You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Công tác cải cách hành chính > Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

11/01/2017
UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      /KH-SKHĐT Gia Lai, ngày     tháng 01 năm 2017
                                                               
 
KẾ HOẠCH  

Về việc kiểm tra cải cách hành chính năm 2017


 
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017;
Căn cứ Kế hoạch số 1960/KH-SKHĐT ngày 15/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017;
Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2017, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh.
Đánh giá việc thực hiện công tác CCHC tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính nhà nước. Giúp Lãnh đạo Sở đánh giá thực tế việc thực hiện công tác CCHC tại cơ quan; qua đó khẳng định những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đồng thời rút ra những nguyên nhân, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện CCHC tốt hơn trong thời gian tới.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm CBCC, VC đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan. Kiểm tra tác phong, thái độ và việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử CBCC, VC trong thực hiện CCHC và việc tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thực hiện TTHC.
Thông qua kiểm tra nhằm nắm tình hình, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, khó khăn vướng mắc trong thực hiện công tác CCHC và kịp thời hướng dẫn các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm, đề xuất biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác CCHC; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của cơ quan và của tỉnh.
2. Yêu cầu
Việc kiểm tra phải đảm bảo khách quan, đánh giá đúng, xác thực kết quả triển khai công tác CCHC tại các cơ quan, chỉ ra được những kết quả nổi bật, cần áp dụng trong thời gian đến cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC; đồng thời phải đề xuất được giải pháp đẩy mạnh CCHC.
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phải có CBCC, VC nắm được nghiệp vụ chuyên môn để phối hợp trong công tác kiểm tra CCHC; Các phòng ban chuyên môn sắp xếp thời gian phù hợp để tiến hành điều tra, đảm bảo các nội dung liên quan nhằm đạt kết quả tốt nhất.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1.   Việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011- 2020; nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch CCHC hàng năm của cơ quan. Công tác quán triệt, tuyên truyền của Lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc về CCHC đến CBCC, VC.
2.   Xây dựng và ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, quán triệt của cấp ủy Đảng và Lãnh đạo Sở trong thực hiện CCHC tại cơ quan.
3.   Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi ngành, quản lý của các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc; kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, tỉnh ban hành.
4.   Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 135/QĐ-SKHĐT ngày 21/10/2015 về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” của cơ quan.
5.   Kiểm tra việc đổi mới và nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức của CBCC, VC. Công tác tuyên truyền về CCHC, việc ứng dụng CNTT và ứng dụng ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tiến hành tự kiểm tra trong nội bộ (kiểm tra chéo giữa các phòng, ban) và báo cáo về Văn hòng Sở để Văn phòng Sở tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Sở và cơ quan liên quan.
Văn phòng Sở chủ trì, cử CBCC, VC chuyên trách thực hiện kiểm tra đột xuất công tác CCHC của các phòng ban, đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Văn phòng.
Việc kiểm tra được thực hiện trong năm 2017 định kỳ mỗi Quý 01 lần và đột xuất theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.     Kinh phí: Bố trí đủ kinh phí, nguồn nhân lực để đảm bảo các nhiệm vụ kiểm tra công tác CCHC năm 2017 của cơ quan.
2.     Căn cứ vào các nội dung của Kế hoạch, Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện.
3.     Cuối năm, Văn phòng Sở tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra CCHC của từng phòng, ban, đơn vị, cá nhân thuộc Sở, làm căn cứ để xem xét kết quả thi đua khen thưởng, kỷ luật.
4.     Giao Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trên, định kỳ tổng hợp báo cáo theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp;
- VP. UBND tỉnh (b/c)
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT-VP.                                                                                             
                                  KT. GIÁM ĐỐC
                                 PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
                                 ( Đã ký )
  
                                     Nguyễn Thị Tuyết NgaCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map