Công tác cải cách hành chính > HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015 TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ TỈNH GIA LAI

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015 TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ TỈNH GIA LAI

27/11/2020
- Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 - các yêu cầu, tải tại đây.
- Quyết định về việc công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015, tải tại đây.
- Chương trình Đánh giá nội bộ năm 2020, tải về Tại đây
- Biên bản họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL năm 2019, tải về tại đây

- Quyết định về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt 
động hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG HTQLCL TƯƠNG ỨNG VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001

 
STT Tên tài liệu Ký hiệu Điều khoản TCVN 9001:2008
01 Sổ tay chất lượng STCL-ISO 4.2.2
02 Quy trình kiểm soát tài liệu QT.01-ISO 4.2.3
03 Quy trình đánh giá nội bộ QT.02-ISO 8.2.2
04 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT.03-ISO 8.3
05 Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa QT.04-ISO 8.5.2; 8.5.3
06 Quy trình xem xét lãnh đạo QT.05-ISO 5.6
07 Quy trình thu thập, phân tích dữ liệu và đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng QT.8.2-1 8.2.1
08 Quy trình thẩm định hỗ trợ đầu tưu cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
 
 
QT.01-DNKTTT&TN 7.2.2
09 Quy trình thẩm định và phê duyệt đề xuất Chương trình, Dự án ODA QT.01-HT-KTĐN 7.2.2
10 Quy trình thẩm định và phê duyệt Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tài chính Dự án ODA QT.02-HT-KTĐN    7.2.2
11 Quy trình đăng ký kinh doanh QT.01-ĐKKD 7.2.2
12 Quy trình tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch QT.01-TH 7.2.2
13 Quy trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội QT.02-TH 7.2.2
14 Quy trình thẩm định dự án đầu tư công QT.01-TĐ&GSĐT 7.2.2
15 Quy trình thẩm định kế hoạch đấu thầu QT.02-TĐ&GSĐT 7.2.2
16 Quy trình tổng hợp công tác đấu thầu và giám sát, đánh giá đầu tư QT.03-TĐ&GSĐT 7.2.2
17 Quy trình phê duyệt dự án đầu tư công QT.04-TĐ&GSĐT 7.2.2
18 Quy trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu QT.05-TĐ&GSĐT 7.2.2
19 Quy trình thẩm định chủ trương đầu tư công QT.06-TĐ&GSĐT 7.2.2
20 Quy trình quản lý chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 QT.01-VHXH 7.2.2
 
21 Quy trình dịch vụ công về đăng ký kinh doanh QT.01-XTĐT 7.2.2
22 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức QT.03-VP 6.2.2
23 Quy trình quản lý trang thiết bị QT.04-VP 6.3
24 Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả QT.05-VP 7.2.2; 7.2.3
25 Quy trình thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật theo Kế hoạch QT.01-TTr 7.2.2
26 Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo QT.02-TTr 7.2.2Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map