You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí > BÁO CÁO CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2016 ĐẾN 01/7/2018

BÁO CÁO CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2016 ĐẾN 01/7/2018

27/07/2018
UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:           /BC-SKHĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày     tháng 7  năm 2018
 
BÁO CÁO
 CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
TỪ NĂM 2016 ĐẾN 01/7/2018

 
   
 
Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật như sau:
I/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
1. Những kết quả đạt được
a. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện thi hành pháp luật trên lĩnh vực được phân công và giao Thanh tra Sở là cơ quan đầu mối tham mưu triển khai thực hiện và theo dõi thi hành pháp luật của Sở.
b. Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
Việc phổ biến và quán triệt Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật đến với cán bộ công chức được thực hiện  bằng hình thức thông qua các buổi đọc báo buổi sáng, lồng ghép phổ biến tại các cuộc họp cơ quan đồng thời đăng tải nội dung liên quan trên trang thông tin điện tử của Sở để mọi người dễ tham khảo. Bên cạnh đó Lãnh đạo Sở cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật do Sở Tư pháp tổ chức, qua các lớp tập huấn cán bộ được phân công theo dõi công tác thi hành pháp luật đã nhận thức được về tầm quan trọng của công tác theo dõi thi hành pháp luật và áp dụng vào thực tiễn chuyên môn hiệu quả hơn, đồng thời các phòng ban cũng đã chủ động trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với  lĩnh vực chuyên môn mình phụ trách và luôn lắng nghe những phản ảnh của người dân, các nhà doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan để kịp thời trả lời những khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.
c. Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thành lập Phòng pháp chế, do vậy việc theo dõi thi hành pháp luật giao Thanh tra Sở kiêm nhiệm, Sở cũng đã tạo điều kiện đáp ứng đảm bảo cơ sở vật chất và kinh phí để phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật.
d. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật :
- Việc ban hành, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật qua các năm cụ thể: Kế hoạch số 2035/KH-SKHĐT ngày 31/12/2015, Kế hoạch số 2059/KH-SKHĐT ngày 31/12/2016, Kế hoạch số 2373/KH-SKHĐT ngày 27/12/2017, trên cơ sở Kế hoạch đã ban hành hàng năm Thanh tra Sở phối hợp với các Phòng chuyên môn của Sở triển khai thực hiện bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thường xuyên, liên tục, toàn diện và kịp thời;
 Việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật bằng nhiều hình thức thông qua các cuộc họp giao ban, hội ý, thông qua các buổi đọc báo đầu giờ…
- Kết quả thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật:
Thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác kế hoạch & đầu tư và một số văn bản QPPL mới ban hành, sửa đổi bổ sung đồng thời rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Kết quả thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực kế hoạch và đầu tư: Bộ phận Pháp chế của Thanh tra Sở thường xuyên đôn đốc các đối tượng thanh tra thực hiện kết luận thanh tra trong 3 năm 2016, 2017, 2018 đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước là 1.098.305.000 đồng                    
 Thường xuyên theo dõi  thu thập và xử lý thông tin, phân loại phản ảnh, kiến nghị về tình hình thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế hoạch & đầu tư và tổ chức tiếp nhận các kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính, thủ tục hành chính đang áp dụng tại Sở thông qua hộp thư điện tử, điện thoại và phản ảnh trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở; giao bộ phận chuyên môn  giải đáp kịp thời những phản ảnh, khó khăn của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Sở.
 Chấp hành báo cáo tổng hợp đình kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng.
- Tính phù hợp của các hình thức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và việc xử lý kết qủa theo dõi tình hình thi hành pháp luật:
 Lãnh đạo Sở đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và sự phối hợp của các phòng chuyên môn trong việc thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật nên trong quá trình thực hiện các hoạt động thi hành pháp luật và việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã thực hiện được đầy đủ, kịp thời đáp ứng sự thỏa mãn của người dân và doanh nghiệp.
II/ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO NGÀNH, LĨNH VỰC/ ĐỊA BÀN
1. Tình hình tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật
1.1. Về tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật:
Qua theo dõi công tác tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Sở được quan tâm triển khai thực hiện theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật . Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật.
1.2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật:
a. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
Sở cũng thường xuyên giao cho các phòng chuyên môn rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương giao để  kịp thời lập danh mục và kế hoạch ban hành văn bản quy phạm chi tiết cần ban hành theo đúng hướng dẫn của Sở Tư pháp.
-  Kết quả, tiến độ ban hành văn bản: (có bảng chi tiết mẫu số 02 kèm theo).
b/ Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết:
- Đối với văn bản quy định chi tiết của địa phương sau khi ban hành đã đảm bảo tính thống nhất, khả thi, tạo đồng thuận trong xã hội.
c/ Đánh giá chung về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết:
          Nhìn chung việc tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương được quan tâm thường xuyên rà soát các luật, pháp lệnh và các văn bản dưới luật mới ban hành để làm cơ sở cho việc tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết được kịp thời. Tuy nhiên, do việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị định còn chậm cho nên nhiều nội dung còn chưa tham mưu đầy đủ.
2. Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật:
2.1 Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn pháp luật:
Có tổ chức thực hiện nhưng chưa được thường xuyên.
2.2. Kết quả theo dõi tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí cho thi hành pháp luật: Chưa phù hợp hoạt động do chưa bố trí được cán bộ chuyên trách thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật mà chủ yếu bố trí cán bộ công chức chuyên môn kiêm nhiệm nên hiệu quả chưa cao, hiện tại sử dụng nguồn  kinh phí thường xuyên của Sở.
          2.3. Đánh giá chung tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật
Về cơ sở vật chất được chú trọng đảm bảo cho việc thực hiện tình hình thi hành pháp luật; tuy nhiên việc theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn chưa được thường xuyên.
3. Tình hình tuân thủ pháp luật:
3.1 Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền:
a. Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác thanh tra: Tính từ năm 2016 đến thời điểm báo cáo có 08 cuộc thanh tra, qua thanh tra đã phát hiện chủ yếu các sai phạm trong việc lập hồ sơ dự toán, tính toán khối lượng không đúng thiết kế được duyệt áp dụng định mức xây dựng không đúng quy định…thu hồi ngân sách nhà nước là 1.098.305.000 đồng.
b. Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong kỳ báo cáo không có phát sinh đơn thư nào về khiếu nại, tố cáo.
3.2 Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân:
- Tình hình vi phạm hành chính: Từ năm 2016 đến kỳ báo cáo tổng số vụ vi phạm hành chính là 05 vụ, tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là 69.000.000 đồng, các hành vi vi phạm chủ yếu ở lĩnh vực đăng ký kinh doanh và phát hiện vi phạm qua các đợt đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.               
III/ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Phương hướng, giải pháp chủ yếu)đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật)
1.1 Phương hướng: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật trong thời gian tới.
          1.2. Giải pháp chủ yếu: Tăng cường trách nhiệm đối với công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện cần thiết về vật chất, kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật.
          2. Đề xuất, kiến nghị
Cơ quan thường trực theo dõi về công tác thi hành pháp luật phải có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật cho cán bộ công chức để nắm vững các quy định của pháp luật đồng thời để trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ  nhằm triển khai nhiệm vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật tại các đơn vị hiệu quả hơn.
Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ./.
 
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Giám đốc;
- Lưu VT-TTr.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map