You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tìm kiếm thủ tục hành chính công
Tên thủ tục cần tìm:
Thẩm quyền giải quyết:
Lĩnh vực:

Thủ tục hành chính công lĩnh vực đăng ký kinh doanh
 
Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập công ty hợp danh Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo tạm ngừng kinh doanh Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Giải thể doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Đối với doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp thành lập mới) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội Đăng ký kinh doanh Sở KẾ hoạch và Đầu tư
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Và Đầu tư
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KHĐt
Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Đăng ký kinh doanh Sở KHĐT
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) Đăng ký kinh doanh Sở KHĐt
Đăng ký thành lập DNTN Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập CTY TNHH MTV Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map