Tìm kiếm thủ tục hành chính công
Tên thủ tục cần tìm:
Thẩm quyền giải quyết:
Lĩnh vực:

Thủ tục hành chính công lĩnh vực đăng ký kinh doanh
 
Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
8. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
9. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
10. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
12. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
13. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
14. Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
15. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
16. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
17. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
18. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
19. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
20. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
21. Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các gi Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
22. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
23. Thông báo lập địa điểm kinh doanh Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
24. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
25. Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đ Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
26. Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
27. Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
28. Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
29. Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
30. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
31. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
32. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
33. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư
34. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
36. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
37. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
38. Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
39. Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
40. Giải thể doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
41. Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
7. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
6. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
42. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
43. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
44. Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
45. Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
46. Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
47. Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
48. Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
49. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
5. Đăng ký thành lập công ty hợp danh Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Đăng ký kinh doanh Sở KHĐt
1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
2. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
3. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
4. Đăng ký thành lập công ty cổ phần Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map