Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh Gia Lai năm 2021 và các năm tiếp theo

22/10/2021
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1091/KH-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh năm 2021 và các năm tiếp theo (đính kèm trên hệ thống) và Nghị quyết 46/NQ-HĐND, ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh Gia Lai với mục tiêu: “ Nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ doanh nghiệp, từ đó tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào hệ thống chính quyền, tăng động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển cũng chính là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phấn đấu chỉ số PCI tỉnh Gia Lai năm 2021 đạt top 25 và đến năm 2025 đạt top 20”.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát mục tiêu và các giải pháp của Kế hoạch số 1091/KH-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh năm 2021 và các năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh - PCI tỉnh Gia Lai và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương - DDCI (nêu rõ mục tiêu, thứ hạng phấn đấu cho năm 2021 và các năm tiếp theo); đề ra các giải pháp mang tính thực tiễn và khả thi; phân công phụ trách chỉ số gắn với trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân. Tập trung khắc phục các chỉ số con thuộc 10 chỉ số thành phần - đối với PCI (tại bảng tổng hợp chi tiết chỉ số PCI năm 2020 và phân công nhiệm vụ phụ trách chỉ số con kèm theo kế hoạch này). Nêu rõ mục tiêu phấn đấu, nhiệm vụ cụ thể cho từng chỉ số, nhất là những chỉ số còn tồn tại trong báo cáo đánh giá kết quả chỉ số DDCI năm 2020; phấn đấu giảm chênh lệch, khoảng cách điểm số giữa các sở ngành; giữa các địa phương; đảm bảo sự phát triển ở tất cả các sở, ngành, địa phương; tạo sự lan tỏa, tác động tích cực đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thời gian tới.
Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND tỉnh giao chủ trì, hướng dẫn, theo dõi việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai ở các sở, ngành, địa phương, đơn vị; tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã chỉ đạo, mức độ phấn đấu, đạt được từng chỉ tiêu, chỉ số con, chỉ số thành phần. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung sau:
I. Xây dựng Kế hoạch:
1. Xây dựng Kế hoạch khắc phục và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh – PCI cho năm 2021 và các năm tiếp theo:
- Trên cơ sở mục đích, yêu cầu của Kế hoạch, đề nghị Quý cơ quan đơn vị bám sát các nội dung sau đây để xây dựng kế hoạch cho đơn vị mình:
+ Các mục tiêu, giải pháp chung, giải pháp cụ thể.
+ Các chỉ số con nêu tại bảng phân công khắc phục nâng cao các chỉ số con, chỉ số thành phần kèm theo Kế hoạch số 1091/KH-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Xây dựng giải pháp, phân công phụ trách từng chỉ số con cụ thể gắn với trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân.
- Ngoài ra, các sở, ngành được UBND tỉnh giao thêm một số nhiệm vụ cụ thể (tại phần III) tự nghiên cứu và đề ra giải pháp, phân công trách nhiệm phụ trách nhằm thực hiện có hiệu quả từng nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.
2. Xây dựng Kế hoạch khắc phục năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương – DDCI:
Bám sát kết quả DDCI năm 2020 (đính kèm trên hệ thống) và Kế hoạch khắc phục Chỉ số năng lực cạnh tranh – PCI cho năm 2021 của Quý cơ quan đơn vị:
- Nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với mục tiêu phấn đấu cho từng chỉ số con nhằm đảm bảo giảm chênh lệch, khoảng cách điểm số giữa các sở ngành; giữa các địa phương; đảm bảo sự phát triển ở tất cả các sở, ngành, địa phương.
- Phân công phụ trách gắn với trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân cho từng chỉ số con cụ thể, nhất là những chỉ số còn tồn tại trong báo cáo đánh giá kết quả chỉ số DDCI năm 2020.
II. Tổng kết, đánh giá:
- Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện 02 Kế hoạch nêu trên vào cuối tháng 11 hằng năm. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15 tháng 12 hằng năm (báo cáo đánh giá được chia thành 2 phần: PCI và DDCI).
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện.
Trân trọng./.
Tải nội dung Văn bản tại đây: Tải về

 Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map