Tuần 11 năm 2021

17/03/2021
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 18 tháng 03 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11
(Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
15/03
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp Giao ban đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng, ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp nội dung b/c
08h00 Đ/c Giám đốc sở b/c về tình hình triển khai quy hoạch tỉnh và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh (GM105) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP sở bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi làm việc với Thường vụ Thị Ủy An Khê tại Thị xã An khê (GM364) L/đạo T/U Lãnh đạo T/U
Lãnh đạo các sở ngành
Hội trường 23/3 thị xã An Khê VP sở bố trí xe
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp góp ý dự thảo Đề án xây dựng hàng nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh (GM103) Hoãn họp theo TB/954 L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
15h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở tham dự Hội thảo “Giới thiệu, quảng bá đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu ứng dụng” (GM5) L/đạo Sở KH&CN Lãnh đạo các sở ngành Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (98B Phạm Văn Đồng,
TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai).
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Giấy mời nghe báo cáo công tác cải cách hành chính và kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ngành, địa phương năm 2020 thông qua bộ chỉ số DDCI (GM106) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ ba
16/03
S 08H00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ Công tác của Thủ Tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chính phủ giao tại VP UBND tỉnh (GM107) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Hội trường tầng 3
UBND tỉnh
VP sở bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự về Đề cương chương trình hành động thực hiện MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại VP UBND (GM108) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng làm việc của đ/c Nguyễn Thị Thanh Lịch _ UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp nghe Công ty CP Cà phê Gia Lai b/c các vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất sau khi mua lại Công ty TNHH MTV Cà Phê Gia Lai tại VP UBND tỉnh (GM109) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 4A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự buổi làm việc với Trường Cao đẳng Gia Lai về 1 số khó khăn, vướng mắc sau khi sáp nhập trường (GM104) Hoãn họp theo TB: 969/TBUB L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Tại Trường Cao Đẳng Gia Lai
Thôn 6, xã Diên Phú
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ tư
17/03
S 06h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở đi kiểm tra các công trình thủy lợi tại Thị xã Ayun Pa (Hoãn kiểm tra) Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng chuyên môn
Tại Thị xã Ayun Pa VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 15h15 Đ/c Giám đốc sở b/c về các lĩnh vực kêu gọi vốn đầu tư từ Chính Phủ Ấn Độ tại VP UBND tỉnh (GM110) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 2A_UBND tỉnh Phòng KTĐN th/mưu
VP Bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Hội nghị Về việc trực tuyến công tác tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc về công tác phi chính phủ tại VP UBND (GM112) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp trực tuyến 3A_UBND VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ năm
18/03
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục đào tạo năm 2020-2021 tại Sở GD&ĐT (GM367) L/đạo T/U L/đạo T/U; UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Trụ sở Giáo dục và Đào tạo VP sở bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự nghe Sở Tài Chính báo cáo tiến độ thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương (GM118) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Tại phòng họp 3B, trụ sở UBND tinh. VP sở bố trí xe
Xe: 81A_00355
08h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì đi công bố Quyết định thanh tra về chấp hành pháp luật đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2019-2020 tại trụ sở UBND huyện Đắk Pơ Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng chuyên môn
tại trụ sở UBND huyện Đắk Pơ VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h00 Đ/c Giám đốc sở b/c tiến dộ triển khai các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh (GM119) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh P.DN th/mưu
VP sở bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổn kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, thời gian lúc 14 giờ, ngày 18/3/2021 (GM116) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Hội trương tầng 3_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
14h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp về việc Tổng kết khởi nghiệp giai đoạn 2018-2020 và lồng ghép hoạt động khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DN th/mưu
Thứ sáu
19/03
S 08h45 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự buổi làm việc với Đoàn Đại sứ quán Phần Lan và Đoàn Đan Mạch tại VP UBND tỉnh (GM111) Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
Phòng họp 2A_UBND tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp về việc giải quyết các vướng mắc theo đơn kiến nghị của Công ty CP Cà Phê Gia Lai. Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN th/mưu
Thứ bảy
20/03
S 09h45 L/đạo sở Dự Lễ Khánh thành Nhà bia di tích lịch sử Hội đồng nhân dân Cách Mạng và Ủy ban Nhân dân Cách Mạng tỉnh Gia Lai (1968-1975) tại huyện KBang Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở, ngành
tại xã Krong, huyện KBang, Gia Lai VP sở bố trí xe
Xe: 81A_00355
C            
Chủ nhật
21/03
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 12:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map