Tuan 02_2021

14/01/2021
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 14 tháng 01 năm 2021
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02
(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
11/01
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban đầu tuần, thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng, ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP TH Nội dung b/c
C   Làm việc        
Thứ ba
12/01
S   Làm việc        
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Dự họp trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến việc Công ty TNHH MTV Cao Su Chư Sê giải quyết một số vướng mắc (GM_12) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3B_UBND tỉnh Phòng DN th/mưu
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
13h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 938, 939 của Thủ Tướng Chính Phủ tại Khách sạn Pleiku Palace (GM_06) L/đạo UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
tại Khách sạn Pleiku Palace VP bố trí xe
Xe: 81A-00089
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường về KHPTKTXH tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 và KH đầu tư công trung hạn; Các danh mục kêu gọi đầu tư Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở
L/đạo ngành; Phòng chuyên môn
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng KTN th/mưu
13h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự họp Phương án bố trí nơi làm việc của Trung tâm tích hợp dữ liệu thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và Kho lưu trữ chuyên dụng của Chi cục Văn thư - Lưu trữ (GM_04) L/đạo Sở XD Lãnh đạo các sở ngành P/họp tầng B_Sở Xây Dựng
Tầng 4-Khu Liên cơ
VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
16h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Chương trình công tác năm 2021, Hội đồng Dân tộc và UBVH, Giáo dục, tại Tỉnh Đắk Lắk (GM_1407) Hội đồng Dân tộc Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc
Lãnh đạo các tỉnh Thành
30 Đường Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Lắk VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
Thứ tư
13/01
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự Chương trình công tác năm 2021, Hội đồng Dân tộc và Ủy ban VH, Giáo dục, tại Tỉnh Đắk Lắk (GM_1407) Hội đồng Dân tộc Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc
Lãnh đạo các tỉnh Thành
30 Đường Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Đắk Lắk VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
08h30 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra, xử lý theo đề xuất của UBND huyện Krông Pa về mô hình cung cấp nước sạch tại huyện Krông Pa (Hoãn) Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng KTN
Tại huyện Krông Pa VP bố trí xe
Xe: 81M-00060
C 15h30 Đ/c Giám đốc sở dự họp Đoàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy L/đạo Tỉnh Ủy Lãnh đạo tỉnh Ủy
Lãnh đạo các sở ngành
tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Chủ trì họp xử lý theo đề xuất của UBND huyện Krông Pa về mô hình cung cấp nước sạch tại huyện Krông Pa Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Lãnh đạo sở
Phòng KTN
Phòng họp tầng 3B
Sở KH&ĐT
P.KTN Th/mưu
Thứ năm
14/01
S 10h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp triển khai thông báo số 02/TB_VP ngày 12/01/2021 của VP UBND tỉnh về thông báo kết luận của đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo ban, ngành
Phòng họp tầng 3B
Sở KH&ĐT
Phòng Thẩm định th/mưu
08h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị L/đạo Tỉnh Ủy Lãnh đạo Tỉnh Ủy
Lãnh đạo các ban ngành
VP tỉnh Ủy VP bố trí xe
Xe: 81A_00089
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp làm rõ hồ sơ phê duyệt chủ trương của Dự án trồng cây dược liệu kết hơp trồng cây ăn quả Công ty CP CNC Hưng Sơn Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các ban ngành
Phòng họp tầng 3B
Sở KH&ĐT
P.DN th/mưu
14h00 Đ/c Giám đốc sở Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ngân hàng năm 2021 Tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước (GM_18) L/đạo Ngân hàng Nhà nước Lãnh đạo các sở, ngành Tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
14h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc sở Dự Hội nghị Tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại BCH Đảng Bộ tỉnh Khu B trụ sở Tỉnh Ủy (GM_242) L/đạo T/U L/đạo Tỉnh Ủy Khu B trụ sở Tỉnh Ủy VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Dự họp nghe Sở NN&PTNT b/c về đề xuất điều chỉnh diện tích rừng đặc dụng và kết quả rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Hoãn theo TB 03/TB) L/đạo Sở NN&PTNT Lãnh đạo các sở ngành Phòng họp Sở NN&PTNT VP bố trí xe
Xe: 81A-00089
16h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự bữa cơm thân mật tại Sở Tài Chính L/đạo STC Lãnh đạo STC; các sở ngành Tại Sở Tài Chính VP bố trí xe
Xe: 81M_00060
Thứ sáu
15/01
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện theo VB số 69/VP_KTTH ngày 06/01/2021 KH ứng vốn năm 2021 từ Quỹ phát triển đất Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo các sở, ngành Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
P.DN th/mưu
07h00 Đ/c Giám đốc sở tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 6/tháng đầu năm 2021 tại Trụ sở tiếp công dân (cả ngày) Đ/c Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư thường trực T/U L/đạo tỉnh Ủy
Lãnh đạo các sở ngành
Trụ sở tiếp công dân
27 Nguyễn Văn Cừ
VP bố trí xe
Xe: 81A_00355
C 13h00 Đ/c Đinh Hữu Hòa - PGĐ sở Dự Hội nghị Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Cục Thuế (GM_47) L/đạo Cục Thuế tỉnh Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Cục Thuế tỉnh VP bố trí xe
Xe: 81A-00089
Thứ bảy
16/01
S            
C            
Chủ nhật
17/01
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 3:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map