Kinh tế - xã hội > Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2016

16/08/2016
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUÝ I NĂM 2016
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 10/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016; Nghị quyết số 147/2015/NQ/HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 11; Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 147/2015/NQ/HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 11; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quý I như sau:
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Về lĩnh vực kinh tế
1.1. Nông lâm nghiệp
- Sản xuất vụ Đông Xuân: Tính đến ngày 17/3/2016 toàn tỉnh đã gieo trồng được 57.906,6 ha cây trồng các loại, bằng 90,5% kế hoạch, giảm 4,9% so với cùng kỳ([1]).
          Dự báo mùa khô sẽ rất khốc liệt, nên ngay từ đầu vụ Đông xuân 2015-2016, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành chức năng vận động người dân không canh tác ở những nơi thường bị thiếu nước, chủ động triển khai các biện pháp chống hạn. Tuy nhiên khô hạn đã xảy ra dẫn đến 12.980,6 ha cây trồng các loại bị hạn, trong đó: Lúa nước 4.158,9 ha, (mất trắng 2.486,4 ha); ngô 109,3 ha, (mất trắng 2,5 ha); sắn 612 ha, (mất trắng 7,1 ha), mía 2.314 ha, (mất trắng 5 ha mía trồng mới), thuốc lá 10 ha, rau màu các loại 79,9 ha, cà phê 4.209 8 ha; hồ tiêu 1.486,7 ha; tập trung tại các huyện: (Chư Prông 378,82 ha, Chư Sê 3.664,2 ha, Ia Pa 2.758 ha, Chư Păh 333,2 ha, Đăk Đoa 394,5 ha, Kbang 819,9 ha, Chư Pưh 2.231,6 ha, Đức Cơ 108 ha, Ia Grai 761,4 ha, Đăk Pơ 507,5 ha, Pleiku 355 ha, Mang Yang 234,2 ha, An Khê 405 ha, Ayun Pa 20 ha, Krông Pa 9,2 ha). Tổng thiệt hai do hạn hán gây ra ước tính đến ngày 17/3/2016 khoảng 146 tỷ đồng.
- Do nắng hạn nên các nguồn nước sinh hoạt như giếng đào, giếng khoan, công trình tự chảy trên địa bàn tỉnh đều giảm lưu lượng, một số đã cạn kiệt, tình trạng thiếu nước nghiêm trọng xảy ra cục bộ tại một số làng, xã ở các huyện Chư Sê, Krông Pa, Ia Pa, Kbang, Đăk Pơ, Chư Pưh, Kông Chro, Chư Prông làm 7.036 hộ bị thiếu nước sinh hoạt. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 449/KH-UBND ngày 16/02/2016 chỉ đạo phòng chống hạn hán và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong mùa khô năm 2016 và công bố hạn hán xảy ra trong vụ Đông xuân năm 2015-2016 trên địa bàn tỉnh; cấp độ rủi ro do hạn hán là cấp 1 (cấp nguy hiểm).
- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc đảm bảo nguồn nước tưới được chú trọng; tuy nhiên hiện nay tình hình tích trữ nước tại các hồ chứa, công trình thủy lợi ít hơn trung bình các năm trước; các hồ chứa nước ở khu vực phía Đông, Đông Nam tỉnh lượng nước trữ trong hồ chỉ đạt từ 30%-80% dung tích hồ. Lượng dòng chảy trên sông, suối các tháng mùa khô 2016 thấp hơn trung bình nhiều năm. Tình trạng khô hạn và khả năng thiếu nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2015-2016 và đầu vụ mùa năm 2016 và thiếu nước sinh hoạt ở mức nghiêm trọng và xảy ra trên diện rộng. Lượng dòng chảy trên các sông suối thiếu hụt từ 30%-50%.
- Công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng được thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra nên đến nay chưa có thiệt hại đến năng suất, sản lượng cây trồng.
- Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được chỉ đạo sát sao, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường kiểm tra việc giết mổ, gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo cung cấp nhu cầu thực phẩm cho nhân dân.
- Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đã phân bổ 53,35 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên đôn đốc kiểm tra, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các công trình, hạng mục công trình hoàn thành kịp tiến độ. Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2016- 2020; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới theo văn bản chỉ đạo của Trung ương. Đến nay đã có 23 xã đạt 19 tiêu chí, (trong đó 21 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới); 22 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 68 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 70 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 01 xã đạt dưới 5 tiêu chí.
- Cơ quan kiểm lâm và các địa phương đã triển khai Công điện của UBND tỉnh, bố trí đầy đủ công cụ, phương tiện và con người để thường xuyên tuần tra, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô 2015 – 2016, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ cháy cao và hướng dẫn các đơn vị chủ rừng xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với từng loại rừng, từng địa bàn, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Trong Quý I, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy nào gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Trong 03 tháng đã phát hiện 209 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng([2]); đã xử lý 168 vụ (trong đó xử phạt hành chính 65 vụ), tịch thu 523,5 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ, 49 phương tiện các loại, thu nộp ngân sách trên 4,3 tỷ đồng.
1.2. Công nghiệp   
 - Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IPP) 3 tháng đầu năm tăng 3,17% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt giảm 3,12%, cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 5,54%, công nghiệp khai khoáng tăng 71,95%; công nghiệp chế biến tăng 0,03%.
- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng 3 ước đạt 1.490,8 tỷ đồng, tính chung 3 tháng ước thực hiện 3.869,7 tỷ đồng, đạt 23,2% kế hoạch, tăng 7,36% so với cùng kỳ.
- Các sản phẩm tăng khá so với cùng kỳ: Tinh bột sắn tháng 03 ước thực hiện 30.098 tấn, ước 3 tháng thực hiện 66.709 tấn, đạt 66,7% kế hoạch, tăng 30%; chè các loại 3 tháng ước thực hiện 83 tấn, đạt 4,8% kế hoạch, tăng 1,2 %; đá Granít tháng 3 ước thực hiện 92.500 m2, ước 3 tháng thực hiện 296.814 m2, đạt 23,6% kế hoạch, tăng 2%; sản phẩm MDF tháng 3 ước thực hiện 4.000 m3, ước 3 tháng thực hiện 11.143 m3 đạt 20,6% kế hoạch, tăng 11,4%; xi măng tháng 3 ước thực hiện 740 tấn, ước 3 tháng thực hiện 1.740 tấn, đạt 17,4% kế hoạch, tăng 4,3%;
- Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: Đường tinh chế tháng 3 ước thực hiện 39.300 tấn, ước 3 tháng thực hiện 104.967 tấn, đạt 42% kế hoạch, giảm 1,2%; phân vi sinh 3 tháng ước thực hiện 3.193 tấn, đạt 4% kế hoạch, giảm 71,6%; sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tháng 3 ước thực hiện 306,8 triệu kWh, ước 3 tháng thực hiện 819,6 triệu kwh, đạt 13,2% kế hoạch, giảm 6,1%.
  1.3. Đầu tư - Xây dựng: Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 3 tháng ước thực hiện 3.509,8 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch, tăng 4,12% so cùng kỳ. Vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 được UBND tỉnh giao kế hoạch cho các chủ đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh, vốn xổ số kiến thiết, vốn ngân sách trung ương năm 2016 bố trí cho 68 dự án khởi công mới, trong đó: Vốn cân đối ngân sách tỉnh có 40 dự án khởi công mới, trong đó 31 dự án đã giao kế hoạch, 09 dự án chưa giao kế hoạch, gồm: (03 dự án đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư, 06 dự án các Sở, ngành đang thẩm định trình phê duyệt quyết định dự án đầu tư, 08 dự án đang lập thiết kế, dự toán, 09 dự án lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 08 dự án đang lựa chọn nhà thầu, 06 dự án đang thi công). Vốn xổ số kiến thiết có 17 dự án khởi công mới, trong đó 14 dự án đã giao kế hoạch, 03 dự án chưa giao kế hoạch, gồm: (02 dự án các Sở, ngành đang thẩm định trình phê duyệt quyết định dự án đầu tư, 01 dự án đã có quyết định phê duyệt dự án, 01 dự án đang lập thiết kế, dự toán, 01 dự án lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 11 dự án đang lựa chọn nhà thầu, 01 dự án đang thi công). Vốn ngân sách trung ương có 11 dự án khởi công mới, trong đó có 08 dự án đã giao kế hoạch, 03 dự án chưa giao kế hoạch, gồm: (01 dự án đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, 01 dự án chủ đầu tư đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi và 01 dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi). Theo số liệu của Kho bạc nhà nước tỉnh, đến cuối tháng 03/2016, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương giải ngân 19 tỷ đồng, đạt 17% KH, ngân sách địa phương do tỉnh quản lý (chưa bao gồm vốn huyện, thị xã, thành phố) giải ngân 115 tỷ đồng, đạt 31% KH.
- Công tác chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán thực hiện khẩn trương đạt tiến độ đề ra; các huyện, thị xã, thành phố đã lắp đặt mới, thay thế, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí, đèn tín hiệu giao thông, pa nô, áp phích đảm bảo khang trang, sạch đẹp.
1.4. Thương mại - xuất nhập khẩu
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 3 đạt 3.409 tỷ đồng, lũy kế 3 tháng đạt 10.179 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,08% so với tháng trước, tăng 1,24% so với cùng kỳ([3]).
- Trong dịp Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp, hộ tư thương có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết với tổng trị giá khoảng 4.788 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; nhìn chung lượng hàng hóa của các doanh nghiệp dự trữ phong phú, chất lượng tốt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
- Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 ước thực hiện 30 triệu USD, lũy kế 3 tháng đạt 90,7 triệu USD đạt 22,7% kế hoạch, giảm 1,5% so với cùng kỳ. Tình hình xuất khẩu không thuận lợi, giá cao su vẫn ở mức thấp, giá cà phê xuất khẩu không ngừng biến động theo chiều hướng giảm, giá xuất khẩu cà phê bình quân 1.430 USD/tấn, giảm 14,4% so với cùng kỳ. Giá cà phê nhân thu mua nội địa hiện nay còn ở mức 31.000-32.000 đồng/kg; giá cao su xuất khẩu bình quân 1.060 USD/tấn, giảm 30% so với cùng kỳ nên mặc dù lượng xuất khẩu tăng nhưng kim ngạch giảm mạnh về giá trị. Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh như: Cà phê 41.742 tấn giảm 10% về giá trị; sắn lát 60.146 tấn, tăng 5,25% về giá trị; mủ cao su 2.550 tấn, tăng 0,5%; gỗ tinh chế 1,63 triệu USD; hàng khác đạt 14,3 triệu USD.
- Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 24,5 triệu USD, đạt 16,9% kế hoạch, giảm 61,9% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nông sản nhập khẩu chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh với số lượng nhỏ, không ồ ạt như vụ mùa các năm trước. Nguyên nhân do lượng sắn tồn kho năm 2015 khá nhiều. Hiện đã vào mùa nông sản của Campuchia nhưng giá thu mua sắn lát thấp nên không kích thích nhập khẩu.  
- Khu Công nghiệp Trà Đa có 38 nhà đầu tư với 44 dự án đầu tư, trong đó có 32 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 17,1 triệu USD; tổng doanh thu đạt 905,4 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 69,6 tỷ đồng.
- Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có 54 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, trong đó có 21 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 3,13 triệu USD (các doanh nghiệp trong tỉnh xuất khẩu 2,35 triệu USD), kim ngạch nhập khẩu đạt 26,3 triệu USD (các doanh nghiệp trong tỉnh nhập 24,6 triệu USD). 3 tháng đầu năm có 23.757 lượt hành khách xuất, nhập cảnh, 1.186 lượt phương tiện vận tải xuất, nhập biên; tổng doanh thu đạt 71,7 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1,3 tỷ đồng.
1.5. Tài chính - Ngân hàng
a) Tài chính:
- Thu ngân sách:
+ Thu ngân sách trên địa bàn tháng 3 đạt 248,133 tỷ đồng; tính chung 3 tháng đạt 901,3 tỷ đồng, bằng 26,39% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 17,9% so với cùng kỳ; trong đó các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 877,55 tỷ đồng, các khoản thu quản lý qua ngân sách đạt 23,75 tỷ đồng.
- Chi ngân sách
+ Tổng chi ngân sách địa phương tháng 3 đạt 751,699 tỷ đồng; tính chung 3 tháng đạt 1.873 tỷ đồng, bằng 21,83% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 6,62%; chi thường xuyên đạt 27,28%; chi quản lý qua ngân sách đạt 13,19%; chi các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ do Trung ương bổ sung đạt 13,55%.
b) Ngân hàng:
- Dự ước đến cuối tháng 3/2016 tổng vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 26.100 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay đạt 56.700 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ; nợ xấu chiếm 0,55% tổng dư nợ ( tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ giảm 0,15% so với cùng kỳ).
Ngân hàng nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay phù hợp với mức lãi suất huy động. Các Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã điều chỉnh giảm lãi suất các khoản vay cũ cho 62.149 khách hàng, trong đó có 1.725 doanh nghiệp, với dư nợ được điều chỉnh là 21.224 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 12.478 tỷ đồng.
1.6. Giao thông - vận tải: Ngành Giao thông vận tải thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra kê khai lại giá cước vận tải phù hợp với việc giảm giá xăng, dầu, niêm yết giá và bán đúng giá cước vận tải đã niêm yết. Tổ chức tốt các hoạt động đảm bảo an toàn giao thông và phương tiện vận tải phục vụ Tết; tình trạng xe chở khách và hàng hóa quá khổ, quá tải giảm đáng kể.  Doanh thu vận tải tháng 3 đạt 304,6 tỷ đồng, 3 tháng đạt 928,3 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó: Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 1,775 triệu tấn, 3 tháng ước đạt 5,38 triệu tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển ước đạt 253,1 triệu tấn/km, 3 tháng ước đạt 766,2 triệu tấn/km, tăng 11% so với cùng kỳ; Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 1,484 triệu hành khách, 3 tháng ước đạt 4,51 triệu hành khách, tăng 11,4% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển ước đạt 203,3 triệu hành khách/km, 3 tháng ước đạt 617 triệu hành khách/km, tăng 11,5% so với cùng kỳ.
- Tai nạn giao thông: Trong tháng 3 có 10 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết, 04 người bị thương. Lũy kế 03 tháng có 38 vụ tai nạn (giảm 25 vụ so với cùng kỳ), làm 41 người chết (giảm 34 người so với cùng kỳ) và 21 người bị thương (giảm 20 người so với cùng kỳ). Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông.
1.7. Tài nguyên và môi trường: Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường được thường xuyên chỉ đạo. Trong Quý I/2016, đã tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cho 17/17 huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cho thành phố Pleiku. Xây dựng giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Giao đất cho 19 tổ chức với diện tích 312,31 ha([4]); cho 10 tổ chức thuê đất với diện tích 666,56 ha([5]). Xây dựng Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 – 2020. Thẩm định và thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 25/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT.
1.8. Công tác đăng ký kinh doanh:
- Trong tháng 3 cấp đăng ký thành lập mới cho 55 doanh nghiệp và 15 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 208 tỷ đồng; cấp đăng ký thay đổi cho 42 doanh nghiệp và 27 đơn vị trực thuộc, xử lý giải thể 04 doanh nghiệp và 06 đơn vị trực thuộc; tạm ngừng hoạt động cho 08 doanh nghiệp. Tính chung 3 tháng đã cấp đăng ký thành lập mới cho 84 doanh nghiệp và 43 chi nhánh, văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 326 tỷ đồng; cấp đăng ký thay đổi cho 79 doanh nghiệp và 54 đơn vị trực thuộc, xử lý giải thể 08 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực thuộc; tạm ngừng hoạt động cho 17 doanh nghiệp. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án.
- Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Gia Lai và Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai;
- Đôn đốc, hướng dẫn 03 công ty nông nghiệp (Chè Bàu Cạn, Chè Biển Hồ, Cà phê tỉnh) nhanh chóng hoàn chỉnh Đề án sắp xếp, phương án sử dụng đất và hồ sơ xác định gía trị doanh nghiệp để trình phê duyệt; tiến hành thẩm định hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp tại 03 công ty nông nghiệp; trong đó Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn đã được UBND tỉnh phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai, Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Gia Lai và hướng dẫn triển khai các bước thủ tục để thực hiện bán cổ phần công khai cho các nhà đầu tư thông thường theo đúng quy định.
- Báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai CPH tại Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn và Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai; đánh giá tình hình thực hiện phương án sử dụng đất và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. Trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp đổi mới 11 Công ty lâm nghiệp.        
2. Về văn hoá – xã hội:
2.1. Giáo dục- Đào tạo:
Trong Quý I đã tổ chức đánh giá kết quả chất lượng kiểm tra học kỳ I và tiếp tục triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2015-2016. Hoàn thành công tác bàn giao, chuyển giao các trường THCS DTNT cấp huyện trực thuộc Sở quản lý về UBND huyện quản lý theo Thông tư số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Xây dựng kế hoạch ôn tập thi THPT quốc gia năm 2016, lập kế hoạch tổ chức hội thảo dạy tiếng anh, tổ chức thi giải toán bằng tiếng anh cấp tỉnh và giải toán qua mạng. Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh. Xây dựng mức thu học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; thành lập Ban chỉ đạo thực tập Sư phạm cho các trường đại học và trường CĐSP Gia Lai.
Kiểm tra các khoản thu đầu năm đối với các cơ sở giáo dục, qua kiểm tra, đa số các cơ sở giáo dục đều thực hiện nghiêm túc các quy định về thu chi trong trường học. Đã kiểm tra và công nhận thêm 32 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 191 trường chiếm tỉ lệ 23,26% (vượt kế hoạch đề ra).
2.2. Y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình:
- Tình hình dịch bệnh trong quý ổn định, không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh; các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây lan thành dịch, các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa và hô hấp đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong dịp Tết không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, ngộ độc thực phẩm tập thể.
- Tổng số người khám bệnh tại tuyến tỉnh trong quý I là 163.136 người. Khám và điều trị cho 267 bệnh nhân sốt rét, không có sốt rét ác tính và tử vong; khám, điều trị cho 23.000 bệnh nhân phong, phát hiện mới 05 bệnh nhân; khám, điều trị bệnh lao 260 bệnh nhân; khám, điều trị các bệnh về mắt 152 bệnh nhân; khám bướu cổ cho 154 lượt người. Tư vấn xét nghiệm tự nguyện HIV/AIDS cho 84 lượt người phát hiện mới 07 trường hợp bị nhiễm HIV, có 02 bệnh nhân AIDS mới và 03 bệnh nhân tử vong do AIDS. Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ liều 6.892 cháu, đạt 19,56% KH (cùng kỳ năm 2015 đạt 19,6% ). Số phụ nữ có thai tiêm uốn ván 2 lần đạt 14,23% KH (cùng kỳ năm 2015: 14,4%).
- Trong 3 tháng đầu năm đã kiểm tra, thanh tra về an toàn vệ sinh thực phẩm 2.213 cơ sở, số cơ sở đạt yêu cầu là 1.791 (đạt tỷ lệ 81%). Cấp 16 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và 34 sản phẩm được công bố hợp quy, phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Trong Quý I không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Kiểm nghiệm 156 mẫu thuốc, không phát hiện mẫu thuốc kém chất lượng.
2.3. Văn hoá - Thể thao – Du lịch:
- Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Thân 2016” được tổ chức chu đáo, vui tươi từ thành thị đến nông thôn, tạo sự phấn khởi trong nhân dân.
- Tuyên truyền các sự kiện ngày lễ lớn chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng; kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Xây dựng kế hoạch chương trình văn nghệ và phục vụ Lễ khánh thành cột mốc 30 và đường nối trạm cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-Việt Nam với Ô Za Đao-Campuchia.
- Tổ chức thành công lễ hội đón giao thừa Mừng Đảng – Mừng Xuân Bính Thân năm 2016. Kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trong dịp Tết Nguyên Đán 2016 và chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Festival cồng chiêng năm 2016 tại tỉnh Gia Lai; lập hồ sơ di tích Khu lưu niệm nhà giáo Nay Der.
- Về du lịch: Tổng lượt khách đến Gia Lai 3 tháng đầu năm ước đạt 49.830 lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 1.880 lượt, giảm 8,3% so với cùng kỳ, khách nội địa đạt 47.950 lượt, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ước đạt 39,92 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ; nộp ngân sách 3,5 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ đã tổ chức nhiều loại hình vui chơi giải trí, phục vụ biểu diễn xiếc, ảo thuật, ca nhạc, trò chơi dân gian, lễ hội ẩm thực tại Công viên Đồng Xanh, Khu du lịch sinh thái và lễ hội Về Nguồn, Hồ Ayun Hạ, Biển Hồ, Thác Phú Cường, Công viên Diên Hồng.  Từ ngày 01-04 Tết đã thu hút hơn 57.000 lượt khách tham quan, doanh thu đạt hơn 4 tỷ đồng.
2.4. Thông tin, truyền thông, phát thanh truyền hình
- Hoàn thiện Dự án "Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai". Nghiệm thu giai đoạn 1 Dự án Nâng cấp mở rộng hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai. Xây dựng Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2016-2020).
- Các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng lưới thông tin trong dịp lễ, Tết. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.294 trạm thu phát sóng (BTS); 07 trạm điều khiển thông tin di động (BSC); 1,4 triệu thuê bao điện thoại, đạt 101,45 thuê bao/100 dân.  
Toàn tỉnh hiện có 237 điểm phục vụ, gồm 164 điểm Bưu điện văn hóa xã, 26 bưu cục các cấp, 25 thùng thư công cộng độc lập; 02 Chi nhánh công ty Bưu chính, 01 Công ty TNHH một thành viên, 01 điểm phát, 01 trạm trung chuyển; 17 tuyến huyện của Công ty Bưu chính Viettel - Chi nhánh Gia Lai. Tỷ lệ xã có điểm BĐVHX đạt 89,13% (164 điểm BĐVHX/184 xã). Bán kính phục vụ bình quân 4,62 km/điểm, mật độ phục vụ bình quân là 5.958 người/điểm, 213/222 xã, phường, thị trấn có báo đến trong ngày (tỷ lệ 95,95%).
Tổng số trạm thu phát sóng (BTS) đến thời điểm này là 1.343 trạm, có 07 trạm điều khiển thông tin di động (BSC). Thuê bao (TB) điện thoại, trong quý I tăng 2.201 TB, lũy kế đến thời điểm báo cáo là 1.409.388 TB (trong đó, 69.620 TB cố định, 90.462 TB di động trả sau, 1.249.306 TB di động trả trước đã đăng ký); tỷ lệ thuê bao điện thoại hiện nay đạt 100,57%TB/100 dân; tổng số TB Internet trên địa bàn toàn tỉnh lên 64.253 TB (FTTH); đạt tỷ lệ 4,58 TB/100 dân; tỷ lệ dân sử dụng Internet đạt 42%; tổng số đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn toàn tỉnh là 695 đại lý.
- Hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình đã tập trung tuyên truyền việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động chính trị, các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn ([6]). Báo Gia Lai trong quý I đã phát hành 79 kỳ với 496.937 tờ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát thanh 3.468 giờ; truyền hình 8.238 giờ. In xuất bản 450 triệu trang in với doanh thu 9,5 tỷ đồng.
2.5. Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Trong quý I đã tư vấn giải quyết việc làm cho 5.890 lao động, đạt 24,04% kế hoạch, tăng 1% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu lao động 329 người. Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 622 người; hoàn chỉnh hồ sơ và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 404 người.
- Báo cáo kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo Đề án 1956 về việc thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015 và kết quả thực hiện Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Tỉnh đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng các Anh hùng Liệt sĩ, tu sửa, chỉnh trang các Nghĩa trang liệt sĩ. Đã chuyển kịp thời hơn 31.300 suất quà tết của Chủ tịch nước cho các đối tượng người có công với số tiền hơn 3,1 tỷ đồng; phân bổ 523,05 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ của Trung ương cho 8.604 hộ với 34.870 khẩu tại 12 huyện. Tổ chức tặng quà chúc thọ, mừng thọ cho 531 người cao tuổi tròn 90 tuổi và 66 người cao tuổi tròn 100 tuổi. Ngoài kinh phí của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã trích ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí, các nguồn tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ thêm cho các đối tượng với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng.
- Tổ chức đi thăm hỏi chúc tết các gia đình chính sách vùng đồng bào dân tộc, đồn Biên phòng, vùng căn cứ cách mạng ở các huyện trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016.
- Công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng được triển khai kịp thời, đúng chế độ; đã thực hiện chi trả BHXH, BHYT, BHTN 377,9 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Thực hiện thu gần 337 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm 11,3% so cùng kỳ; trong đó: Thu BHXH bắt buộc 190,1 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện 780 triệu đồng; thu Bảo hiểm thất nghiệp 17,7 tỷ đồng; thu BHYT 126,3 tỷ đồng; Thu lãi phạt chậm đóng trên 1,9 tỷ đồng.
- Thực hiện in cấp mới, cấp lại 1.295 sổ BHXH; trong đó cấp mới 1.138 sổ BHXH và cấp lại 157 sổ BHXH. Cấp mới, cấp lại 91.987 thẻ BHYT, trong đó cấp mới 82.551 thẻ BHYT và cấp lại 9.436 thẻ BHYT.
2.6. Khoa học và Công nghệ:
- Tổ chức nghiệm thu 02 nhiệm vụ và 01 dự án, kết quả Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu. Trình UBND tỉnh phê duyệt Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn xác định nhiệm vụ thuộc chương trình nông thôn miền núi năm 2016 đối với 22 dự án các đơn vị đề xuất.
- Cấp 05 chứng chỉ nhân viên bức xạ cho nhân viên, Cấp 06 giấy phép tiến hành công việc bức xạ, báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân năm 2015 gửi cơ quan chuyên môn. Hướng dẫn đăng ký 08 nhãn hiệu chưa đặt tên và 1 nhãn hiệu “Pleiku Gym”.
- Tổng số phương tiện đã kiểm định và hiệu chuẩn là 900 phương tiện các loại, có 03 phương tiện không đạt, đạt tỉ lệ 96,7%. Đã thử nghiệm phân tích 194 mẫu sản phẩm thuộc lĩnh vực hóa sinh, gồm 1.420 chỉ tiêu.
2.7. Công tác dân tộc
- Chương trình 135 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, năm 2016 bố trí 144,796 tỷ đồng, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất cho 74 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và 213 làng đặc biệt khó khăn (trong đó 03 xã và 08 thôn làng ĐBKK đề nghị hoàn thành chương trình chưa phân bổ). Đầu tư xây dựng 267 công trình, gồm 07 công trình chuyển tiếp; 260 công trình khởi công mới và 64 công trình duy tu bảo dưỡng; xây dựng mới trên 150 công trình giao thông; 17 công trình giáo dục; 25 nhà sinh hoạt cộng đồng; 01 trạm y tế; 03 công trình thủy lợi. Hỗ trợ phát triển sản xuất cho 30.236 hộ nghèo và hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, cấp 900 con bò giống sinh sản và 14,668 tỷ đồng hỗ trợ giống cây trồng, phân bón. Đến nay các chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư.
- Thực hiện chính sách Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016 tỉnh bố trí 34,1 tỷ đồng (trong đó: NSTW là 15,1 tỷ đồng, NSĐP là 19 tỷ đồng), tiếp tục giải quyết chuyển đổi chăn nuôi cho 1.851 hộ không còn quỹ đất, chuyển đổi ngành nghề mua máy nông cụ cho 453 hộ và chuyển đổi ngành nghề đào tạo nghề cho 10 lao động; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 3.026 hộ; duy tu bão dưỡng 226 công trình, giải quyết cho 12.109 hộ hưởng lợi. Hiện các huyện, thị xã, đang triển khai thực hiện.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Trong quý I/2016 một số ngành kinh tế tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nguồn vốn huy động ngân hàng, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng so với cùng kỳ; công tác quản lý, bình ổn giá cả, phòng chống gian lận thương mại được triển khai quyết liệt, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA được phân bổ kịp thời, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động triển khai kế hoạch. Số vụ tai nạn giao thông và số người chết, người bị thương đều giảm so với cùng kỳ. Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 được chuẩn bị chu đáo và triển khai thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi phấn khởi, khơi dậy được tinh thần đoàn kết, yêu nước của nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học – công nghệ, thông tin – truyền thông tiếp tục có bước phát triển; quan tâm và chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội cộng đồng, tỉnh đã kịp thời hỗ trợ gạo, giống cây trồng và cứu đói cho dân. Công tác chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, công tác cải cách hành chính được quan tâm, các vấn đề bức xúc xã hội được quan tâm giải quyết; tình hình an ninh chính trị được đảm bảo.
Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, khô hạn xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đời sống của người dân; dự kiến sản lượng vụ Đông xuân sẽ giảm so với kế hoạch đề ra; tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực không thuận lợi, kim ngạch xuất khẩu giảm; còn nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản khởi công mới năm 2016 chưa hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu.
B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2016
I. Về kinh tế:
1/ Nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 147/2015/NQ/HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 11; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Chuẩn bị tốt các nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 11.
2/ Tích cực đôn đốc các địa phương triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn và huy động đóng góp của cộng đồng xã hội và dân cư để đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trong năm 2016 có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất vụ đông xuân; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 449/KH-UBND ngày 16/02/2016 về phòng chống hạn hán và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong mùa khô năm 2016; bên cạnh việc công bố hạn hán trên địa bàn tỉnh các địa phương trích xuất nguồn kinh phí dự trữ, kịp thời cứu trợ cho những hộ dân thiếu lương thực, vận động người dân thực hiện tưới tiết kiệm. Ưu tiên nước sinh hoạt cho người dân; khai thác tiết kiệm, có hiệu quả nguồn nước của các công trình thủy lợi; tổ chức nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, thiết lập các trạm bơm dã chiến, bơm chuyền, giếng nông, khoang giếng để lấy nước tưới cho cây trồng; sử dụng nước hợp lý tiết kiệm cho lúa và cây trồng cạn như tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, tưới luân phiên,…Có phương án tích cực chuyển đổi cây trồng ở những vùng dự kiến sẽ không đủ nước tưới, khuyến cáo người dân chuyển đổi cây trồng ở những vùng thường xuyên bị hạn, đồng thời sớm xây dựng kế hoạch ứng phó trong mùa mưa bão sắp đến.
- Giao Sở Nông nghiệp & PTNT điều tra diện tích cây trồng cà phê, cao su, điều bị chặt phá để chuyển sang trồng cây tiêu báo cáo UBND tỉnh.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, quản lý tốt việc xuất - nhập gia súc của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai. Rà soát lại các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng để chủ động ứng phó khi có cháy rừng xảy ra; phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời những vi phạm Luật Quản lý bảo vệ rừng; triển khai có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tiếp tục rà soát Quy hoạch trồng trọt gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh. Rà soát quy hoạch 3 loại rừng.
3/ Tiếp tục kiểm tra việc cung ứng điện của Công ty Điện lực Gia Lai nhằm cung ứng điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các nhà máy sản xuất và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, chỉ đạo các nhà máy thủy điện điều tiết nguồn nước hợp lý phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh sớm hoàn thành đưa vào vận hành; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Tăng cường công tác quản lý thị trường; kiểm tra, kiểm soát, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định thị trường giá cả. Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm, lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước để tăng giá góp phần ổn định thị trường giá cả trên địa bàn.
4/ Đến 31/3/2016 các công trình khởi công mới phải đảm bảo đủ thủ tục để giao kế hoạch vốn năm 2016, đối với các dự án không đủ điều kiện giao kế hoạch sẽ cắt giảm, điều chuyển cho các dự án khác có tiến độ XDCB đạt khá. Rà soát, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án KCM trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.  Các công trình khởi công mới năm 2016, phải hoàn thành lựa chọn nhà thầu để tiến hành thi công công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra.
5/ Tăng cường quản lý các nguồn thu, có biện pháp tạo lập và nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các đối tượng nộp thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác vào ngân sách nhà nước, bảo đảm các nguồn thu cân đối ngân sách địa phương; thực hiện tiết kiệm triệt để, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết để đảm bảo cân đối cho ngân sách.
- Thực hiện tốt các chỉ tiêu về huy động vốn, dư nợ tín dụng; chấp hành nghiêm túc mức lãi suất huy động, cho vay tối đa theo quy định của NHNN Việt Nam; tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay; triển khai cho vay phục vụ tái canh cây cà phê, cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, cho vay hỗ trợ nhà ở,… bảo đảm đầu tư vốn tín dụng có trọng tâm, trọng điểm nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
6/ Tích cực tuyên truyền luật an toàn giao thông đến người dân, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giao thông trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn, các trục đường vận chuyển nguyên vật liệu.
7/ Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quan trắc môi trường; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
8/ Tiếp tục triển khai công tác cấp đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai kế hoạch hậu kiểm 2016 đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh.
- Đối với Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Gia Lai và Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai, khẩn trương hoàn thành việc bán đấu giá công khai cổ phần cho các nhà đầu tư, tiến hành thủ tục về Đại hội cổ đông, quyết toán và ban giao công ty theo đúng trình tự quy định.
- Đối với 03 Công ty nông nghiệp, khẩn trương trình phê duyệt phương án sử dụng đất và xác định giá trị doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và tiến hành cổ phần theo đúng tiến độ.
- Hướng dẫn các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp xây dựng Điều lệ sửa đổi trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định hiện hành và Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp của UBND tỉnh.
- Chuẩn bị công tác tổng kết 15 năm hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh gắn với xúc tiến đầu tư.
II. Về văn hóa xã hội:
1/ Tiếp tục triển khai ổn định nề nếp học tập; chuẩn bị tốt cho kết thúc năm học 2015 – 2016; tập trung đẩy mạnh việc thực hiện trường đạt chuẩn quốc gia; rà soát lại cơ sở vật chất để tạo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (kết hợp với tuyển sinh đại học, cao đẳng) tổ chức tại tỉnh Gia Lai; hoàn thành việc cấp gạo kỳ II, năm học 2015-2016 cho học sinh theo Quyết định số 36/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2/ Tăng cường giám sát, theo dõi các bệnh có khả năng gây dịch, nhất là dịch bệnh mùa hè; chủ động trong công tác phòng, chống bệnh sốt rét, khống chế không để dịch sốt rét xảy ra trên địa bán; đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và phòng chống dịch; tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trạm y tế, đào tạo nhân viên y tế thôn bản theo tiêu chuẩn đào tạo của Bộ Y tế.
3/ Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 41 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016); 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19/4/1946 - 19/4/2016) và kỷ niệm các ngày lễ lớn.
4/ Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội theo các chương trình, dự án, kế hoạch đã được phê duyệt; kết hợp việc thực hiện các chương trình để hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, dạy nghề, nhất là dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo thiết thực hiệu quả; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các quy định hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các hợp phần Chương trình 135, ĐCĐC và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
5/ Định hướng thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí để chủ động tuyên truyền các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
III/ Về công tác quy hoạch
1. Các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các quy hoạch và hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2016. Đơn vị nào gửi chậm so với quy định, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.
2. Đối với các dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện (Ia Pa, Đăk Pơ, Ia Grai), chỉ đạo UBND các huyện tự rà soát, điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng đến năm 2020 để trình UBND tỉnh phê duyệt, từ năm 2020 lập dự án quy hoạch cho giai đoạn 2021-2030
 

[1] Trong đó: Lúa nước 23.120,6 ha, đạt 96,5% kế hoạch, ngô 3.774 ha, đạt 83,9% kế hoạch, đậu các loại 3.181 ha, đạt 88,8% kế hoạch, khoai lang 628 ha, đạt 114% kế hoạch, sắn 5.727 ha, đạt 100,5 % kế hoạch, mía trồng mới 7.292 ha, đạt 90% kế hoạch, thuốc lá 3.463 ha, đạt 84% kế hoạch, rau các loại 9.735 ha, đạt 86% kế hoạch, cây hàng năm khác 891 ha.
 
[2] Trong đó phá rừng trái phép 17 vụ, vi phạm về vận chuyển, mua bán, cất giấu lâm sản trái phép 166 vụ; vi phạm quy định về khai thác rừng 14 vụ; vi phạm khác 12 vụ.
[3] Trong đó: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,7%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,94%, nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 1,85%, nhóm nhà ở, điện, nước và VLXD giảm 0,11%; nhóm dịch vụ y tế tăng 5,81%, giao thông giảm 7,7%, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,69%, nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 4,82%.
 
[4] Trong đó: Thu hồi và giao đất: 06 tổ chức, diện tích 245,3 ha; Thu hồi, cho phép chuyển mục đích và giao đất 07 tổ chức, diện tích 63,14 ha; Giao đất 03 tổ chức, diện tích 3,52 ha; Chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất 03 tổ chức, diện tích 0,34 ha.
[5] Trong đó: Thu hồi và cho thuê đất 02 tổ chức, diện tích 0,77 ha; cho thuê đất 08 tổ chức, diện tích 665,78 ha.
[6] Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016; kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2016), tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
 Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map