You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Tìm kiếm thủ tục hành chính công

RSS Icon
Tên thủ tục cần tìm:
Thẩm quyền giải quyết:
Lĩnh vực:

Thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh


Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Bán doanh nghiệp tư nhân Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Chia doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Chia doanh nghiệp đối với công ty cổ phần Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Tách doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Tách doanh nghiệp đối với công ty cổ phần Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Hợp nhất Công ty TNHH 1tv Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Sáp nhập công ty TNHH 1tv Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Sáp nhập công ty TNHH 2tv trở lên Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Hợp nhất Công ty TNHH 2tv trở lên Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Hợp nhất Công ty Cổ phần Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập công ty hợp danh Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo tạm ngừng kinh doanh Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Giải thể doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Thông báo cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Đối với doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp thành lập mới) Đăng ký hoạt động doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Đăng ký hoạt động doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Đăng ký hoạt động doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội Đăng ký hoạt động doanh nghiệp xã hội Sở KẾ hoạch và Đầu tư
Đăng ký liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã ĐKKD Sở KH&ĐT
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã ĐKKD Sở KH&ĐT
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đăng ký thành lập DNTN Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập CTY TNHH MTV Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT
Đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT


Thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư


Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thẩm quyền giải quyết
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diệnđiều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnhđối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tưtrong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Sở Kế hoach và Đầu tư
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tưCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map