You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Công tác cải cách hành chính > Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020

16/08/2016
    UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
    Số: 240 /KH-SKHĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              Gia Lai, ngày   11   tháng  3   năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020
 
-          Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;
-          Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Gia Lai;
-          Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh Gia Lai;
-          Thực hiện công văn số 212/SNV-CCHC ngày 19/02/2016 của Sở Nội vụ về phối hợp xây dựng dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh Gia Lai.
Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 như sau:
I.      MỤC TIÊU
-         100% thủ tục hành chính, phí và lệ phí, quy trình xử lý công việc được công khai, minh bạch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
-         Thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc với các nội dung về: kiểm soát thủ tục hành chính, tuyên truyền cải cách hành chính, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
-         100% các công việc thường xuyên giải quyết với tổ chức, cá nhân được thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” điện tử hiện đại. Thực hiện xây dựng và đưa vào sử dụng một cửa liên thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
-         Thực hiện hiệu quả, duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động hành chính của Sở.
-         Từng bước áp dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.
-         Xây dựng cơ quan dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở có phẩm chất và năng lực thi hành công vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý ngành.
II.   NHIỆM VỤ CẢI CCHC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
1.     Cải cách thể chế:
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng và ban hành văn bản theo quy định tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 về việc ban hành quy định về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Quy chế công bố, công khai TTHC trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh; Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2015; Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015.
Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật ban hành văn bản QPPL, kịp thời tổng hợp những bất cập trong triển khai các văn bản QPPL liên quan để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Triển khai đúng các quy định trên trong công tác soạn thảo các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do UBND tỉnh trình; quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh.
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh trình một số văn bản sau: Quyết định thay thế Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 01/7/2010 của UBND tỉnh về Ban hành quy định quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai dự kiến thực hiện trong Quý I/2016; Quyết định về ban hành hệ thống quản lý rủi ro trong theo dõi, giám sát hoạt động doanh nghiệp dự kiến thực hiện trong Quý III/2016; Tham mưu HĐND ban hành Quyết định về chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương dự kiến thực hiện trong Quý II/2016; Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH các huyện, thị xã, thành phố đến năm 2021 v.v….
2. Cải cách thủ tục hành chính
2.1. Kiểm soát thủ tục hành chính
Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung của cải cách hành chính , thủ tục hành chính đã được minh bạch và tiếp tục được rà soát, đơn giản hoá góp phần tích cực vào việc giảm bớt phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.
Thực hiện Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Quy chế công bố, công khai TTHC trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian tới Sở Kế hoạch và Đầu tư có một số thay đổi và kiến nghị như sau:
-         Đối với TTHC: Đã rà soát, điều chỉnh và lấy số liệu đang trình UBND tỉnh phê duyệt để thay đổi số lượng TTHC. Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh giảm từ 116 TTHC xuống còn 27 TTHC; Lĩnh vực Chứng nhận đầu tư từ 13 TTHC tăng lên 21 TTHC.
-         Đối với thời gian giải quyết TTHC: Nhằm đẩy mạnh chương trình cải cách TTHC của Sở để tiếp tục rà soát, sửa đổi, rút ngắn thời gian gải quyết TTHC Sở Kế hoạch và Đầu tư có một số thay đổi, cụ thể:
+       Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: Kể từ ngày 01/4/2016 giảm thời gian giải quyết so với quy định: 12 TTHC giải quyết 01 ngày làm việc (giảm 02 ngày so với quy định; 03 TTHC giải quyết 02 ngày làm việc (giảm 01 ngày so với quy định).
+       Lĩnh vực Chứng nhận đầu tư và hỗ trợ Ưu đãi đầu tư: Kể từ Quý II/2016 giải quyết TTHC về lĩnh vực đầu tư là 25 ngày (giảm 07 ngày so với quy định).
+       Lĩnh vực Xây dựng cơ bản: Tiếp tục hoàn chỉnh bộ TTHC để công bố áp dụng trên địa bàn tỉnh: Thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh phê duyệt có 02 bộ thủ tục hành chính về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, đến nay Sở đang trình Sở tư pháp, Sở nội vụ thẩm định và gửi cho các Sở, ngành của tỉnh tham gia ý kiến; dự kiến trong tháng 3 năm 2016 sẽ hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt để công bố áp dụng trên địa bàn tỉnh; Thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt có 05 thủ tục hành chính, gồm: 02 bộ thủ tục hành chính về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C không thuộc dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương;  02 bộ thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng, dự án có cấu phần xây dựng; 01 bộ thủ tục Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đến nay Sở đang trình Sở tư pháp, Sở nội vụ thẩm định và gửi cho các Sở, ngành của tỉnh tham gia ý kiến; dự kiến trong tháng 3 năm 2016 sẽ hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để công bố áp dụng trên địa bàn tỉnh; Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa có 03 thủ tục hành chính, gồm: 02 bộ thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng, dự án có cấu phần xây dựng; 01 bộ thủ tục Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở thủ tục hành chính UBND tỉnh phê duyệt Sở sẽ hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính của Sở để triển khai thực hiện trong tháng 3 năm 2016.
Tăng cường xây dựng và hoàn thiện các hình thức công bố công khai địa chỉ, thông tin về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả. Tính tới thời điểm hiện nay Sở chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về quy định hành chính. Công tác thông tin, báo cáo về công tác kiểm soát TTHC định kỳ hàng quý được thực hiện nghiêm túc.
Tiếp tục hiện nhiệm vụ cải cách TTHC và đẩy mạnh công tác giải quyết TTHC tại cơ quan, Sở đã triển khai áp dụng hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động hành chính của Sở. Toàn bộ TTHC được xây dựng theo quy trình ISO 9001:2008 đảm bảo việc giải quyết TTHC được giải quyết đúng quy trình đã ban hành và thời gian theo quy định. Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, Sở đã tiến hành báo cáo đánh giá tình hình triển khai áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.
2.2. Về công khai thủ tục hành chính
Các TTHC, mẫu đơn, phí, lệ phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư được niêm yết ở vị trí sảnh tầng trệt của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người tra cứu, tiếp cận; nội dung niêm yết rõ ràng, đầy đủ, chính xác, công khai giúp cho tổ chức và cá nhân dễ dàng tra cứu tiếp cận. Số lượng TTHC được niêm yết công khai theo đúng quy trình, quy định.
Hiện nay bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại phòng ĐKKD đã thực hiện ĐKKD qua hệ thống quốc gia áp dụng thống nhất cho cả nước. Ngoài ra, Sở đăng tải quy trình TTHC theo quyết định đã công bố của UBND tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở: http://skhdt.gialai.gov.vn.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.1. Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở.
Hiện nay, Sở có 08 phòng chuyên môn và 01 Trung tâm trực thuộc (Văn phòng, Tổng hợp Quy hoạch kinh tế, Kinh tế ngành, Văn hóa xã hội, Thanh tra, Đăng ký kinh doanh, Hợp tác Kinh tế đối ngoại, Thẩm định Giám sát đầu tư và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư). Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, ban chuyên môn thực hiện theo đúng quy định tại quyết định số 55/QĐ-SKHĐT ngày 29/4/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện Quyết định trên các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Không có sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, ban và đơn vị trực thuộc.
Trong thời gian tới, căn cứ vào Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015  của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc; tính chất, đặc điểm, yêu cầu quản lý và tình hình thực tế ở địa phương, Sở đang làm tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ về việc tách phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở và dự thảo thay thế Quyết định số 34/2009QĐ-UBND về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (dự kiến hoàn thành trong Quý II/2016).
3.2. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
Thực hiện tốt và không ngừng nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, thủ thục quyết định hỗ trợ đầu tư do doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP của Chính Phủ. Phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%.
Hoàn thiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh phê duyệt, công bố và ban hành áp dụng trên địa bàn tỉnh.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, VC.
Tiếp tục hoàn thiện dự thảo thay thế Quyết định số 34/2009QĐ-UBND về ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thực hiện việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm tại các phòng ban chuyên môn các phòng thuộc Sở và đơn vị trực thuộc được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thực hiện đúng theo tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm đã xây dựng và đang trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.
Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ công chức và đảm bảo triển khai thực hiện theo mục tiêu, kế hoạch. Tích cực tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử trong giao tiếp ...
5. Cải cách tài chính công
Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách về thuế theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ ; Công văn số 829/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Gia Lai về nộp thuế điện tử và Công văn số 964/TCT-CNTT ngày 20/3/2015 của Cục thuế tỉnh về triển khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử, lập tài khoản Ngân hàng thương mại đăng ký nộp thuế điện tử.
Chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Triển khai dịch vụ công TTHC về Đăng ký kinh doanh đáp ứng nhu cầu bức xúc của tổ chức và cá nhân khi liên hệ công tác.
6. Hiện đại hóa hành chính
6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mạng nội bộ (LAN), kết nối Internet đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Phấn đấu đến 2020 có 100% Cán bộ công chức viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.
Cũng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc và nâng cấp phần mềm để xây dựng bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại kể từ tháng 3/2017. Tiếp tục duy trì trang thông tin điện tử của Sở http://skhdt.gialai.gov.vn đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, 100% CBCCVC được cấp hộp thư điện tử công vụ, tỉ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ đạt hơn 70%, việc trao đổi văn bản chính thức phấn đấu đến năm 2020 đạt hơn 90%.
6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính.
Tiếp tục vận hành đúng quy trình ban hành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 872/QĐ-TĐC ngày 22/5/2012. Áp dụng hệ thống chất lượng ISO 9001 :2008 vào tất cả các quy trình xử lý công việc một cách đồng bộ, khoa học, phù hợp với chính sách và mục tiêu chất lượng đã đề ra, loại bỏ cơ bản các thủ tục rườm rà, phức tạp. Tài liệu được sử dụng, lưu trữ  được thực hiện theo quy chuẩn. Đội ngũ cán bộ công chức ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm hành chính.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-         Bố trí đủ kinh phí, nguồn nhân lực để đảm bảo các nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016 - 2020.
-         Căn cứ vào các nội dung của Kế hoạch Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện.
-         Cuối mỗi năm trong giai đoạn 2016 - 2020, Văn phòng Sở tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của từng đơn vị, cá nhân thuộc Sở, làm căn cứ để xem xét kết quả thi đua khen thưởng.
         - Giao Văn phòng Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trên, định kỳ tổng hợp báo cáo gửi Sở Nội vụ theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên Website cơ quan;
- Lưu: VT-VP.
                                       KT. GIÁM ĐỐC
                                     PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
                                 Nguyễn Thị Tuyết NgaCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map