You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Các phòng ban chuyên môn
 
I. Văn phòng Sở
1. Giới thiệu chức danh
- Chánh Văn Phòng: Đào Thị Thanh Thảo – ĐT: 0269.3824414, DĐ: 0917189135.
- Phó Chánh VP: Đinh Thị Thúy Nga, ĐT: 0269.3824414, DĐ: 0914680779.
         - Phó Chánh VP: Mai Hữu Lợi, ĐT: 0269.3824414, DĐ: 0977774562
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
- Thực hiện làm đầu mối của cơ quan trong quan hệ công tác với các đơn vị trong và ngoài ngành theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở; làm đầu mối hoạt động của Ban lãnh đạo Sở và giữa lãnh đạo Sở với các Phòng; đơn vị thuộc Sở.
          - Quản lý công tác hành chính, văn thư - lưu trữ, in ấn tài liệu; quản lý con dấu, chữ ký số; theo dõi và quản lý văn bản đi, đến trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành; quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, đi lại của cơ quan... Đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ công tác cho các Phòng, đơn vị thuộc Sở.
          - Phối hợp việc tổ chức thực hiện đối với Bộ phận "Một cửa và một cửa liên thông" về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử lý của Sở.
          - Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện thu, chi và quyết toán các khoản kinh phí được phân bổ theo hàng năm của cơ quan.
          - Tham mưu Lãnh đạo Sở tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với CBCCVC-NLĐ thuộc phạm vi quản lý của Sở.
          - Tham mưu xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tổ chức bộ máy của cơ quan theo kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và đầu tư.
          - Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng công tác nội vụ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
          - Tham mưu lãnh đạo Sở dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
          - Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện đúng các quy định của Luật CBCC, Luật viên chức và thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan, Quy tắc ứng xử của CBCCVC-NLDD và bảo đảm trật tự, an toàn nơi công sở,..
          - Tổ chức triển khai thực hiện đúng, hiệu quả Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.
          - Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
          - Tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan.
          - Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và kỷ luật của Sở;
          - Quản lý Mạng thông tin nội bộ, theo dõi và cung cấp thông tin cho trang Website của cơ quan.
          - Bảo vệ trụ sở làm việc và phối hợp với tự vệ cơ quan bố trí người trực gác trụ sở làm việc trong các ngày Lễ, Tết và yêu cầu đột xuất.
          - Tổng hợp và lập các báo cáo định kỳ, đột xuất công việc của phòng và theo sự phân công của Lãnh đạo Sở. Tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất do lãnh đạo yêu cầu.Phối hợp với Thanh tra Sở ban hành Chương trình hành động, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của cơ quan hàng năm.
          - Giữ mối quan hệ và phối hợp với các Sở, ngành: Nội vụ, Thi đua-khen thưởng, bảo hiểm xã hội, Tài chính…
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.


II. Thanh tra Sở
1. Giới thiệu chức danh
Chánh Thanh tra: Trần Anh Tuấn, ĐT: 0269.3826387.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
- Tham mưu cho Giám đốc: Xây dựng, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hàng năm.
- Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành chưa phù hợp với tình hình thực tế.
- Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra nội bộ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.
- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, tổ chức thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công  tác thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
- Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong các lĩnh vực sau: Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư XDCB, quản lý DA, đăng ký kinh doanh, chương trình mục tiêu quốc gia, công tác đấu thầu và các hoạt động khác về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật; Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về lĩnh vực thuộc Ngành quản lý.
- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản của nhà nước được phát hiện qua hoạt động thanh tra.
- Tham gia thành viên các Đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của cấp trên.
- Thực hiện tiếp dân, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở. Tham gia cùng các Đoàn liên ngành kiểm tra, xác minh và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện việc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm.
- Là thành viên Bộ phận pháp chế của cơ quan;thực hiện theo dõi công tác pháp chế vàquy chế dân chủ của cơ quan; chủ trì phối hợp các Phòng xây dựng văn bản pháp quy của ngành hàng năm.
- Chủ trì hoặc tham gia với các Phòng liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Ngành trong nội bộ của cơ quan.
- Tham mưu Giám đốc Sở chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật trên lĩnh vực phụ trách của Thanh tra do các cơ quan nhà nước gởi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.
- Tổng hợp và lập các báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực Thanh tra ngành và theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các Sở, ngành: Tòa án, viện kiểm sát, Thanh tra, tư pháp,…
- Cung cấp một số thông tin về công tác Thanh tra cho Website của Sở.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


III. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
1. Giới thiệu chức danh
- Trưởng Phòng: Võ Văn Thành, ĐT: 0269.3823717, DĐ: 0914005607.
- Phó Phòng: Lê Trọng Phúc, ĐT: 0269.3823717, DĐ: 0914021132.
       2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
- Tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn các ngành, địa phương, trong tỉnh thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội các huyện, thị xã, thành phố và toàn tỉnh; quy hoạch vùng để xây dựng kế hoạch phát triển cho từng lĩnh vực trên địa bàn, xây dựng các chương trình dự án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
- Thực hiện theo dõi, thẩm định, giám sát, đánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện chiến lược, qui hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, TP; các quy hoạch tổng thể và Quy hoạch ngành theo từng lĩnh vực, địa bàn trong tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra và đề xuất xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các qui định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
          - Xây dựng và tổng hợp tình hình kinh tế- xã hội 5 năm và hàng năm trên cơ sở kế hoạch ngành, lĩnh vực và các huyện, thị xã, thành phố (Tổng hợp: đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm và hàng năm để định ra mục tiêu nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh tế- xã hội hàng năm và 5 năm).
- Phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính để tính các chỉ tiêu tổng hợp; tổng hợp và xác định các cân đối chủ yếu như: cân đối thu, chi ngân sách; cân đối vốn đầu tư phát triển,...
- Tham mưu lãnh đạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực.
- Tổng hợp cân đối kế hoạch đầu tư ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và tham gia góp ý thẩm định các dự án thuộc các lĩnh vực xây dựng, trụ sở nhà ở, hạ tầng đô thị,...
          - Tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức giao kế hoạch hàng năm, theo dõi tiến độ và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; tổng hợp danh mục các công trình trên địa bàn chuẩn bị đầu tư để đưa vào kế hoạch năm sau.
          - Tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn và kiểm tra cơ quan các cấp trong tỉnh trong lĩnh vực xây dựng các chương trình, các dự án có liên quan đến việc đầu tư để phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.      
          - Tham gia nghiên cứu và vận dụng các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế của cả nước; đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh xây dựng và vận dụng các cơ chế, chính sách cho phù hợp với đặc điểm của địa phương và những nguyên tắc chung đã quy định. Nghiên cứu đề xuất, đổi mới cơ chế kế hoạch hoá hàng năm, xây dựng chương trình công tác và tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng, quí, năm.
          - Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và thực hiện chỉ đạo về chiến lược tăng trưởng xanh;
- Tổng hợp và lập báo cáo theo sự phân công của Giám đốc Sở. Giúp Giám đốc Sở trong việc soạn thảo các báo cáo định kỳ, chương trình nghị sự của các Hội nghị, giao ban... Tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong việc đôn đốc các phòng thực hiện chương trình đã đề ra.
- Tổng kết, đánh giá, báo cáo theo định kỳ công tác đầu tư XDCB để báo cáo UBND tỉnh và các Bộ ngành Trung ương.
- Tiếp nhận, phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan xem xét hồ sơ của các doanh nghiệp đầu tư dự án theo hình thức PPP; đầu mối tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp để báo cáo cấp có thẩm quyền.
- Theo dõi công tác An ninh - Quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
- Quản lý và điều hành phần mềm “Hệ thống quản lý công tác kế hoạch hóa từ tỉnh đến huyện”. Tổng hợp đánh giá, phân tích, dự báo và báo cáo theo định kỳ các chỉ tiêu kinh tế, chỉ tiêu GRDP.
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các Sở, ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, tài chính, kho bạc, thống kê, công an tỉnh, BCHQS tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng, Phòng TC-KH cấp huyện…
- Cung cấp thông tin về công tác của phòng cho Website của Sở.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


IV. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư

1. Giới thiệu chức danh
- Trưởng phòng: Trần Anh Dũng, ĐT: 0269.3822453, DĐ: 0935175789
- Phó trưởng phòng: Trần Mạnh Hùng, ĐT: 0269.3822453, DĐ: 0982467257.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
- Chủ trì, phối hợp tham mưu Lãnh đạo Sở thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn theo thẩm quyền.
        -Chủ trì, tổ chức thẩm định các dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hoặc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở.
       - Rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng hợp kết quả thẩm định các dự án đầu tư có cầu phần xây dựng; tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc phê duyệt dự án theo thẩm quyền.
      - Tham gia ý kiến thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.
       - Chủ trì, phối hợp các phòng ban xử lý về chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư công.
      - Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trìnhChủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở đối với các nội dung: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đầu tư hoặc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở quyết định; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh là chủ đầu tư; Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.
        - Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định; Chủ trì xử lý về chủ trương điều chỉnh hợp đồng các gói thầu thuộc dự án đầu tư công.
- Làm đầu mồi và chịu trách nhiệmtham mưu thực hiện các nhiệm vụ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh, giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật; tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh và các dự án do Sở quyết định đầu tư; đánh giá tổng thể việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.
        - Tham gia tổ chức giao kế hoạch hàng năm.Theo dõi tiến độ xây dựng, tiến độ giải ngân các công trình XDCB và tham gia xây dựng kế hoạch điều chỉnh vốn phù hợp với tình hình thực tế.
- Tổ chức nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư, giám sát đầu tư và đấu thầu trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.
- Hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự án, giám sát đầu tư và đấu thầu cho các Sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
- Phối hợp tham gia thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện của các chủ đầu tư, chủ dự án về công tác đầu tư, đấu thầu theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.
- Tổng kết, đánh giá, báo cáo theo định kỳ công tác thẩm định, giám sát các dự án đầu tư, công tác đấu thầu,… để báo cáo UBND tỉnh và các Bộ ngành Trung ương.
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông, NN&PTNT,  BQL DA chuyên ngành, BQL DA và phòng TC-KH các huyện (TX, TP),..
- Quản lý và điều hành phần mềm “ Quản lý dự án xây dựng cơ bản” của cơ quan; Cung cấp thông tin về công tác của phòng cho Website của Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

V. Phòng Đăng ký Kinh doanh
1. Giới thiệu chức danh
- Trưởng phòng: Phùng Văn Phước, ĐT: 0269.3823713, DĐ:0905821129 
   2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, cấp bổ sung, thay đổi cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; Tổ chức thực hiện việc đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền;
- Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi của tỉnh; cung cấp thông  tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vị địa phương cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan theo định kỳ, cho các tổ chức hoặc cá nhân có yêu cầu theo qui định của pháp luật.
- Phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở (Thanh tra Sở, phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân…), các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương.
- Cập nhật thông tin các DN vi phạm thuộc diện thu hồi, vi phạm thuộc diện xử lý hành chính…
- Quản lý và tổ chức thực hiện của Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” về các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền;
- Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho các cơ quan chuyên môn quản lý cấp huyện, thị xã, thành phố.
- Tổng hợp và lập các báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh theo quy định và theo sự phân công của Lãnh đạo Sở,…
-Giữ mối quan hệ và phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, các phòng chức năng của các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố liên quan trong quá trình thực hiện đăng ký kinh doanh và theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Công an, Thuế, bộ phận ĐKKD cấp huyện…)
- Cung cấp thông tin về công tác Đăng ký kinh doanh cho Website của Sở.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

VI. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân
1. Giới thiệu chức danh
- Phó Trưởng Phòng phụ trách: Phạm Tấn NghĩaDĐ: 0935009351.
- Phó Phòng: Nguyễn Huỳnh Nga, DĐ: 0913469090.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
- Giúp Lãnh đạo Sở làm Thường trực Ban đổi mới quản lý DN nhà nước thuộc tỉnh quản.
-Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác;
- Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;Tham mưu các cơ chế chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.
- Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành.
- Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;   
- Tổng hợp và lập các báo cáo định kỳ, đột xuất gửi UBND tỉnh và các Bộ ngành liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
- Tham mưu soạn thảo các quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; quy trình và thủ tục thực hiện ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.Tham mưu thụ lý và thẩm định hồ sơ đề xuất trình UBND tỉnh Cấp “Quyết địnhhỗ trợ đầu tư’’ đối với các dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.
- Tổ chức, thực hiện những nhiệm vụ theo thẩm quyền về việc thụ lý, thẩm định và tham mưu cấp mới, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Theo dõi, đôn đốc và tổ chức giám sát, đánh giá, phân tích, tổng hợp tiến độ thực hiện triển khai các dự án đầu tư của các DN trên địa bàn.
- Tiếp nhận, phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan xem xét hồ sơ của các doanh nghiệp đầu tư dự án theo hình thức BOT, BT; Đầu mối tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp để báo cáo cấp có thẩm quyền.
- Đề xuất các cơ chế, chính sách và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc đàm phán, ký kết các điều ước Quốc tế khi được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, các thỏa thuận quốc tế đề xuất với UBND tỉnh;hướng dẫn các đơn vị tổ chức xây dựng các đề cương chi tiết dự án, danh mục dự án vận động thu hút vốn FDI trong từng thời kỳ; Tổng hợp theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án FDI.
- Tham mưu UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn.
- Phối hợp tổ chức thực hiện Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ theo cơ chế "Một cửa liên thông" về lĩnh vực Đăng ký đầu tư.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hậu kiểm Doanh nghiệp hàng năm; Phối hợp các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp, liên hiệp HTX tại địa phương; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ hậu kiểm doanh nghiệp cho các cơ quan chuyên môn quản lý cấp huyện, TX, TP.
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, các các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố liên quan trong quá trình thực hiện thành lập, sắp xếp, tổ chức lại Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hậu kiểm sau đăng ký thành lập… (Công an, Thuế, bộ phận ĐKKD cấp huyện,…)
- Cung cấp thông tin về lĩnh vực chuyên môn cho Website của Sở.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.
VII. Phòng Kinh tế đối ngoại
1. Giới thiệu chức danh
- Trưởng phòng:Trần Đình Triết, ĐT: 0269.3823717, DĐ: 0905189176.
- Phó Phòng: Trần Thị Kim Thoa, ĐT: 0269.3823717, DĐ: 0982064078.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
- Đề xuất các cơ chế, chính sách và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc đàm phán, ký kết các điều ước Quốc tế khi được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, các thỏa thuận quốc tế đề xuất với UBND tỉnh.Hướng dẫn các đơn vị tổ chức xây dựng các đề cương chi tiết dự án; danh mục dự án vận động thu hút vốn ODA trong từng thời kỳ gắn với kế hoạch dài hạn và hàng năm để UBND tỉnh xem xét quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục yêu cầu tài trợ.
- Thẩm định và trình Lãnh đạo Sở đề xuất UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổng thể và các kế hoạch chi tiết hàng năm của các dự án ODA, NGO thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
- Tổng hợp nhu cầu vốn đối ứng ODA trong kế hoạch ngân sách nhà nước ngắn hạn, trung hạn, dài hạn cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, NGO và báo cáo Lãnh đạo Sở quyết định; Tổng hợp theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án ODA, NGO, khu vực tam giác phát triển CLV và các điều ước Quốc tế, thỏa thuận Quốc tế.
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài theo thẩm quyền;  Là thành viên trong Ban hợp tác Vùng tam giác phát triển CLV.
- Tổng hợp và lập các báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực hợp tác nước ngoài và trong nước theo quy định và theo sự phân công của Lãnh đạo Sở,…
- Làm đầu mối phối hợp với các phòng, các cơ quan chuyên ngành theo dõi và tổng hợp đánh giá tình hình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai với Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên.
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các Sở, ngành liên quan đến công tác ngoại vụ, kinh tế đối ngoại…
- Cung cấp thông tin theo định kỳ cho trang Website của Sở.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


VIII. Phòng Kinh tế ngành
1. Giới thiệu chức danh
- Trưởng Phòng: Nguyễn Quốc Khánh, ĐT: 0905181919
- Phó Phòng: Phạm Thị Hiếu, ĐT: 0269.3826604, DĐ: 0975335644.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
- Tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn để quản lý và phát triển các lĩnh vực theo dõi; đề xuất các cơ chế chính sách và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Tham mưu xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh tế; kế hoạch đầu tư công hàng năm, trung hạn (5 năm) các lĩnh lực theo dõi quản lý.
- Tổng hợp đánh giá, phân tích, dự báo và báo cáo theo định kỳ các chỉ tiêu kinh tế; theo dõi tiến độ và tham gia điều chỉnh kế hoạch đầu tư các dự án theo dõi,…
- Tổng hợp, theo dõi các BQL dự án chuyên ngành trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ở cơ sở thuộc lĩnh vực theo dõi quản lý.
- Thẩm tra, tổng hợp danh mục công trình đầu tư thuộc lĩnh vực Kinh tế ngành hàng năm, trung hạn (5 năm) và phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư. Tham gia tổ chức giao kế hoạch hàng năm, theo dõi tiến độ XDCB và xây dựng kế hoạch điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Giúp lãnh đạo Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
          - Theo dõi, báo cáo, kiểm tra và phân khai kế hoạch hàng năm các mặt hàng chính sách, trợ cước, trợ giá, các mặt hàng cấp phát không thu tiền. Đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp để thực hiện cấp phát các mặt hàng chính sách trên địa bàn tỉnh; Theo dõi, báo cáo, kiểm tra về Khu kinh tế, Khu Cụm công nghiệp trên địa bàn.
- Tham gia thẩm định các Quy hoạch ngành và các dự án, kế hoạch theo từng lĩnh vực theo dõi; tham gia góp ý kiến Quy hoạch kinh tế- xã hội các huyện, thị xã, thành phố và các quy hoạch tổng thể, quy hoạch vùng.
- Tổng hợp và lập các báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực kinh tế Ngành và theo sự phân công của Lãnh đạo Sở,…
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các Sở, ngành: Nông nghiệp &PTNN, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên & Môi trường, Công thương, Ngân hàng, Khu kinh tế, Khu Cụm công nghiệp,…
- Cung cấp thông tin theo định kỳ cho trang Website của Sở.
          - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

IX. Phòng Khoa giáo, Văn xã

1. Giới thiệu chức danh
- Trưởng phòng: Mlô Đoan, ĐT: 0269.3823968, DĐ: 0914076753.
       - Phó Phòng: Vũ Thị Thanh Bình, ĐT: 0269.3823968, DĐ: 0903511168.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
- Tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị cơ sở thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội; xây dựng và tổng hợp kế hoạch 5 năm và hàng năm các chương trình và dự án đầu tư trong nước thuộc các lĩnh vực theo dõi.
          - Phối hợp với ngành và địa phương đánh giá tình hình thực hiện và xây dựng Kế hoạch phát triển các lĩnh vực VH-XH ngắn hạn, dài hạn.
          - Tham gia thẩm định quy hoạch ngành, quy hoạch vùng; thẩm định và kiểm tra thực hiện quy hoạch thuộc lĩnh vực VH-XH; Tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực VH-XH; Đề xuất các dự án, công trình thuộc lĩnh vực quản lý để đầu tư phát triển ngành.
          - Thẩm tra, tổng hợp danh mục công trình đầu tư công thuộc lĩnh vực VH-XH hàng năm, trung hạn (5 năm) và phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư. Tham gia tổ chức giao kế hoạch hàng năm, theo dõi tiến độ XDCB và xây dựng kế hoạch điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
          - Giúp Lãnh đạo làm đầu mối Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Xây dựng kế hoạch và phân khai chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo và đề xuất theo định kỳ các Chương trình theo quy định.
          - Giúp lãnh đạo Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp và lập các báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực VH-XH của các cấp và theo sự phân công của Lãnh đạo Sở,…
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các Sở, ngành: Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao- Du lịch, Lao động & TBXH, Khoa học - Công nghệ, Thông tin - Truyền thông, Phát thanh - Truyền hình, Ban dân tộc,…
- Cung cấp thông tin theo định kỳ cho trang Website của Sở.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map