You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Default news teaser image
10 Luật được thông qua tại kỳ họp 9 Quốc hội khóa XIV

Default news teaser image
Kết quả công tác giải ngân tháng 7 năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020

Default news teaser image
Thông báo về việc tuyển dụng Công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Giới thiệu Luật đầu tư số 61/2020/QH14

 


Default news teaser image
Hướng dẫn các đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020

Default news teaser image
Không tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong năm 2020

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2018-2019 tại huyện Mang Yang.

Default news teaser image
Kết quả thực hiện công tác giải ngân năm 2019

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025

Default news teaser image
Hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thuộc “Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2023

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 05 và 05 đầu năm 2020

Default news teaser image
Tham gia ý kiến đối với toàn văn dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Default news teaser image
Kết quả công tác giải ngân tháng 04 năm 2020

Default news teaser image
Nghị quyết 167/2016/NQ-HĐND ngày  30/03/2016 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai 
167/2016/NQ-HĐND

Default news teaser image
Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND Ngày 11/12/2015 Về việc quyết định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
Nghị quyết 156/2015/NQ-HĐND

Default news teaser image
Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND Ngày 08/12/2016 Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)
Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND

Default news teaser image
Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND Ngày 13/7/2017 Về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND

Default news teaser image
Nghị quyết 84/2018/NQ-HĐND Ngày 12/7/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng và mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Nghị quyết 84/2018/NQ-HĐND

Default news teaser image
Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 V/v Sửa đổi nội dung Điểm 1b, Mục 1 biểu quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh
Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND

Default news teaser image
Nghị quyết 148/2015/NQ-HĐND, 11/12/2015 Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu đạt được giai đoạn 2011 - 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Gia Lai
Nghị quyết 148/2015/NQ-HĐND

Default news teaser image
Nghị quyết 147/2015/NQ-HĐND, 11/12/2015 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2016
Nghị quyết 147/2015/NQ-HĐND

Default news teaser image
Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND, 08/12/2016 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017
Nghị quyết 23/2016/NQ-HĐND

Default news teaser image
Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND Phê duyệt Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017
Nghị quyết 69/2016/NQ-HĐND

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2020

Default news teaser image
Ban hành các Quyết định về việc thành lập Hội đồng lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2023; Quy chế làm việc; Thành lập tổ giúp việc Hội đồng lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2023.

Default news teaser image
Triển khai thực hiện Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Default news teaser image
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Default news teaser image
Kết quả công tác giải ngân quý I năm 2020

Default news teaser image
Chính phủ ban hành Nghị định về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Default news teaser image
UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Kết quả công tác giải ngân tháng 03 năm 2020

Default news teaser image
Đảm bảo tiến độ xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành trong thời gian thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân tỉnh

Default news teaser image
Hướng dẫn khai báo y tế , sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe để kiểm soát dịch bệnh Covid - 19


Default news teaser image
Đầu tư xây dựng cơ bản Quý I năm 2020 và giải pháp thực hiện trong các tháng cuối năm 2020

Default news teaser image
Kết quả công tác giải ngân tháng 02 năm 2020

Default news teaser image
Tuan 12

Default news teaser image
11 luật và Bộ luật được Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 8, Khóa XIV

Default news teaser image
Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các ngành, địa phương báo cáo tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2020


Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 01, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2020

Default news teaser image
Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021

Default news teaser image
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Default news teaser image
tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2018

Default news teaser image
tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2019

Default news teaser image
THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO LẬP NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050


Default news teaser image
Lấy ý kiến Đề án phát triển nông nghiệp CNC

Default news teaser image
Danh sách các dự án đầu tư chấm dứt hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện KBang

Default news teaser image
Công bố Kết luận kiểm tra tại Trung tâm xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2020

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
@Ke-hoach-PBGDPL-nam-2020-So-KHDT-signed.pdf

Default news teaser image
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020
Ke-hoach-kiem-tra-DN-nam-2020-signed.pdf

Default news teaser image
Kết quả công tác giải ngân tháng 12 năm 2019

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng 12 năm 2019

Default news teaser image
Kế hoạch đầu tư công năm 2020

Default news teaser image
Điều động công chức

Default news teaser image
Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Default news teaser image
Quyết định giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020

Default news teaser image
Lấy ý kiến Nhân dân về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND về việc Bãi bỏ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ thuộc thẩm quyền Quy
43_2019_QĐ_UBND.pdf

Default news teaser image
Một số văn bản mới ban hành của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng 11 năm 2019

Default news teaser image
Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 gửi về Sở KHĐT trước ngày 10/01/2020
Đề nghị truy cập vào đỉa chị sau để tải các phụ lục kèm theo: 

http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin...

Default news teaser image
Phân bổ biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động cho cơ quan và đơn vị trực thuộc Sở năm 2019

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai

Default news teaser image
CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP QĐCTĐT 2019 (tính đến tháng 11/2019)
DU-AN-2019-đen-thang-11-2019.xlsx

Default news teaser image
Kết quả công tác giải ngân tháng 11 năm 2019
Xem nội dung chi tiết tại đây:
Bao-cao-20-11-chinh-thuc.xlsx


Lấy ý kiến Nhân dân về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/...
Lấy ý kiến Nhân dân về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tải nội dung Nghị quyết về tại đây: Tải về

Lấy ý kiến Nhân dân về triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/2019/...
Lấy ý kiến Nhân dân về triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tại nội dung Nghị quyết tại đây: 103_NQ_HDND.pdf

Default news teaser image
Kết quả giải ngân tháng 10 năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Lấy ý kiến nhân dân về: Số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị ...
Lấy ý kiến nhân dân về: Số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai
Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng 10 năm 2019

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2019

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Default news teaser image
Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc" trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý 3 năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019

Default news teaser image
Kiểm tra, rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2020

Default news teaser image
Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Default news teaser image
Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Default news teaser image
Kiểm tra, rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2020.


Default news teaser image
Báo cáo công tác CCHC quý I năm 2019

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 8 năm 2019

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 9 năm 2019

Default news teaser image
Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Bộ chỉ số DDCI: "Cú hích" nâng cao năng lực điều hành của tỉnh Gia ...
Bộ chỉ số DDCI: "Cú hích" nâng cao năng lực điều hành của tỉnh Gia Lai
(GLO)- Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh...

Default news teaser image
Về việc hướng dẫn thị đua, khen thưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, tiêu biểu về "Ứng dụng CNTT có hiệu quả trong doanh nghiệp"

Default news teaser image
Báo cáo công tác CCHC quý III năm 2019

Default news teaser image
Kết luận Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Bổ sung danh mục kêu gọi dự án đầu tư của tỉnh giai đoạn 2019 - 2021

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ

Default news teaser image
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý 2 năm 2019

Default news teaser image
Giao chỉ tiêu người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp năm 2019

Default news teaser image
Một số chính sách mới về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/7/2019

Default news teaser image
Thông tin Chương trình đánh giá đóng góp môi trường (Environment Progress Credit)

Default news teaser image
Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Default news teaser image
Báo cáo tình hình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Default news teaser image
Tình hình triển khai kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí Thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 6 tháng đầu năm 2019

Default news teaser image
Triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2018 và lộ trình giai đoạn 2019 - 2025

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Kinh tế xã hội năm 2020

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2019

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký qua mạng 6 tháng đầu năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo sơ kết 3 năm tthực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2019

Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Gia Lai:Tìm giải pháp đột...
Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Gia Lai:Tìm giải pháp đột phá
GLO)- Năm 2018, Chỉ số năng lực cạnh...

Default news teaser image
Công bố Kết luận thanh tra tại Ban quản lý Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên – tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Một số điểm mới của Luật Phòng chống tham nhũng 2018

Default news teaser image
Góp ý Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Kết quả công tác giải ngân quý I năm 2019

Default news teaser image
Công chức, viên chức đề nghị thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị

Default news teaser image
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ TỈNH GIA LAI

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2019 triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2019

Default news teaser image
Quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/02/2019

Default news teaser image
Văn bản đôn đốc xây dựng danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công 2021-2025 lần 1 và lần 2

Default news teaser image
Văn bản đôn đốc xây dựng danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công 2021-2025 lần 1 và lần 2

Default news teaser image
Doanh sách doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 02 năm 2019

Default news teaser image
Bổ nhiệm kế toán trưởng Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Trả lợi kiến nghị doanh nghiệp

Default news teaser image
Tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 351/UBND-KTTH ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Tài liệu học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Default news teaser image
Thông báo danh mục và Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (không bao gồm vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia) năm 2019.

Default news teaser image
Các dự án nhà đầu tư quan tâm
Đang-website-cac-du-an-bo-sung-ngay-16-1-2019.xlsx

Default news teaser image
Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Default news teaser image
Ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

Default news teaser image
Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2019

Default news teaser image
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019

Default news teaser image
Kế hoạch CCHC năm 2019

Default news teaser image
Dự thảo Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019


Default news teaser image
Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018

Default news teaser image
Góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Default news teaser image
Ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

Default news teaser image
V/v xây dựng danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Default news teaser image
Xây dựng danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025

Default news teaser image
Quyết định Phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2019

Default news teaser image
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương)

Default news teaser image
Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Default news teaser image
CHỦ TRƯƠNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, DNNVV THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI, GIAI ĐOẠN 2019 -2023

Default news teaser image
Danh sách các doanh nghiệp được hỗ trợ phần mềm Kế toán Misa năm 2018

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật  về đầu tư cô...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2016-2017 tại huyện Chư Prông

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ ngày 01/10 - 30/11/2018

Default news teaser image
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu giai đoạn 2016-2017 tại Ban quản lý DA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật  về công tác ...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác đấu thầu giai đoạn 2016-2017 tại Ban quản lý DA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 9 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
Đôn đốc tiến độ phê duyệt các dự án khởi công mới 2019

Default news teaser image
Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 3)

Default news teaser image
Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích

Default news teaser image
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Default news teaser image
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2018

Default news teaser image
STARUP DAY 2018

Default news teaser image
Doanh sách doanh nghiệp thành lập mới tháng 7 năm 2018

Default news teaser image
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai (lần 2 năm 2018)

Default news teaser image
Tổng hợp tỉ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2018 tính đến thời điểm 24/7

Default news teaser image
BÁO CÁO CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TỪ NĂM 2016 ĐẾN 01/7/2018

Default news teaser image
CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Default news teaser image
đôn đốc lần 2 báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công theo Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT

Default news teaser image
Hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2018

Default news teaser image
Cẩm nang văn bản pháp luật dành cho doanh nghiệp

Default news teaser image
BÁO CÁO CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Default news teaser image
Hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019

Default news teaser image
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Default news teaser image
Hỗ trợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn


Điểm danh các quy định gây khó cho doanh nghiệp
Điểm danh các quy định gây khó cho doanh nghiệp

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng trong 6 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019

Default news teaser image
Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2018

Default news teaser image
Quyết định Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2021

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lừa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035 Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110Kv

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trrong Quý I, năm 2018

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 03 năm 2018

Báo cáo công tác thanh tra Quý I năm 2018
Báo cáo công tác thanh tra Quý I năm 2018

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, Kế hoạch của...
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các chương trình, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng năm 2017

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng 01,tháng 02 năm 2018

Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn NSNN, TPCP kế hoạch năm 2017 và nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện các dự án kế hoạch năm 2016, năm 2017 sang năm 2018

Default news teaser image
Kế hoạch đầu tư công năm 2018 từ nguồn vốn Trung ương và Địa phương

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp có nữ giới làm chủ doanh nghiệp tính đến hết ngày 31/12/2017

Default news teaser image
Hướng dẫn đăng ký hoạt động của doanh nghiệp "Đấu giá tài sản" theo Luật doanh nghiệp và luật đấu giá tài sản


Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp thành lập tháng 12 năm 2017

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi tính đến hết ngày 31/12/2017

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp vi phạm tính đến hết ngày 31/12/2017

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp bị khóa tính đến hết ngày 31/12/2017

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017 được cấp phần mềm MISA miễn phí

Default news teaser image
Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018

Default news teaser image
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Default news teaser image
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2017

Báo cáo kết quả CCHC năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của...
Báo cáo kết quả CCHC năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và kế hoạch đầu tư công năm 2017

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2017

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật  về đầu tư cô...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015-2016 tại huyện Chư Pưh

Default news teaser image
Các dự án đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, đang triển khai

Default news teaser image
Danh mục các dự án đang được quan tâm đăng ký đầu tư

Default news teaser image
Danh mục các dự án tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2016

Danh sách doanh nghiệp, chi nhánh thành lập mới trong Tháng 9/2017
Danh sách doanh nghiệp, chi nhánh thành lập mới trong Tháng 9/2017

Default news teaser image
Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh tr...
Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2017


Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm 2017

Báo cáo CCHC quý III năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2...
Báo cáo CCHC quý III năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2017

Default news teaser image
Báo cáo về tình hình thực hiện công tác tháng 8 nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017

Default news teaser image
Họp rà soát, thống nhất số liệu báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội dự ước 9 tháng và cả năm 2017; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành văn hóa tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Default news teaser image
NGHỊ QUYẾT 70/NQ-CP NGÀY 03/8/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG


Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015-2016 tại huyện Phú Thiện.

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018

Default news teaser image
Danh sách doanh nghiệp đăng ký hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

Default news teaser image
Công bố tỷ lệ cho vay lại vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho các địa phương giai đoạn 2017 - 2020


Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010
Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010

Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012


Default news teaser image
Tăng cường hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA trong thời gian tới

Default news teaser image
Thực hiện báo cáo Giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư trên hệ thống thông tin

Apec sẽ tập trung bàn về toàn cầu hóa
Apec sẽ tập trung bàn về toàn cầu hóa
    Sự kiện tại Việt Nam cuối năm nay diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt là ở nhiều nước lớn.

Hướng dẫn Khung kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2018
Hướng dẫn Khung kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2018

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018

Thông báo kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh ...
Thông báo kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Đăk Pơ

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 6 tháng đầu năm 2017

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp giải thể 6 tháng đầu năm 2017

SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017, ...
SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư côn...
Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015-2016 tại huyện Đak Pơ.

Báo cáo tình hình thực hiện Kết quả CCHC 6 tháng đầu năm và phương ...
Báo cáo tình hình thực hiện Kết quả CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho một số dự án dự kiến đưa vào khởi c...
Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho một số dự án dự kiến đưa vào khởi công mới năm 2018 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương

Góp ý dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-X...
Góp ý dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng Tây Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp đăng ký mới tháng 04/2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai ...
Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản 4 tháng đầu năm 2017

Hướng dẫn thực hiện quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư ...
Hướng dẫn thực hiện quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh...
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Default news teaser image
Danh sách Doanh nghiệp đăng ký mới đến hết ngày 31/12/2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 ...
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017
Kế hoạc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017

Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Công văn số 1975/SKHĐT-TH ngày 19/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017
Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017

Kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách tỉnh và các chương trình M...
Kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách tỉnh và các chương trình MTQG 2017

Báo cáo kết quả CCHC năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ CCHC năm 201...
Báo cáo kết quả CCHC năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ CCHC năm 2017


Kế hoạch cải cách hành chính Năm 2017
Kế hoạch cải cách hành chính Năm 2017

Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2017
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2017

Default news teaser image
Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2016

Default news teaser image
Báo cáo kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2016

Default news teaser image
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2016

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp ...
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (Đề án 4061)

Default news teaser image
Các nội dung trong việc thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã


Đề cương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế ...
Đề cương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư ph...
Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014-2015 tại huyện Đăk Đoa.

Quyết định 134/QĐ-SKHĐT ngày 26/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư v...
Quyết định 134/QĐ-SKHĐT ngày 26/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014 -2015 tại huyện Đăk Đoa

Default news teaser image
Hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định Luật đầu tư công 2014 để triển khai thực hiện Chương trình KCHKM và GTNT giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh

Báo cáo tình hình thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 đ...
Báo cáo tình hình thực hiện năm 2016 và dự kiến kế hoạch năm 2017 đối với các mặt hàng trợ cước, trợ giá, cấp không thu tiền cho các đối tượng chính sách

Báo cáo về tình hình thực hiện công tác tháng 10 nhiệm vụ công tác ...
Báo cáo về tình hình thực hiện công tác tháng 10 nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2016

Default news teaser image
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2018


Báo cáo CCHC Quý III năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2...
Báo cáo CCHC Quý III năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2016


Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nă...
Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016

Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật tố cá...
Báo cáo tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật tố cáo

Báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ cô...
Báo cáo tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2016


Default news teaser image
Ban hành danh mục các dự án quy hoạch năm 2016 và danh mục các dự án quy hoạch giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Các Đề án, văn bản quan trọng cần trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong Quý IV năm 2016

Default news teaser image
Chính sách ưu đãi đầu tư tại tỉnh Gia Lai

Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh 9 tháng nă...
Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh 9 tháng năm 2016

Default news teaser image
Khung hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương xây dựng bản cam kết về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai
Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia Lai

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức phòng, chống tham nhũng
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức phòng, chống tham nhũng

Default news teaser image
Hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định Luật đầu tư công để triển khai thực hiện Chương trình KCHKM và GTNT năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Mấu chốt là phân bổ nguồn lực theo...
Nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Mấu chốt là phân bổ nguồn lực theo nguyên tắc thị trường

Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư ph...
Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014-2015 tại huyện Mang Yang.

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công và để xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2016

Báo cáo tình hình thực hiện Kinh tế - xã hội tháng 8 nhiệm vụ công ...
Báo cáo tình hình thực hiện Kinh tế - xã hội tháng 8 nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai ký cam kết với Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp


Default news teaser image
Quyết định số: 333/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Xây dựng Dự thảo Quy chế đối thoại doanh nghiệp


Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến nă...
Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nă...
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 4  và C...
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 4 và Chương trình công tác tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ...
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội quý I  và nhi...
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 01  Chư...
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 01 Chương trình công tác tháng 02 năm 2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 02  và ...
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 02 và Chương trình công tác tháng 03 năm 2016

Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 5  và C...
Báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 5 và Chương trình công tác tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC T...
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2016

Thông tin danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư dự kiến đưa vào k...
Thông tin danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư dự kiến đưa vào khởi công mới năm 2017,2018

Quyết định số 110/QĐ-SKHĐT ngày 15/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư...
Quyết định số 110/QĐ-SKHĐT ngày 15/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014-2015 tại huyện Mang Yang

Default news teaser image
Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạ...
Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 21/10/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-SKHĐT về việc Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Default news teaser image
Thông tin các dự án đầu tư năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2020

Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh  trên địa ...
Kết quả kiểm tra các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Kbang

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã AyunPa đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020


Default news teaser image
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Chư Prông đến năm 2020


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Chư Pưh đến năm 2020


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Chư Sê đến năm 2020


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Đăk Đoa đến năm 2020


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Đức Cơ đến năm 2020


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện K'bang đến năm 2020


Default news teaser image
Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo An ninh, Quốc phòng 5 năm 2016-2020 của tỉnh Gia Lai


Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kông Chro đến năm 2020


Default news teaser image
Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Thiện đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Default news teaser image