Tuần 24

08/06/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24
(Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 14/06/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
08/06
S   Đ/c Giám đốc sở đi công tác cùng đ/c Chủ tịch UBND tỉnh tại TP Hà Nội làm việc với Bộ KH&ĐT Đ/c Chủ tịch_UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch_UBND tỉnh
Đ/c Giám đốc sở
Tại TP Hà Nội VP mua vé máy bay
Xe: 81A_00355
07h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp Hội ý đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Phạm Công Thành - P.Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung b/c
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện KBang tại Phòng họp trực tuyến Tỉnh Ủy - Khu B (GM3373) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp BTV T/U
Khu B_Trụ sở T/U
Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp nghe các chủ đầu tư b/c tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư, các khó khăn, vướng mắc, hướng tháo gỡ của các dự án nêu trên Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các ban, ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng Tổng hợp tham mưu
Thứ ba
09/06
S 07h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra 1số Dự án Phát triển Trẻ thơ Toàn Diện tại huyện KBang Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
BQLDA PTTT Toàn Diên
Tại huyện KBang VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở b/c đề xuất điều chỉnh diện tích dự kiến thực hiện Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao tai VP UBND tỉnh (GM152) Đ/c Kpă Thuyên PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 4A (tầng 4)
Trụ sở UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 15h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở b/c nội dung, chương trình về Dự án Phát triển Trẻ thơ Toàn diện tại VP UBND tỉnh (GM155) Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT_UBND Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh BQL DA PTTTTD chuẩn bị nội dung
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe Sở TN&MT b/c kết quả thực hiện kiểm tra, đề xuất, xử lý kiến nghị của 04 hộ dân liên quan đến việc Cty CP DL Xuân Thủy (GM153) Đ/c Đỗ Tiến Đông - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B (tầng 3)
Trụ sở UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ tư
10/06
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp Hội đồng Thẩm định giá đất tại Sở Tài Chính Lãnh đạo sở Tài chính Lãnh đạo các sở ngành Phòng họp tầng 3_STC VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp thẩm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Cử tri gửi đến các kỳ họp trước và kỳ họp sau HĐND tỉnh khóa XI tại Hội đồng nhân dân tỉnh (GM209) Lãnh đạo HĐND Lãnh đạo HĐND
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 2A_UBND tỉnh Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở b/c phân bổ vốn đầu tư công nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại VP UBND tỉnh (GM156) Đ/c Chủ tịch; PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Phòng TH tham mưu
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - P.Giám đốc sở Chủ trì họp về dự án Cửa hàng vật tư nông nghiệp, nhà kho, sân phơi của HTX Hợp Tiến Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các ban, ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN tham mưu
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Mang Yang tại nhiệm kỳ 2020-2025 tại Khu B_T/U (GM3378) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp BTV T/U
Khu B_Trụ sở T/U
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ năm
11/06
S 08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Chư Sê tại nhiệm kỳ 2020-2025 tại VP UBND tỉnh (GM3380) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo UBND Lãnh đạo T/U; UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp tầng 3_UBND VP Bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Krông Pa tại VP tỉnh Ủy (GM3388) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp BTV T/U
Khu B_Trụ sở T/U
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở dự họp, thảo luận các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XI và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh (GM51) Đ/c CT; PCT_UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh VP Bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Chư Păh tại VP tỉnh Ủy (GM3384) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp BTV T/U
Khu B_Trụ sở T/U
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở L/việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước tại Sở KH&ĐT Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
K/t Nhà Nước; P.Tổng hợp
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng Tổng hợp tham mưu
Thứ sáu
12/06
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Rà soát Doanh nghiệp có tên gây nhầm lẫn, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ là hoạt động Ngân hàng Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sơ
Các Sở, Ban, ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&Đ
Phòng ĐKKD tham mưu
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở tham dự duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện IaPa nhiệm kỳ 2020-2025 (3389) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp BTV T/U
Khu B_Trụ sở T/U
Vp bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra làm rõ việc nghiên cứu, đề xuất dự án của Công ty CP Tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sơ
Các Sở, Ban, ngành liên quan
Đi khảo sát thực tế VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở báo cáo, giải trình một số nội dung Dự án Sân Gold tại VP UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Phòng NV chuyên môn
Trụ sở UBND tỉnh Phòng DN tham mưu
Xe: 81A_00355
Thứ bảy
13/06
S            
C            
Chủ nhật
14/06
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 25:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map