You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Công tác cải cách hành chính > Báo cáo công tác CCHC quý I năm 2019

Báo cáo công tác CCHC quý I năm 2019

03/10/2019
UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 

Số:          /BC-SKHĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Gia Lai, ngày       tháng     năm 2019
BÁO CÁO
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019
Căn cứ công văn số 975/SNV-CCHC ngày 18/7/2016 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC năm và thực hiện chế độ báo cáo CCHC theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC
1. Về kế hoạch cải cách hành chính
Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ; Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh Gia Lai. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã Ban hành Kế hoạch CCHC số 2170/KH-SKHĐT ngày 24/12/2018 về Kế hoạch CCHC năm 2019 của Sở gồm 7 nội dung liên quan đến công tác CCHC và 30 nhiệm vụ cụ thể phải triển khai thực hiện trong năm. Các nội dung theo kế hoạch trong quý I được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
 Giám đốc Sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác CCHC, thường xuyên quán triệt, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần.
Chỉ đạo tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Báo cáo kết quả tự đánh giá, chẩm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 của tỉnh theo Quyết định số 2636/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ thuộc lĩnh vực Sở chủ trì.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước; tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp trong cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc; khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém công tác CCHC năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.
Gắn công tác CCHC với việc đánh giá CBCCVC và bình xét thi đua khen thưởng vào cuối năm.
3. Về kiểm tra cải cách hành chính
 Để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác CCHC, ngay từ đầu năm Sở đã kịp thời ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC theo kế hoạch số 77/KH-SKHĐT ngày 09/01/2019 về Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, Sở sẽ tổ chức kiểm tra 10 phòng ban, đơn vị trực thuộc đảm bảo 100% đơn vị thuộc sở được kiểm tra, thời gian kiểm tra dự kiến vào Quý II, Quý III và Quý IV. 
4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính
Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh Gia Lai. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC theo kế hoạch số 2198/KH-SKHĐT ngày 28/12/2018 về Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019. Theo đó, Sở đã tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tổ chức tuyên truyền cho CBCCVC thông qua các buổi hội nghị; sinh hoạt đoàn viên thanh niên; các buổi đọc báo buổi sáng; tuyên truyền thông qua cổng thông tin điện tử của Sở (https://www.skhdt.gialai.gov.vn). Đồng thời kết hợp với Bưu điện tỉnh, cơ quan báo đài để tổ chức tuyên truyền liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC
1. Cải cách thể chế:
Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL. Sở đã triển khai đúng các quy định trên trong công tác soạn thảo các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh …
2. Cải cách thủ tục hành chính
2.1. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản