh Đoàn Gia Lai Lãnh đạo các sở, ngành Tại Hội trường 2/9  
8h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự buổi thông báo thời gian giám sát của HĐND tỉnh tại Hội trường 2/9 theo KH số 173/KH-HĐND ngày 23/5/2022 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về giám sát "Công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giaai đoạn 2017-2021" (CVsố 236) Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lãnh đạo HĐND
Lãnh đạo các sở, ngành liên quan
Hội trường 2/9 P.QLN th/mưu
C   Làm việc        
Thứ bảy
13/08
S            
C            
Chủ nhật
14/08
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 33:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map