Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Kết quả thực hiện Chương trình khởi nghiệp tỉnh Gia Lai quý III/2018

Kết quả thực hiện Chương trình khởi nghiệp tỉnh Gia Lai quý III/2018

20/09/2018
Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định 316/QĐ-UBND và có hiệu lực (09/7/2018) đến nay, các cơ quan, đơn vị đã triển khai một số nội dung cụ thể như sau:
1. Truyền thông khởi nghiệp:
  1. Công tác thông tin tuyên truyền Chương trình khởi nghiệp.
a. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Ban hành Công văn số 653/STTTT-TTBCXB ngày 16/7/2018 và Công văn số 683/STTTT-TTBCXB ngày 20/7/2018 để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, phòng Văn hóa và Thông tin, đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, đài Truyền thanh xã tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 – 2020.
- Các cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể:
+ Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới toàn dân trên địa bàn tỉnh về những mục tiêu chung và cụ thể của Chương trình khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; phạm vi và đối tượng áp dụng Chương trình; những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.
+ Tuyên truyền, phát động cuộc thi khởi nghiệp, các phong trào khởi nghiệp trong lực lượng đoàn viên, sinh viên, cá nhân, nhóm các nhân trên địa bàn tỉnh.
+ Tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp; tăng cường tin, bài, phóng sự, thông tin các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; đưa tin về những điển hình tốt về khởi nghiệp nhằm phát động phong trào, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng đoàn viên, sinh viên, cá nhân, nhóm các nhân trên địa bàn tỉnh.
+ Thông tin, thông báo rộng rãi những diễn đàn đối thoại doanh nghiệp giữa cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các doanh nghiệp khởi nghiệp để đối thoại về thể chế, pháp lý, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
+ Tuyên truyền, cung cấp thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ chương trình khởi nghiệp một cách đầy đủ, chi tiết, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, địa phương…
+ Thông tin cụ thể những chương trình tư vấn, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các tổ chức, cá nhân; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế.
+ Tuyên truyền, lồng ghép các nội dung đào tạo khởi nghiệp vào các chương trình đào tạo tại các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cần thiết về khởi nghiệp.
b. Sở Tư pháp:
- Xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” phát trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh định kỳ 01 số/tháng: Chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Xây dựng, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành 02 số phát sóng (tính đến thời điểm báo cáo) trong quý III/2018.
- Biên soạn và phát hành 5.000 tờ gấp tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phát hành đến các sở, ban, ngành tỉnh và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh.
c. Sở Khoa học và Công nghệ.
-Tổ chức 14 hội nghị phố biến về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại 14 huyện, thị xã, thành phố và đã thu hút được hơn 1.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp tại các huyện thị xã, thành phố như Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, An Khê, Kông Chro, Kbang, Krông Pa, Ayun Pa, Phú Thiện, Ia Pa, Pleiku, Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông.
d. Sở Nông nghiệp & PTNTT.
- Ngày 24/7/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có văn bản số 1337/SNNPTNT-VP gửi các đơn vị trực thuộc để triển khai Quyết định 316/QĐ-UBND.
e. UBND các huyện:
- Huyện Chư Sê: đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai chương trình khởi nghiệp trên địa bàn huyện Chư Sê theo Quyết định số 119/KH-UBND ngày 09/8/2018.
- Huyện Ia Grai: đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai chương trình khởi nghiệp trên địa bàn huyện Ia Grai theo Quyết định số 87/KH-UBND ngày 20/8/2018.
1.2 Tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp.
- Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh với các doanh nghiệp; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từng bước tạo môi trường kinh doanh thông thoáng lành mạnh. Tại Hội nghị, các cơ quan quản lý nhà nước đã giải đáp, và tháo gỡ các kiến nghị liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Trong quý III/2018, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã tổ chức 01 Hội nghị giới thiệu Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu….cho toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị và một số doanh nghiệp thường xuyên hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Tại Hội nghị, Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã giải đáp một số vướng mắc của doanh nghiệp về nhập khẩu trái cây từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, hồ sơ lâm sản xuất khẩu...
2. Xây dựng cơ sở hạ tầng khởi nghiệp.
Cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp.
- Triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 1740/UBND-KTTH ngày 10/8/2018 để chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV theo đúng quy định.
- Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở, ngành xây dựng và trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ Hộ Kinh doanh; đang tổng hợp xây dựng Đề án hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Giai đoạn 2019-2023.
 - Nhằm xây dựng cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành dự thảo đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020” và đã trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
- Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai” do UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 893 ngày 26/12/2017, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp và kết nối hỗ trợ các ý tưởng, kết quả đã lựa chọn được 30 ý tưởng/kế hoạch kinh doanh (trong tổng số 142 ý tưởng/kế hoạch) vào chung khảo. Tại Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội đã hỗ trợ 9 tỷ đồng giúp phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/ý tưởng/kế hoạch kinh doanh từ nguồn vốn ưu đãi; Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 100 triệu đồng cho ý tưởng “Vườn ươm cây giống” tại xã Song An, thị xã An Khê; CLB Nữ doanh nghiệp tài trợ 2 ý tưởng Dệt thổ cẩm tại huyện Ia Grai và Đức Cơ, mỗi ý tưởng 50 triệu đồng; đồng thời Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục hướng dẫn để các chị hoàn thiện và triển khai thực hiện các ý tưởng/kế hoạch kinh doanh tại địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017, hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, đang tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
3. Tổ chức tìm kiếm các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tổ chức Hội thảo Khởi nghiệp du lịch (ngày 27/9/2018) nhằm tìm kiếm ý tưởng mới, sáng tạo trong kinh doanh và phát triển du lịch tỉnh Gia Lai. Sở đã phát động tham gia ý tưởng đến các đối tượng gồm các Hiệp hội, sinh viên các trường Đại học có mối liên hệ với Sở như Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa, Đại học Kinh tế, Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng Nghề Du lịch Huế….
- Sở Khoa học và Công nghệ đã đăng ký với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho 10 cá nhân tham gia khóa đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 03 tổ chức, cá nhân xây dựng dự án tham gia cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp năm 2018” tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tổ chức phổ biến về cuộc thi Sáng chế năm 2018; phổ biến việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích của Cục Sở hữu trí tuệ đến rộng rãi ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức đến toàn bộ doanh nghiệp hội viên để tìm kiếm ý tưởng, xây dựng dự án khởi nghiệp trên nền tảng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Hiện HHDN đang tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp hội viên triển khai có hiệu quả nội dung này. 
- Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP HCM tại Gia Lai:
+ Tổ chức lễ phát động cuộc thi khởi sự kinh doanh nông nghiệp dành cho sinh viên khu vực phía Nam và Tây Nguyên năm 2018. Đối tượng tham dự gồm có 200 Sinh viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai ( bao gồm Sinh viên Phân hiệu, sinh viên Trường Cao Đẳng nghề và Sinh viên trường Cao Đẳng sư phạm Gia Lai);
+ Hỗ trợ cho 3 nhóm sinh viên Phân hiệu tham gia cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức và đã có 1 nhóm được lọt vào vòng chung kết.
+ Hỗ trợ cho 3 nhóm sinh viên trên tham gia cuộc thi “Khởi sự kinh doanh nông nghiệp dành cho sinh viên khu vực phía Nam và Tây Nguyên năm 2018” do trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp cùng Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (SVF) tổ chức. Hiện tại, đã có 2 nhóm được lọt vào vòng chung kết của cuộc thi.
4. Tư vấn, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trong năm 2018, Sở đã phối hợp với các đơn vị đào tạo, mở được 7 lớp (02 lớp đào tạo về Chuyên đề khởi sự doanh nghiệp, 05 lớp đào tạo về Chuyên đề Quản trị doanh nghiệp), với tổng số học viên được đào tạo 381 người, tổng số kinh phí tổ chức 450 triệu đồng.  
- Sở Khoa học và Công nghệ:
+ Tuyên truyền và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, trong quý 3 Sở đã tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn cho hơn 40 lượt doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh xây dựng hồ sơ xác lập quyền sở hữu; hỗ trợ 02 đơn vị xây dựng hồ sơ đề nghị cấp nhãn hiệu tập thể cho 02 sản phẩm của tỉnh là “Gạo Phú Thiện” và “Thuốc lá lá Krông Pa”;
+ Tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất 04 dự án xây dựng, quản lý phát triển các nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cho 04 sản phẩm đặc trưng của tỉnh gia Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong kế hoạch 2019-2020 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Sở Lao động TB&XH: ngày 17/7/2018, Sở đã có văn bản số 686/SLĐTBXH-DN chỉ đạo các Trường Cao đẳng, Trung cấp đẩy mạnh các hoạt động tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp.
- Phân hiệu trường ĐH Nông Lâm thành phố HCM đã tổ chức 2 đợt tập huấn về khởi nghiệp cho 80 sinh viên Phân hiệu vào tháng 3 và tháng 9 năm 2018.
- Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội doanh nhân trẻ Gia Lai tổ chức hội nghị cung cấp kiến thức và các văn bản có liên quan về khởi nghiệp cho toàn thể HSSV năm 2 và 3 (Từ ngày 23/8 đến ngày 25/8). Hiện Trường đang chuẩn bị công tác tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” cho HSSV và cán bộ, giảng viên toàn trường vào đầu tháng 10 năm 2018.
* Một số kết quả đạt được
- Công tác thông tin tuyên truyền Chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được triển khai kịp thời với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh.
- Các hoạt động về khởi nghiệp được các đơn vị đã và đang thực hiện cơ bản góp phần xây dựng mạng lưới liên kết tổng thể giữa các cơ quan, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp; Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thúc đẩy phong trào và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp.
- Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo  là 515 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 3.485 tỷ đồng; trong đó, từ tháng 7 đến tháng 9 có 170 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 1.075 tỷ đồng. Nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay lên 4.635 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 89.025 tỷ đồng.

                                                                                                                                              PHÒNG DOANH NGHIỆP


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map