Tuần 26

22/06/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26
(Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
22/06
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung báo cáo
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp thống nhất các Dự án đầu tư công trung hạn đưa vào KH vay và trả nợ công giai đoạn 2021-2025 tại sở Tài Chính L/đạo sở Tài Chính Lãnh đạo các sở ngành Phòng họp sở Tài Chính P.KTĐN tham mưu
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp vê việc KH sử dụng điện năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại VP UBND (170) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo sở, ban ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở chủ trì đi kiểm tra thực tế triển khai thông báo số 63/TB-VP của VP UBND tỉnh về dự án Hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh tại huyện Đức Cơ Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các ban, ngành
Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh huyện Đức Cơ P.Thẩm định tham mưu
Xe: 81A_00089
Thứ ba
23/06
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Vào lúc 08h00, ngày 23/6 tại UBND tỉnh (GM_55) Đ/c Chủ tịch; PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
Trụ sở _ UBND tỉnh
Phòng TH tham mưu
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp tại HĐND tỉnh về giải trình các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13 (GM_172) L/đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Lãnh đạo HĐND
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 2A_HĐND P. DN tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
07h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV huyện Chư Păh L/đạo Đoàn đại biểu Quốc hội L/đạo đoàn đại biểu Quốc hội
Lãnh đạo các ban ngành
Huyện Chư Păh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị tổng kết công tác CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020; XD chương trình giai đoạn 2021-2030 của tỉnh tại VP UBND tỉnh (GM_54) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
Trụ sở _ UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về việc thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư tại Khu Công nghiệp Trà Đa, TP Pleiku Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo ban, ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN th/mưu
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV huyện Ia Grai L/đạo Đoàn đại biểu Quốc hội L/đạo đoàn đại biểu Quốc hội
Lãnh đạo các ban ngành
Huyện Ia Grai VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở b/c đề xuất phân bổ vốn hỗ trợ thực hiện kế hoạch từ nguồn dự phòng ngân sách Trung Ương năm 2020 tại VP UBND tỉnh (GM_175) Đ/c KPă Thuyên- PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ tư
24/06
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp nghe các sở, ngành báo cáo, đề xuất cụ thể hướng xử lý vụ việc kiến nghị của các hộ dân thuộc Công ty TNHH MTV Cà phê Ga Lai ( cũ), thời gian lúc 08h00', ngày 24/6/2020 Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh P.DN th/mưu
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe Sở KH&CN b/c đề xuất Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp bộ, cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại VP UBND tỉnh (GM_176) Đ/c KPă Thuyên- PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh P.KTN Th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
07h30 Đ/c Giám đốc sở Dự duyệt nội dung Đảng bộ thành phố Pleiku tại Hội trường 19/5 (3424_TU) (HOÃN HỌP_TB.1707) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường 19/5 - Đường Wừu VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
07h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV huyện Đắk Pơ L/đạo Đoàn đại biểu Quốc hội L/đạo đoàn đại biểu Quốc hội
Lãnh đạo các ban ngành
Huyện Đắk Pơ VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
09h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở đi kiểm tra việc thực hiện Dự án đầu tư và làm việc với BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao (GM_174) (HOÃN ĐI KIỄM TRA_TB.66) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
C 13h45 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi tiếp và làm việc với đoàn Đại sứ quán Hà Lan, Đan Mạch và các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh (GM_178) Đ/c KPă Thuyên- PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
Trụ sở_UBND tỉnh
Tr.tâm XTĐT th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp về điều chỉnh thay đổi số lượng các trường và tên địa điểm cung cấp thiết bị thuộc dự án mua sắm thiết bị dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục Quốc dân giai đoạn 2016-2020 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các ban, ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.Thẩm định tham mưu
14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về XD KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các ban, ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH th/mưu
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV huyện Mang Yang L/đạo Đoàn đại biểu Quốc hội L/đạo đoàn đại biểu Quốc hội
Lãnh đạo các ban ngành
Huyện Mang Yang VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ năm
25/06
S 07h30 Đ/c Giám đốc sở họp BCH Đảng bộ tỉnh tại VP Tỉnh Ủy L/đạo BCH Đảng bộ L/đạo Tỉnh Ủy
Lãnh đạo các sở, ngành
Tại VP Tỉnh Ủy VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
07h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự kết luận của Đoàn Kiểm toán Nhà nước tại sở Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Kiểm toán; các bộ phận liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH th/mưu
08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị trực tuyến "Sơ kết và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2020" L/đạo kho bạc Nhà Nước Lãnh đạo các sở, ngành Phòng họp trực tuyến
Kho Bạc Nhà nước
Phòng KTĐN th.mưu
Xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì kiểm tra Đưởng liên xã huyện Đắk Đoa, Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các ban, ngành liên quan
Đi kiểm tra thực tế P.Thẩm định tham mưu
Xe: 81A_00355
Thứ sáu
26/06
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở nghe Sở Y Tế báo cáo kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính năm 2020 Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh tay Nguyên giai đoạn 2 tỉnh GL (GM_184) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng 3B_tầng 3
Trụ sở UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Giám đốc Sở nghe sở Tài chính và các ngành liên quan báo cáo nội dung đề xuất phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình Quốc môn cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tại VP UBND tỉnh (GM_181) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh P.Thẩm định tham mưu
Xe: 81A_00089
07h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở giải trình danh mục và mức vốn của một số dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Hội đồng nhân dân (GM_172) L/đạo Hội đồng nhân dân L/đạo Hội đồng nhân dân
Các sở, ngành liên quan
Phòng họp HĐND Phòng TH; KGVX
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thống nhất hoàn tất thủ tục liên quan để trình UBND tỉnh trình HĐND về tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở; các ban ngành
Phòng chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH Th.mưu
15h00 Đ/c Giám đốc sở Dự chương trình làm việc với Kiểm toán Nhà nước khu vực XII tại VP UBND tỉnh (GM_182) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh P.TH tham mư
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự buổi đối thoại với Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Lâm Sản Gia Lai tại VP UBND tỉnh (GM_180 thay GM_173) Đ/c Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 4A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở giải trình danh mục và mức vốn của một số dự án vào kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Hội đồng nhân dân (GM_172) L/đạo Hội đồng nhân dân L/đạo Hội đồng nhân dân
Các sở, ngành liên quan
Phòng họp HĐND VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
Thứ bảy
27/06
S            
C            
Chủ nhật
28/06
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 27:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map