Tuần 22

25/05/2020
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22
(Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
25/05
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Hội ý đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung b/c
09h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp để thống nhất số thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng KTN tham mưu
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW tại BCH Đảng bộ tỉnh Ủy (GM3331) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Khu B - Tỉnh Ủy
Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A-00089
C   Làm việc        
Thứ ba
26/05
S 08h30 Đ/c Giám đốc sở b/c chương trình phục hồi kinh tế năm 2020 sau dịch Covid-19 tại VP UBND tỉnh (GM138) Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Phòng TH tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A-00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghiên cứu triển khai điều chỉnh phương án bồi thường , hỗ trợ GPMB dự án khu dân cư xã Dun và xã IaPal tại Sở TN&MT Lãnh đạo sở TN&MT Lãnh đạo các sở ngành Phòng họp sở TN&MT VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe Sở NN&PTNT b/c một số nội dung liên quan đến ngành NN&PTNT tại VP UBND tỉnh (GM139) Đ/c Kpă Thuyên - PCT_UBND Tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Phòng KTN tham mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp thảo luận trực tuyến về một số nội dung Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) tại VP Đoàn đại biểu Quốc hội L/đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội L/đạo Đoàn đại biểu Quốc Hội
Lãnh đạo sở ban ngành
Phòng họp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ tư
27/05
S 07h45 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghệ thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 BCH TW đảng - Khu B _ trụ sở T/U (G3344) Lãnh đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Ph/họp khu B_Trụ sở tỉnh Ủy VP bô trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp hướng dẫn Công ty CP Diên Hồng Gia Lai thực hiện Dự án Chăn nuôi bò thịt tại KBang Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các ban ngành
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN tham mưu
C 14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp về phương án giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng CT MTQG XD NTM Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các ban ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng KTN tham mưu
Thứ năm
28/05
S 07h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp thảo luận trực tuyến về một số nội dung Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại VP Đoàn đại biểu Quốc hội L/đạo Đoàn đại biểu Quốc hội L/đạo Đoàn đại biểu Quốc hội
Lãnh đạo sở ban ngành
Phòng họp Đoàn đại biểu Quốc hội VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h30 Đ/c Giám đốc sở b/c đề xuất, tháo gỡ khó khăn Các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại VP UBND tỉnh (GM/142) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Phòng DN tham mưu
VP bô trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở tham dự duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Phú Thiện nhiệm kỳ 2020-2025 (1652) Lãnh đạo VP T/U Lãnh đạo VP T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp huyện Ủy Phú Thiện VP bố trí xe
Xe: 81A-00089
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp Hợp phần Bạn hữu trẻ thơ tại Pleiku Palaz Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Các ban ngành
Khách sạn Pleiku Palaz
03 Nguyễn Tất Thành
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
07h30 Đ/c Giám đốc sở Dự họp thảo luận trực tuyến về một số nội dung Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) tại VP Đoàn đại biểu Quốc hội L/đạo Đoàn đại biểu Quốc hội L/đạo Đoàn đại biểu Quốc hội
Lãnh đạo sở ban ngành
Phòng họp Đoàn đại biểu Quốc hội VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi làm việc với Cục thuế tỉnh về tình hình thu thuế những tháng đầu năm 2020 và việc triển khai Nghị quyết số 94/2019/QH14 (GM136) Lãnh đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A-00355
13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe Sở VH_TTDL b/c kịch bản phục hồi phát triển ngành du lịch sau dịch Covit_19 tại VP UBND tỉnh (GM141) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Phòng KGVX th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ sáu
29/05
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị sơ kết tháng 5/2020 và triển khai công việc thàng 6/2020 tại VP UBND tỉnh (GM47) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp tầng 3_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A-00355
C 14h30 Đ/c Giám đốc Chủ trì kiểm tra Dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Nông nghiệp SEC tại xã Glar huyện Đak Đoa Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Bộ phận chuyên môn
Tại xã Glar, huyện Đắk Đoa VP bố trí xe
Xe: 81A-00355
16h30 Đ/c Giám đốc Dự Lễ ký kết thỏa thuận Chương trình hợp tác giai đoạn năm 2020-2025 giữa UBND tỉnh Gia Lai và Trường Đại Học Tôn Đức Thắng tại VP UBND (GM48) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường tầng 3
UBND tỉnh
VP bố trí xe
Xe: 81A-00355
Thứ bảy
30/05
S            
C            
Chủ nhật
31/05
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 23:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map