Các phòng ban chuyên môn
I. Văn phòng Sở
1. Giới thiệu chức danh
- Chánh Văn Phòng: Mlo Đoan – ĐT: 0269.3824414, DĐ:0914076753
- Phó Chánh VP: Lê Trọng Phúc, ĐT: 0269.3824414, DĐ: 0914021132
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
*Chức năng: Tham mưu, đề xuất Giám đốc sở quyết định các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở và các đơn vị thuộc Sở; công tác tổ chức cán bộ; điều phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; cải cách hành chính, ISO; pháp chế; hành chính - quản trị; quản lý tài chính, tài sản; văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an ninh, trật tự và các công tác nội vụ khác.
*Nhiệm vụ cụ thể:
- Tham mưu ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị thuộc sở, phù hợp với chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh;tham mưu lãnh đạo Sở dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể và Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật ;tham mưu ban hành các Quy chế hoạt động của cơ quan và đôn đốc CBCC,VC thực hiện đúng các quy định của Luật cán bộ công chức, Luật viên chức;
- Tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức - cán bộ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của sở; triển khai thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm, hưu trí, khen thưởng, kỷ luật đối với CBCC,VC trong cơ quan theo thẩm quyền và theo quy định của nhà nước.
- Tham mưu theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chuẩn bị nội dung giao ban tuần, tháng của Sở.
- Chủ trì thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập củaCBCC,VC theo quy định của pháp luật; tham mưu công tác Thi đua - Khen thưởng của sở; tham mưu về công tác nhận xét, đánh giá, phân loại CBCC,VC.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và lập báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của sở. Phối hợp rà soát, niêm yết công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
- Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các nội quy, quy chế làm việc, quy trình xử lý các công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan đã ban hành; tổng hợp, lập báo cáo sơ kết, tổng kết công tác cơ quan, báo cáo thi đua - khen thưởng hằng năm của cơ quan và các báo cáo khác được giao.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho các hoạt động của cơ quan. Tổ chức kiểm kê, thống kê tài sản, cập nhật sổ sách, lập hồ sơ quản lý, tổ chức thanh lý tài sản; bảo trì, sửa chữa tài sản; điều động phương tiện ô tô phục vụ cho các hoạt động của cơ quan;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc sở tổ chức bố trí phục vụ hội nghị, hội họp, tiếp khách (trong và ngoài tỉnh), khánh tiết, nghi lễ trong cơ quan.
- Thực hiện công tác quản lý tài chính và tài sản được giao. Lập dự toán thu, chi và quyết toán tài chính hằng quý, năm phục vụ cho các hoạt động của cơ quan; lập dự trù kinh phí chi tiêu thường xuyên và đột xuất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. Tham mưu và hướng dẫn nghiệp vụ, thẩm định, quyết toán tài chính các nguồn kinh phí đề án, đề tài, nghiệp vụ chi thuộc thẩm quyền quản lý của sở theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh. Kiểm tra tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở theo thẩm quyền được phân cấp.
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, luân chuyển tài liệu, văn bản đến và đi theo đúng thời gian, qui định của pháp luật về văn thư lưu trữ và bảo mật. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ chung, chứng thư số của cơ quan; hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức, viên chức; hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sảncủa cơ quan được giao, đảm bảo an toàn, đúng quy định.
- Chủ trì thực hiện công tác bảo vệ an ninh - trật tự, kiểm tra nội bộ; công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, vệ sinh môi trường của cơ quan.
- Tham mưu và phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp chế trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tại sở. Phối hợp với các đơn vị thuộc sở triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác của các đơn vị và cơ quan.
- Tham mưu, đề xuất và giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác theo dõi địa bàn theo sự phân công của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.Tổng hợp báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao theo quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.
- Ký các văn bản thừa lệnh hoặc thừa uỷ quyền của Giám đốc sở theo quy định của pháp luật (được phân công trong quy chế làm việc của Sở).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở ;Các vụ liên quan thuộc Bộ KH&ĐT;các sở ngành: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh…
II. Thanh tra Sở
1. Giới thiệu chức danh
- Chánh thanh tra: Trần Anh Dũng, ĐT: 0269.3822453, DĐ: 0935175789
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
*Chức năng: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh;theo dõi công tác phòng chống tham nhũng; công tác phổ biến Giáo dục pháp luật(PBGDPL);giúp Giám đốc Sở quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng và tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
* Nhiệm vụ cụ thể:
- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm theo thẩm quyền, trình Giám đốc sở phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện; đề xuất Giám đốc sở để điều động cán bộ, công chức của các phòng, đơn vị có liên quan tham gia Đoàn thanh tra của sở khi cần thiết.
- Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo chuyên ngành kế hoạch và đầu tư.
- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của sở; việc chấp hành chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.
- Phối hợp với các cơ quan Thanh tra nhà nước có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kiểm tra; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
- Xử lý các vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ các quy định trái với văn bản pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định.
- Thường trực công tác tiếp công dân của cơ quan; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của sở theo quy định của pháp luật; tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.
- Tham mưu các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, chống lãng phí; ban hành Chương trình hành động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của cơ quan hằng nămvà tổng hợp báo cáo theo quy định.
-Theo dõi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành trong nội bộ của cơ quan; tham mưu giúp lãnh đạo sở trong thực hiện nhiệm vụ thành viên Hội đồng PBGDPL tỉnh; phối hợp thực hiện và triển khai công tác pháp chế của cơ quan.
-Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức hậu kiểm doanh nghiệp hằng năm và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và HTX tại địa phương;làm đầu mối phối hợp công tác giữa Sở với Thanh tra tỉnh, Kiểm toán nhà nước.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc sở phân công.
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở; Tư pháp,…
III. Phòng, Quy hoạch Tổng hợp -ODA
1. Giới thiệu chức danh
- Trưởng Phòng: Võ Văn Thành, ĐT: 0269.3823717, DĐ: 0914005607.
- Phó Phòng: Nguyễn Huỳnh Nga, ĐT: 0269.3823717, DĐ: 0913469090.
- Phó Phòng: Trần Kim Thoa, ĐT: 0982 064 078
 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
* Chức năng: Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư công, bao gồm: Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất các chính sách quản lý kinh tế - xã hội, tổng hợp vốn đầu tư công và vốn ODA; xây dựng các cân đối chủ yếu của tỉnh; quản lý quy hoạch, kế, hoạch và đầu tư thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hoạt động đối ngoại; theo dõi khu vực tam giác phát triển CLV và các điều ước Quốc tế, thỏa thuận Quốc tế; Hợp tác về tình hình KT-XH với các tỉnh.
* Nhiệm vụ cụ thể:
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và các sở, ngành, huyện, thị xã, Thành phố nghiên cứu đề xuất xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh. Tổ chức công bố và chủ trì thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn trong việc thẩm định hoặc tham gia thẩm định đối với các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các quy hoạch phát triển sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh.
- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cân đối các cân đối chủ yếu của tỉnh; hệ thống chỉ tiêu kinh tế; phối hợp với Cục thống kê tỉnh tính tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp danh mục vốn đầu tư công theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Tham mưu cân đối các nguồn vốn đầu tư công; xây dựng kế hoạch đầu tư công và đề xuất phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công 5 năm và hằng năm; tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm và hằng năm. Phối hợp với Phòng Đấu thầu, TĐ&GSĐT tổng hợp, đề xuất vốn kéo dài của các dự án (nếu có).
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tham mưu cân đối nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý phù hợp với định hướng theo các ngành, lĩnh vực và theo hướng dẫn, quy định của Nhà nước. Phối hợp, tham gia ý kiến về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đối với các phòng chuyên môn trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. Tổng hợp vốn đầu tư toàn xã hội và vốn đầu nguồn ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực.
- Về phát triển bền vững: Tham mưu tổ chức tuyên truyền về phát triển bền vững, kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững; theo dõi chương trình biển đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trên địa bàn Tỉnh.
- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội, quản lý vốn đầu tư công và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu, đề xuất những chính sách có tính chất chuyên ngành. - Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan chuẩn bị các văn bản, tài liệu, hệ thống biểu mẫu giao kế hoạch và đề xuất nội dung giao kế hoạch hằng năm; làm đầu mối phối hợp giữa các đơn vị thuộc sở về công tác kế hoạch và đầu tư, thực hiện nguyên tắc thông tin 2 chiều giữa phòng với các đơn vị khác.
- Chủ trì thực hiện kiểm tra, đôn đốc, báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả thực
hiện các chủ trương, chính sách, các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về lĩnh vực kinh tế - xã hội.
- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo kinh tế - xã hội, quản lý vốn đầu tư công và các báo cáo chuyên đề khác theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc sở và của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Là đầu mối quan hệ với các bộ, ngành và phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh và các ngành liên quan để tổng hợp cân đối các nguồn vốn cho đầu tư phát triển của tỉnh. Quản lý tài khoản, cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý dự án đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của ngành đối với phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố và cán bộ làm công tác kế hoạch của các sở, ban, ngành trong tỉnh.
- Đề xuất các cơ chế, chính sách và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc đàm phán, ký kết các điều ước Quốc tế khi được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, các thỏa thuận
quốc tế đề xuất với UBND tỉnh.
- Tổng hợp nhu cầu vốn đối ứng ODA trong kế hoạch ngân sách nhà nước ngắn hạn, trung hạn, dài hạn cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và báo cáo Lãnh đạo Sở quyết định; Tổng hợp theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án ODA, Khu vực tam giác phát triển CLV và các điều ước Quốc tế,thỏa thuận Quốc tế.
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài theo thẩm quyền; Là thành viên trong Ban hợp tác Vùng tam giác phát triển CLV; báo cáo tình hình hợp tác phát triển KT-XH, đầu tư giữa 3 nước trong khu vực tam giác phát triển (Campuchia – Lào - Việt Nam); tình hình hợp tác phát triển KT-XH giữa tỉnh Gia Lai và các địa phương khác trong nước.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở; các Vụ liên quan thuộc Bộ KH&ĐT, các sở ngành: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Tài chính, Kho bạc, Thống kê, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng, ngoại vụ, Phòng TC-KH cấp huyện…
IV. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát Đầu tư
1. Giới thiệu chức danh
- Trưởng phòng: Trần Đình triết.
 - Phó trưởng phòng: Trần Mạnh Hùng, ĐT: 0269.3822453, DĐ: 0982467257.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
* Chức năng: Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; phê duyệt các dự án có cấu phần xây dựng được ủy quyền, các dự án không có cấu phần xây dựng; công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư; chủ trương điều chỉnh dự án và điều chỉnh hợp đồng; tiếp nhận các dự án từ các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài; theo dõi công tác giải ngân vốn XDCB;tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; quản lý, theo dõi các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh;
* Nhiệm vụ cụ thể:
- Chủ trì phối hợp các phòng liên quan thẩm định chủ trương đầu tư các dự án
đầu tư công;
- Tham mưu lãnh đạo Sở phê duyệt các dự án đầu tư công, các dự án sử dụng vốn sự nghiệp có cấu phần xây dựng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.
- Thẩm định, trình lãnh đạo Sở phê duyệt các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.
- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước; trình lãnh đạo Sở phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở Kế hoạch và
Đầu tư.
- Thẩm định, trình lãnh đạo Sở kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với các dự án thuộc thẩm quyền của
Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh; làm đầu mối xử lý các kiến nghị trong đấu thầu; tổng hợp
báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh theo quy định.
- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức xây dựng các đề xuất dự án; danh mục dự án vận động thu hút vốn ODA trong từng thời kỳ gắn với kế hoạch dài hạn và hàng năm để UBND tỉnh xem xét quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục yêu cầu tài trợ. Chủ trì, thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt các dự án sử dụng vốn NGO; thẩm định, trình Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư vốn ODA;
- Thẩm định, trình lãnh đạo Sở các kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết hàng năm của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác giám sát đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn NSNN; phối hợp với phòng Doanh nghiệp, KTTT&TN và các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện giám sát đầu tư các dự án
ngoài ngân sách; tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện công
tác giám sát trên địa bàn tỉnh theo quy định.
- Theo dõi tiến độ triển khai dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư công, tham mưu xử lý về chủ trương điều chỉnh hợp đồng các gói thầu thuộc dự án đầu tư công.
- Tham mưu, giải quyết các thủ tục và theo dõi, quản lý, thẩm định đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trên địa bàn tỉnh theo quy định và theo phân cấp quản lý đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về đấu thầu đối với phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố và cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch của các sở, ban, ngành trong tỉnh.
- Quản lý và điều hành phần mềm “ Quản lý dự án xây dựng cơ bản” của cơ quan; quản lý tài khoản, cập nhật đăng tải thông tin trang Website đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo sở phân công.
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở; các Vụ liên quan của Bộ KH&ĐT; các Sở ngành: Ban Quản lý dự án ĐT&XD tỉnh,…
V. Phòng Đăng ký Kinh doanh
1. Giới thiệu chức danh
- Trưởng phòng: Phùng Văn Phước, ĐT: 0269.3823713, DĐ:0905821129
- Phó trưởng phòng: Trần Anh Minh. 
 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
* Chức năng: Phòng Đăng ký Kinh doanh là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Sở quản lý, thực hiện đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, liên hiệp hợp tác xã và các loại hình khác theo quy định của pháp luật. Theo dõi lĩnh vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh; chương trình khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
*Nhiệm vụ cụ thể:
- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, cấp bổ sung, thay đổi cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; tổ chức thực hiện việc đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền.
- Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi của tỉnh; là đầu mối cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vị địa phương cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, các cơ quan có liên quan theo định kỳ, cho các tổ chức hoặc cá nhân có yêu cầu theo qui định của pháp luật.
- Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểmtra doanh nghiệp theo những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Cập nhật thông tin các Doanh nghiệp vi phạm thuộc diện thu hồi, vi phạm thuộc diện xử lý hành chính…
- Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho các cơ quan chuyên môn quản lý cấp huyện, thị xã, thành phố.
-Xây dựng kế hoạch và tổ chức hậu kiểm Doanh nghiệp hằng năm; phối hợp các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp, liên hiệp HTX tại địa phương;theo dõi tình hình hoạt động của doanh nhiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ hậu kiểm doanh nghiệp cho các cơ quan mchuyên môn quản lý cấp huyện.
- Hằng nămtham mưu UBND tỉnh triển khai Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp; theo dõi, thúc đẩy phong trào và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng quý và hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
- Tổng hợp và lập các báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh theo quy định và theo sự phân công của Lãnh đạo Sở;
- Theo dõi, tổng hợp và thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký kinh doanh
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở, cácphòng chức năng của các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố liên quan trong quá trình thực hiện đăng ký kinh doanh và theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Công an, Thuế, bộ phận ĐKKD cấp huyện…)
VI. Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân
1. Giới thiệu chức danh
- Trưởng phòng : Trần Anh Tuấn, ĐT: 0269.3826387
- Phó Trưởng Phòng : Phạm Tấn Nghĩa, DĐ: 0935009351.
- Phó Trưởng Phòng: Mai Hữu Lợi.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
* Chức năng: Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước;thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài (không thuộc nguồn vốn đầu tư công);Tổng hợp, tham mưu triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ DNNVV; tham mưu triển khai phát triển kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX).
* Nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Tham mưu Lãnh đạo Sở làm Thường trực Ban đổi mới quản lý Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý; Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại Doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; tham mưu triển khai và tổng hợp tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước; thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổphần.
- Tham mưu Lãnh đạo Sở giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Chủ trì hoặc tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh; chủ trì thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư tại địa phương; Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư trên địa bàn và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cung cấp thông tin liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư; duy trì, cập nhật Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; tham mưu chỉ đạo việc tổ chức, giám sát và đánh giá thực hiện chế độ báo cáo đầu tư.
- Theo dõi, hướng dẫn nhà đầu tư về nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, hoàn trả tiền bảo đảm thực hiện dự án; tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án.
- Theo dõi, đôn đốc và tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của các DN trên địa bàn, đề xuất các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư.
- Thu thập, lưu trữ, quản lý thông tin về đăng ký đầu tư. Thực hiện việc chuẩn hoá dữ liệu, cập nhật dữ liệu về đăng ký đầu tư vào cơ sở quốc gia về đầu tư.
- Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để tổng hợp, báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh theo
quy định.
- Tổng hợp theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án FDI trên địa bàn tỉnh; tham mưu thẩm định hồ sơ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực FDI. Tham mưu Lãnh đạo Sở tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp trên địa bàn.
- Tham mưu, tổng hợp báo cáo triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ DNNVV; tham mưu tổ chức các Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp định kỳ theo kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở.
- Giúp Ủybannhândântỉnhthốngnhấtquảnlýnhànướcvềkinhtếtậpthể, hợp tác xã trên địa bàntỉnh. Tham mưu việc củng cổ tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; thực hiện tốt vai
trò là Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp, đề xuất, đánh giá các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, có tính chất liên ngành trên địa bàn tỉnh;
Tham mưuUBNDtỉnhtriểnkhaithựchiệncácchươngtrình,đềánsaukhi được Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; kịp thời tổng hợp, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các hợp tác  tham mưu cân đối, bố trí, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các dự án, đề án, chương trình, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước, địa phương đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã.
- Tham mưu việc xử lý hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012, trong đó tập trung xử lý dứt điểm tình trạng các HTX đã ngưng hoạt động lâu năm chưa giải thể thuộc diện vướng mắc có thể xử lý được; tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá phân loại, đánh giá hợp tácxã, báo cáo sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hàng năm, giai đoạn trên toàn tỉnh.
- Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với KTTT, HTX; việc thực hiện chế độ báo cáo của các HTX, LHHTX, các cơ quan có liên quan.
- Tham mưu công tác thẩm định giá đất và bảng giá đất trên địa bàn tỉnh; giúp lãnh đạo sở trong việc thực hiện nhiệm vụ Hội đồng thẩm định giá đất.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở; Các Vụ liên quan thuộc Bộ KH&ĐT; các sở ban ngành, các huyện, thành phố liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao phụ trách
VII. Phòng Quản lý Ngành
1. Giới thiệu chức danh
- Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Khánh
- Phó Trưởng: Phạm Thị Hiếu.
- Phó Phòng: Vũ Thị Thanh Bình

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
* Chức năng: Tham mưu, đề xuất về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc các lĩnh vực quản lý ngành; theo dõi quản lý về chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; chương trình Nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi; chương trình, dự án bổ trí dân cư, định canh định cư, nhà ở người có công.
* Nhiệm vụ cụ thể:
- Phối hợp với phòng Quy hoạch – Tổng hợp - ODA trong việc lập, điều
chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với phòng Quy hoạch – Tổng hợp - ODA tham mưu, đề xuất cân đối chủ yếu thuộc các khối ngành kinh tế. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp xây dựng kế hoạch hằng năm, 5 năm và dài hạn thuộc các khối ngành kinh tế do phòng quản lý và gửi về phòng Quy hoạch, Tổng hợp - ODA để tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hằng tháng, hằng quý và cả năm hoặc đột xuất các chỉ tiêu kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý. Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.
- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất và thẩm định các cơ chế chính sách quản lý và phát triển các ngành, lĩnh vực do phòng quản lý; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ở cơ sở. Theo dõi các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì tham mưu công tác kế hoạch sử dụng đất 5 năm, hằng năm cấp tỉnh, cấp huyện; tham mưu danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử
dụng đất.
- Thẩm tra, tổng hợp danh mục công trình đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách, trung hạn (5 năm) và phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư. Tham gia tổ chức giao kế hoạch hằng năm.
- Chủ trì theo dõi vốn thuộc chương trình kiên cố hóa, chương trình định canh, định cư; chương trình bố trí dân cư; chương trình phát triển nhà ở xã hội.  Xây dựng kế hoạch và phân khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hằng năm; Chương trình nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo và đề xuất theo định kỳ các Chương trình theo quy định.
- Giúp lãnh đạo Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo chương trình MTQG về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững, Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh, Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh; Làm đầu mối phối hợp nghiệp vụ kế hoạch, đầu tư phát triển ngành đốivới các Sở, ngành phụ trách.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở; các Vụ liên quan của Bộ KH&ĐT; các Sở ngành: Nông nghiệp & PTNN, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên & Môi trường, Công thương, Xây dựng, Khu kinh tế, Khu Cụm công nghiệp, Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao- Du lịch, Lao động & TBXH, Khoa học - Công nghệ, Thông tin - Truyền thông, Phát thanh - Truyền hình, Ban dân tộc
VIII. Trung tâm Xúc Tiến Đầu tư
1. Giới thiệu chức danh
- Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư : Lê Tiến Anh
- Phó Giám đốc Trung tâm: Huỳnh Thanh Hiển
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
 Thực hiện theo Quyết định số: 513/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Trung tâmXúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.Ngoài ra thực hiện một số công việckhác do UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở giao, cụ thể:
- Tham mưu Lãnh đạo Sở về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lựccho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
-Thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công tác Dịch vụ công: Đăng ký doanh nghiệp, tư vấn lập hồ sơ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Đề án đã được phê duyệt;
- Tham mưu Lãnh đạo Sở đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tham mưu xây dựng và triển khai các nội dung liên quan của bộ chỉ sốưDCCI tỉnh Gia Lai.
-Quản lý, theo dõi Trang thông tin điện tử (Website)của cơ quan, thường xuyên cung cấp nội dung thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
-Tham mưu UBND tỉnh Xây dựng kế hoạch thu hút các nguồn vốn đầutư;lập và công bố Danh mục dự án thu hút đầu tư tại địa phương;
- Giữ mối quan hệ và phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở;các sở ngành liên quan;các huyện, thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụđược giao phụ trách.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công
 

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map