Các đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư

1. Giới thiệu chức danh
Lãnh đạo Trung tâm:
           - Giám đốc Trung tâm: Lê Tiến Anh, ĐT: 0935914149
          - Phó giám đốc: Huỳnh Thanh Hiển, ĐT: 0269.3600.901, DĐ: 0968 017998.
       Phòng Tổng hợp và Tư vấn dự án:
- Trưởng phòng: Lê Thiện Lộc, ĐT: 0269.3600.901, DĐ:  0967011199.
Phòng Xúc tiến Đầu tư:
- Trưởng phòng: Đỗ Thị Trà Lĩnh, ĐT: 0269.3822.994, DĐ: 0905389599.
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.
a/ Phòng Tổng hợp và Tư vấn dự án.
- Thực hiện làm đầu mối của cơ quan trong quan hệ công tác với các đơn vị trong và ngoài ngành theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm; làm đầu mối cho các hoạt động của lãnh đạo Trung tâm và các phòng; đôn đốc các phòng thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác.
- Trực tiếp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ: Giám sát dự án sau cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án sau khi có chủ trương đầu tư và hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
         - Làm đầu mối phối hợp với các Phòng trong việc chuẩn bị các chương trình cho các hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề, hội nghị sơ kết, tổng kết....do Trung tâm chủ trì tổ chức.

- Quản lý công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý con dấu, sổ "công văn đến", sổ " công văn đi"; quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, đi lại của cơ quan; tham gia in ấn, xuất bản các tài liệu hướng dẫn và tiến hành các hoạt động quảng bá, quảng cáo, xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh theo đúng qui định hiện hành... Đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, mua sắm tài sản, thiết bị phục vụ công tác của Trung tâm.
- Tổ chức và thực hiện các hoạt động dịch vụ: hướng dẫn thủ tục đầu tư, cung cấp thông tin liên quan đến dự án đầu tư thuộc thẩm quyền; hỗ trợ giải quyết các thủ tục hình thành và triển khai các dự án đầu tư; tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến đầu tư vào tỉnh.
- Làm báo cáo tổng hợp hàng tháng, quý, sáu tháng, năm của Trung tâm, kể cả các báo cáo đột xuất do Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.
- Chủ trì tổ chức biên tập, quản lý, vận hành Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê, quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật, phản ảnh đầy đủ, kịp thời toàn bộ các khoản thu, chi của đơn vị trong sổ sách kế toán; xây dựng báo cáo quyết toán theo quy định Bộ Tài chính.
- Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.
- Theo dõi, đôn đốc các phòng thuộc Trung tâm thực hiện đúng các quy định của Pháp lệnh CBCCVC và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bảo đảm trật tự, an toàn nơi công sở.
- Thực hiện một số công việc khác do Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Trung tâm giao.
b/ Phòng Xúc tiến Đầu tư
- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án Xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia, phối hợp đề xuất cho lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư về cơ chế, chính sách, giải pháp khuyến khích thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.
- Trên cơ sở định hướng, qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từng thời kỳ và theo phân công của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng danh mục các dự án thu hút vốn đầu tư và chuẩn bị đầy đủ các thông tin liên quan đến từng dự án để phục vụ kêu gọi và xúc tiến đầu tư.
- Tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, triển lãm giới thiệu cơ hội đầu tư nhằm vận động, hướng dẫn, thu hút vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài; phối hợp với các ngành có liên quan thu thập, xử lý, giới thiệu, quảng bá, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, tiềm năng, lợi thế, ưu đãi, tình hình kinh tế - xã hội của từng vùng, ngành, lĩnh vực của tỉnh để các nhà đầu tư có những thông tin cần thiết lựa chọn, quyết định lĩnh vực, địa điểm thực hiện dự án đầu tư vào Gia Lai.
- Phối kết hợp với các tổ chức Xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm trao đổi kinh nghiệm, kết nối mạng hỗ trợ Xúc tiến đầu tư; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư kết hợp với xúc tiến thương mại, khuyến công, xúc tiến du lịch.
- Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng xúc tiến đầu tư nhằm năng cao năng lực xúc tiến đầu tư cho đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư, các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện một số công việc khác do Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Trung tâm giao.


 

 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map