Cơ cấu tổ chức
 
I.GIÁM ĐỐC:      
       * Nhiệm Vụ:   
     - Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về mọi hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Phụ trách chung công việc của Sở và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
     - Phân công các Phó Giám đốc phụ trách ngành, lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
     - Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công; xây dựng các cân đối chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và các nguồn vốn, nguồn lực cho đầu tư phát triển; hợp tác, đối ngoại; an ninh, quốc phòng; Công tác đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư; Công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng và kỷ luật; tài chính, kế toán; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tham mưu UBND tỉnh về cấp Quyết định chủ trương đầu tư.
- Báo cáo, trả lời chất vấn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động của ngành tại các phiên họp của Uỷ ban Nhân dân và các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh; chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
     - Chủ trì họp báo, hội nghị, hội thảo; trực tiếp hoặc phối hợp để xử lý những vấn đề quan trọng có tính liên ngành.
     - Là chủ tài khoản của cơ quan và tùy theo lĩnh vực phân công mà Giám đốc có thể ủy quyền cho từng Phó Giám đốc được thay mặt Giám đốc ký các chứng từ liên quan.
     - Phụ trách các phòng: Quy hoạch, Tổng hợp - ODA; Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư; Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân.
     - Phối hợp với các địa phương theo dõi chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND: Thành phố Pleiku, thị xã:  AyunPa, An Khê, các huyện: Đức Cơ,  Krông Pa.
- Giữ mối liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ có liên quan,Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban ngành.       
     - Tham gia làm thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh liên quan đến nhiệm vụ được giao.
   
II. CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC:      
1. PHẠM CÔNG THÀNH
* Nhiệm vụ
:
     - Giúp Giám đốc Sở  trực tiếp phụ trách và chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Kế hoạch và đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế và khoa giáo, văn xã trên địa bàn tỉnh, bao gồm ngành: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường, y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, thương binh, xã hội, dân tộc, miền núi;các hội, đoàn thể…; Theo dõi Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới và mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu.
     - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo phòng  Quản lý ngành.
     - Phụ trách theo dõi, chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện: MangYang, Đak Pơ, K’Bang, Chư Pưh.
     - Giữ mối liên hệ với các sở, ngành khối kinh tế, văn xã, Viện quản lý ngành thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
     - Là Thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công).
     - Làm Giám đốc BQL Dự án Phát triển Trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021.
2. ĐINH HỮU HÒA
* Nhiệm vụ: 
     - Giúp Giám đốc  trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Thanh tra; công tác hành chính và quản trị; cải cách hành chính; công tác giải quyết kiến nghị, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; giúp Giám đốc theo dõi về Quy hoạch; kế hoạch kinh tế - xã hội.
     - Điều hành cơ quan khi đồng chí Giám đốc Sở đi vắng(trừ lĩnh vực tổ chức, cán bộ).
     - Là chủ tài khoản thứ 2 của cơ quan;
     - Trực tiếp Phụ trách và chỉ đạo Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; Giúp Giám đốc theo dõi lĩnh  vực Quy hoạch – Tổng hợp.
    - Phối hợp với các địa phương  Phụ trách và theo dõi, chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Ia Grai, Chư Păh, Đăk Đoa, KongChro.
   - Giữ mối liên hệ với khối Nội chính tỉnh: Thanh tra, Viện kiểm soát, Tư pháp, Toà án và Thanh tra các Sở, ngành, huyện, thị, thành phố.
    - Là Thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công).
    - Giám đốc BQL Dự án Quy hoạch Kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
    - Giám đốc BQL Dự án hỗ trợ phát triển Khu vực biên giới, vay vốn ADB – Tiểu dự án tỉnh Gia Lai.

3. NGUYỄN HỮU NGUYÊN
* Nhiệm vụ: 
    - Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác khối Đăng ký kinh doanh, Chủ trì phối hợp trong  công tác Xúc tiến Đầu tư; sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; Hỗ trợ Doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;
    - Tham mưu cho Giám đốc phát triển kinh tế vốn nước ngoài, quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; nghiên cứu tổng hợp phát triển kinh tế đối ngoại, chương trình hợp tác kinh tế quốc tế, chương trình hợp tác với các tỉnh; chương trình khởi nghiệp; chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh.
     - Trực tiếp Phụ trách và chỉ đạo lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư.
     - Giữ mối liên hệ với các sở, ngành đối ngoại, đăng ký kinh doanh, các vụ, Viện quản lý  ngành thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
     - Phụ trách theo dõi, chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện: Chư Prông, Phú Thiện, IaPa, Chư Sê.
     - Là Thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công)

III. CHÁNH VĂN PHÒNG:   Mlo Đoan
IV. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ
     1. Văn phòng Sở
     2. Thanh tra Sở
     3. Phòng Quy hoạch, Tổng hợp - ODA
     4. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư
     5. Phòng Quản lý ngành
     6. Phòng Đăng ký kinh doanh
     7. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân
     8. Đơn vị trực thuộc Trung tâm – Xúc tiến Đầu tư.

Quyết định về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính và số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map