You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Công tác cải cách hành chính > Kế hoạc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

Kế hoạc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

11/01/2017
UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2049/KH-SKHĐT
 
 
         Gia Lai, ngày     30    tháng 12 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
   Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

 
Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 của Sở như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Kịp thời phát hiện các thủ tục hành chính không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính.
- Qua rà soát, đánh giá thực hiện đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính có đủ cơ sở thuộc thẩm quyền quy định của HĐND, UBND tỉnh; kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định của cơ quan nhà nước cấp trên.
2. Yêu cầu:
          - Đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình, cách thức rà soát đánh giá theo quy định của Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.
- Đảm bảo huy động sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của thủ tục hành chính vào quá trình rà soát, đánh giá.
  II. NỘI DUNG CÔNG TÁC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC
Thực hiện rà soát, đánh giá các quy định, TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của các đơn vị theo các yêu cầu và cách thức như sau:
1. Căn cứ và yêu cầu rà soát:
Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm rà soát, phát hiện thủ tục/nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân để đưa vào rà soát, đánh giá, kiến nghị phương án xử lý và gửi sản phẩm rà soát, đánh giá về Sở (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, đề nghị Sở Tư pháp xem xét cho ý kiến đánh giá ngay sau khi hoàn thành phương án đơn giản hóa cho từng thủ tục/nhóm thủ tục.
- Thực hiện rà soát, đăng ký số lượng thủ tục hành chính mà theo thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức còn rườm rà, khó thực hiện, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực “ nóng", nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, thủ tục có số lượng hồ sơ giải quyết nhiều, chi phí tuân thủ cao.
2. Nội dung và cách thức rà soát, đánh giá:
Thực hiện theo quy định tại Điều 28, Điều 29, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Điều 12, Điều 13, Điều 14, Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC.
3. Sản phẩm rà soát, đánh giá  (căn cứ vào Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp)
- Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá của đơn vị, kèm theo:
+ Biểu mẫu rà soát, đánh giá (biểu mẫu 02/RS-KSTT)
+ Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ TTHC (biểu mẫu 03/SCM-KSTT)
+ Sơ đồ nhóm TTHC trước và sau rà soát, đối với trường hợp rà soát nhóm (thực hiện theo hướng dẫn rà soát TTHC theo nhóm, phụ lục VI).
+ Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo phương án đơn giản hóa.
+ Dự thảo văn bản QPPL liên quan (đối với trường hợp phải ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL của UBND tỉnh). 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở:
- Căn cứ Kế hoạch của Sở xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017  của đơn vị mình ngay trong tháng 02/2017.
- Chỉ đạo thực hiện đúng quy trình rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.
- Rà soát, báo cáo về Sở (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính đặc thù thuộc phạm vi chức năng quản lý sau khi sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh qua rà soát, đánh giá (nếu có).
 
2. Giao Văn phòng Sở:
- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các phòng, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch;
- Phối hợp với phòng chuyên môn, Sở Tư pháp kiểm soát chất lượng phương án đơn giản hóa TTHC trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
- Tổng hợp Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 của Sở trong tháng 7/2017.
Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các phòng, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu báo cáo về Sở (qua Văn phòng Sở tổng hợp) để xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (t/hợp);
- Sở Nội vụ (b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở (b/c)
- Các phòng Sở, đơn vị trực thuộc;
- Lưu : VT-VP
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
( Đã ký )
 
 
Nguyễn Thị Tuyết NgaCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map