You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Quy hoạch > BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM

11/08/2016
                                              
                                      
 
          Thực hiện văn bản số 2453/UBND-TH ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch 6 tháng đầu năm như sau:
A.   Tình hình triển khai thực hiện quy hoạch:
I. Các quy hoạch đã trình UBND tỉnh.
1. Quy hoạch phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lập.
- Quy hoạch đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh tại Công văn số 238/SVHTTDL-QLDL ngày 07/4/2016. Ngày 08/6/2016 Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức họp và có ý kiến chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn chỉnh và báo cáo UBND tỉnh.
2. Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, do Sở Nông nghiệp và PTNT lập.
- Quy hoạch đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 72/TTr-SKHĐT ngày 11/4/2016. Ngày 10/6/2016 Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức họp và có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT lập tiếp tục hoàn chỉnh và báo cáo UBND tỉnh.
3. Quy hoạch phát triển khoa học công nghệ tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 so Sở Khoa học và Công nghệ lập.
- Quy hoạch đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 201/TTr-SKHĐT ngày 02/12/2015.
4. Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lập.
- Quy hoạch đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt tại Tờ trình số 210/TTr-KHĐT ngày 23/12/2015. Ngày 07/3/2016 UBND tỉnh đã có thông báo số 16/TB-UBND, trong đó yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch bổ sung chỉnh sửa một số nội dung. Hiện nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã bổ sung chỉnh sửa và trình lại UBND tỉnh, hiện vẫn chưa phê duyệt.
5. Quy hoạch phát triển ngành văn hóa tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lập.
- Quy hoạch đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 66/TTr-SKHĐT ngày 05/4/2016.
6. Quy hoạch phát triển ngành thể thao tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lập
- Quy hoạch đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 92/TTr-SKHĐT ngày 26/4/2016.
7. Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, do Sở Nông nghiệp và PTNT lập.  Quy hoạch đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 61/TTr-SKHĐT ngày 01/4/2016. UBND tỉnh có Công văn số 2417/UBND-NL ngày 31/5/2016 yêu cầu cập nhật lại số liệu hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, tình hình sản xuất rau đến ngày 31/12/2015. Sở Nông nghiệp và PTNT đang triển khai thực hiện.
II. Các quy hoạch đang lập chưa thông qua Hội đồng thẩm định:
1. Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Krông Pa đến năm 2025, do UBND huyện Krông Pa làm chủ đầu tư.
- Quy hoạch đã được UBND tỉnh bố trí vốn là 600 triệu đồng và  phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán tại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 10/3/2015, thời gian hoàn thành đến ngày 31/12/2015, Chủ đầu tư (UBND huyện Krông Pa) đã ký hợp đồng với nhà thầu và tiến hành triển khai thực hiện nội dung quy hoạch. Hiện nay UBND huyện Krông Pa đã tổ chức hội thảo cấp huyện, đơn vị tư vấn đang hoàn thiện báo cáo để lấy ý kiến của các sở, ngành cấp tỉnh và các huyện lân cận.
2. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.
- Quy hoạch này đã được UBND tỉnh bố trí vốn là 545 triệu đồng và phê duyệt kế hoạch đấu thầu tại Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 21/01/2015. Theo quy định thì đến hết năm 2015 sẽ hoàn thành, nhưng do thực hiện không kịp tiến độ nên UBND tỉnh đã có công văn số 323/UBND-CNXD ngày 29/01/2016 gia hạn thời gian thực hiện quy hoạch này đến 30/6/2016. UBND tỉnh thành đã có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tại Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 03/6/2016.
3.  Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020, do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư.
Quy hoạch đã được UBND tỉnh bố trí vốn 70 triệu đồng. Quy hoạch được phê duyệt nhiệm vụ vào ngày 23/8/2011, ngày hoàn thành dự án theo quy định là ngày 31/12/2012  như vậy trễ hạn so với thời gian quy định là 3 năm 4 tháng. Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội thảo tại Sở Nông nghiệp và PTNT. Ngày 20/4/2016 Sở NN và PTNT đã gửi hồ sơ cho sở KHĐT trình thẩm định, tuy nhiên Hồ sơ chưa đủ nên Sở KHĐT có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ tại công văn số 538/KHĐT-TH ngày 22/4/2016.
4. Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Pleiku đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, do UBND thành phố Pleiku làm chủ đầu tư.
Quy hoạch đã được UBND tỉnh bố trí vốn là 580 triệu đồng và phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 02/2/2015, thời gian hoàn thành đến ngày 31/12/2015, đến nay đã trễ hạn 5 tháng. Chủ đầu tư (UBND TP Pleiku) đã ký hợp đồng với nhà thầu và tiến hành triển khai thực hiện nội dung quy hoạch. Đến nay quy hoạch đã tổ chức hội thảo cấp thành phố, đã gửi cho các sở, ban, ngành tham gia và đang hoàn thiện báo cáo.
III.  Các quy hoạch đến nay đã hết thời hạn lập nhưng chủ đầu tư chưa nộp báo cáo quy hoạch:
1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Ia Pa đến năm 2020, do UBND huyện Ia Pa làm chủ đầu tư.
- Quy hoạch được phê duyệt nhiệm vụ vào ngày 11/12/2013, ngày hoàn thành dự án theo quy định là ngày 31/12/2014 như vậy trễ hạn so với thời gian quy định là 1 năm 4 tháng.
- Quy hoạch này được UBND tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng cho UBND huyện Ia Pa thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện Ia Pa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện. Tuy nhiên chất lượng không đảm bảo nên UBND huyện đề nghị tỉnh cho phép thuê tư vấn lập mới tại văn bản số 214/UBND-TCKH ngày 23/3/2016. Về kinh phí UBND huyện Ia Pa đề nghị ngoài số tiền tỉnh hỗ trợ thì kinh phí còn thiếu UBND huyện sẽ bố trí từ ngân sách huyện.
2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung  quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Ia Grai đến năm 2020, do UBND huyện Ia Grai làm chủ đầu tư.
  - Quy hoạch được phê duyệt nhiệm vụ vào ngày 11/12/2013, ngày hoàn thành dự án theo quy định là ngày 31/12/2014 như vậy trễ hạn so với thời gian quy định là 1 năm 4 tháng.
 Quy hoạch này được UBND tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng cho UBND huyện Ia Grai, tuy nhiên UBND huyện Ia Grai đã có Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 06/2/2015 xin bổ sung kinh phí để thuê tư vấn lập vì bộ máy nhân sự của huyện không đủ năng lực thực hiện.
  - Đến nay quy hoạch vẫn chưa được triển khai thực hiện.
3. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung  quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Đăk Pơ đến năm 2020, do UBND huyện Đăk Pơ làm chủ đầu tư.
- Quy hoạch được phê duyệt nhiệm vụ vào ngày 01/10/2013, ngày hoàn thành dự án theo quy định là ngày 31/12/2014 như vậy trễ hạn so với thời gian quy định là 1 năm 4 tháng.
- UBND tỉnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho UBND huyện Đăk Pơ thực hiện, UBND huyện Đăk Pơ huy động các cơ quan chuyên môn triển khai. Tuy nhiên chất lượng không đảm bảo nên UBND huyện Đăk Pơ đã có văn bản số 31/TTr-UBND ngày 14/3/2016 đề nghị tỉnh cho phép thuê tư vấn lập mới. Về kinh phí UBND huyện Đăk Pơ đề nghị ngoài số tiền tỉnh hỗ trợ thì kinh phí còn thiếu UBND huyện sẽ bố trí từ ngân sách huyện.
4. Quy hoạch phát triển ngành giáo dục- đào tạo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.
  - Quy hoạch được phê duyệt nhiệm vụ vào ngày 06/9/2011, ngày hoàn thành dự án theo quy định là ngày 31/12/2012  như vậy trễ hạn so với thời gian quy định là 3 năm 4 tháng.
- Quy hoạch này đã được UBND tỉnh bố trí vốn 50 triệu đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo đã lập quy hoạch,  tuy nhiên có một số nội dung chưa đúng với đề cương và nhiệm vụ được phê duyệt, vì vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1285/KHĐT-TH ngày 24/12/2014 yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung chỉnh sửa trước khi trình Hội đồng thẩm định. Đến nay Sở Giáo dục và Đào tạo chưa gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5. Quy hoạch xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.
Quy hoạch được phê duyệt nhiệm vụ vào ngày 07/6/2013, ngày hoàn thành dự án theo quy định là ngày 31/12/2013  như vậy trễ hạn so với thời gian quy định là 2 năm 4 tháng.
Quy hoạch này đã được UBND tỉnh bố trí vốn 50 triệu đồng. Hiện nay dự án này chưa triển khai, lý do chủ đầu tư không tự thực hiện được.
IV. Đánh giá chung
Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm, tình hình triển khai các quy hoạch được các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Tuy nhiên chất lượng của quy hoạch chưa cao, thể hiện ở việc các quy hoạch phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần, đơn vị chủ đầu tư vẫn chưa thực sự quan tâm đôn đốc nên còn có nhiều quy hoạch thời gian lập quy hoạch kéo dài, không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến công tác thẩm định, phê duyệt cũng như tổ chức thực hiện.
Một số quy hoạch do bố trí kinh phí thấp các chủ đầu tư gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dẫn đến các quy hoạch chậm trễ, kéo dài.
B. Nhiệm vụ và giải pháp triển khai quy hoạch 6 tháng cuối năm 2016:
I. Kế hoạch lập quy hoạch năm 2016.
Trong năm 2016 dự kiến sẽ cho lập các quy hoạch sau:
1.     Các quy hoạch đã có chủ trương UBND tỉnh:
- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 (cả 2 hợp phần).
- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn cuối (2016-2020)  tỉnh Gia Lai.
- Quy hoạch tổng thể di tích Tây Sơn thượng đạo.
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội Khu Kinh tế cửa Khẩu Lệ Thanh đến năm 2030.
- Rà soát quy hoạch 3 loại rừng
- Rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn để chủ động phòng chống biến đổi khí hậu và thiên tai đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
- Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy lợi vừa và nhỏ tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai.
- Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đến năm 2020.
2.     Các quy hoạch chưa có chủ trương UBND tỉnh:
- Rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020.
- Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030.
- Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Gia lai đến năm 2030
II. Giải pháp thực hiện: Để thực hiện tốt công tác quy hoạch trong 6 tháng cuối năm cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Tập trung đôn đốc, hoàn thành và trình duyệt các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành đang triển khai.
- Tăng cường công tác giám sát công tác thực hiện quy hoạch do các các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố lập theo hướng dẫn tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 11/01/2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP, Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu. Kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những bất cập, tồn tại trong công tác triển khai thực hiện quy hoạch.
- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị xã thành phố cần phải phối hợp chặt chẽ với nhau để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cũng như kiểm tra tính phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch tổng thể của tỉnh với quy hoạch tổng thể các huyện, thị xã, thành phố, các quy hoạch ngành sản phẩm.
- Tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước về công tác quản lý quy hoạch ở các ngành, các huyện, thị xã, thành phố.
- Tăng cường bổ sung năng lực cán bộ, công chức có chuyên môn về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu.
III. Đề xuất, kiến nghị
1. Đối với các quy hoạch đã trình UBND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét phê duyệt
2. Để công tác triển khai thực hiện các quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành sản phẩm đạt chất lượng tốt, hoàn thành đúng thời gian quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh có biện pháp đối với các chủ đầu tư triển khai chậm công tác quy hoạch.
3. Đối với 05 quy hoạch đã hết thời gian lập nhưng chủ đầu tư chưa có báo cáo quy hoạch (tại mục III), kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND 3 huyện Ia Pa, Đăk Pơ, Ia Grai  phải tập trung nhân lực để rà soát điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 (các huyện đã có các tài liệu phục vụ cho rà soát điều chỉnh là: Nghị quyết Đảng bộ của huyện đến năm 2020, kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020); giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo trình hồ sơ thẩm định trong tháng 6 năm 2016; cấp đủ dự toán cho Sở Tài nguyên và Môi trường để lập quy hoạch xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, để sớm hoàn thành quy hoạch.
          Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, các quy hoạch ngành, sản phẩm kính trình UBND tỉnh./.Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map