You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Cơ cấu tổ chức
 
I.GIÁM ĐỐC:                      HỒ PHƯỚC THÀNH
       * Nhiệm Vụ:   
     - Phụ trách chung theo chế độ thủ trưởng và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
     - Phân công các Phó Giám đốc phụ trách ngành, lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
     - Là chủ tài khoản của cơ quan. Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực:
     + Quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc các lĩnh vực: Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội (dài hạn, 5 năm và hàng năm); xây dựng các cân đối chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội và các nguồn vốn, nguồn lực cho đầu tư phát triển; hợp tác, đối ngoại; an ninh, quốc phòng.
     + Công tác đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư;
     + Công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng và kỷ luật; thanh tra; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đầu tư xây dựng và phê duyệt các dự án được phân cấp; Phát triển Kinh tế tập thể và tư nhân; Hỗ trợ Doanh nghiệp; Công tác PCI; Xúc tiến đầu tư; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tham mưu UBND tỉnh về cấp Quyết định chủ trương đầu tư.
     - Phụ trách các phòng: Quy hoạch - Tổng hợp; Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư; Kinh tế Đối ngoại; Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân và đơn vị trực thuộc: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư.
     - Phối hợp với các địa phương theo dõi chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND: thành phố Pleiku, thị xã An Khê, các huyện: Đức Cơ, huyện Chư Prông, huyện Chư Pưh, Krông Pa.
     - Tham gia làm thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh liên quan đến nhiệm vụ được giao.
     - Giám đốc Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên - tỉnh Gia Lai, Giám đốc BQL Dự án hỗ trợ phát triển Khu vực biên giới, vay vốn ADB – Tiểu dự án tỉnh Gia Lai.
II. CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC:      
1. PHẠM CÔNG THÀNH
* Nhiệm vụ
:
     - Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế và khoa giáo, văn xã trên địa bàn tỉnh, bao gồm ngành: nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường, y tế, giáo dục, thông tin truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động, thương binh, xã hội, các hội, đoàn thể…; Theo dõi Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới và mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững;
     - Điều hành cơ quan khi đồng chí Giám đốc Sở đi vắng.
     - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo phòng Kinh tế ngành; Khoa giáo - Văn xã.
     - Phối hợp với các địa phương theo dõi, chỉ đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện: MangYang, Đak Pơ, K’Bang, Kông Chro, IaPa, Phú Thiện.
     - Là Giám đốc BQL Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai.
     - Là Thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công).
2. ĐINH HỮU HÒA
* Nhiệm vụ: 
  -  Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, hậu kiểm Doanh nghiệp; Quản lý tài chính; một cửa và một cửa liên thông; cải cách hành chính; công tác ISO.
   - Là chủ tài khoản thứ 2 của cơ quan; Phụ trách Thanh tra Sở.
   - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Văn phòng Sở, Phòng Đăng ký kinh doanh, Thanh tra Sở.
   - Phối hợp với các địa phương theo dõi, chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện: Ia Grai, Chư Păh, Chư Sê, Đăk Đoa, AyunPa.
   - Là Thành viên kiêm nhiệm các Ban của tỉnh (thuộc lĩnh vực được phân công).

III. CHÁNH VĂN PHÒNG:         ĐÀO THỊ THANH THẢO
IV. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ
     1. Văn phòng Sở
     2. Thanh tra Sở
     3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
     4. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư
     5. Phòng Kinh tế đối ngoại
     6. Phòng Kinh tế ngành
     7. Phòng Khoa giáo – Văn xã
     8. Phòng Đăng ký kinh doanh
     9. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân
     10. Trung tâm – Xúc tiến Đầu tư.


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map