You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Hoạt động Đoàn thể > Bài tham luận giải pháp huy động các nguồn lực để ĐTPT Thanh niên và thực hiện Chương trình phát tri

Bài tham luận giải pháp huy động các nguồn lực để ĐTPT Thanh niên và thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/09/2016


        Bác Hồ đã từng khẳng định “Thanh niên là rường cột nước nhà”, là lực lượng tiên phong cho sự phát triển của xã hội. Năng động, sáng tạo họ tham gia phát triển KT-XH, củng cổ quốc phòng an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCH TW Đảng Khóa VII về công tác thanh niên thời ký đổi mới đã khẳng định “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Điều đó cho thấy, lực lượng Thanh niên có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, ngày 30 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2474/2011/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Gia Lai đến năm 2020 ban hành kèm theo quyêt định số 06/2012/QĐ-UBND, ngày 22/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thanh niên Gia Lai chiếm khoảng 22,8% dân số toàn tỉnh và luôn là lực lượng lao động đông đảo, xung kích trên mọi lĩnh vực, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh. Đại bộ phận thanh niên luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, sẵn sàng cống hiến vì lợi ích dân tộc, có ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia, tình nguyện vì cộng đồng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức công dân, sống chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thích ứng nhanh với công cuộc đổi mới đất nước, cùng với trình độ học vấn, kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn được nâng cao là điều kiện cơ bản để thanh niên vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nhằm phát huy tính chủ động lập thân, lập nghiệp.
Tuy nhiên, một bộ phận thanh niên có lý tưởng sống mơ hồ, còn nhiều lệch lạc, nhất là lối sống thực dụng, hưởng thụ đang có xu hướng gia tăng. Một số thanh niên còn thiếu ý thức rèn luyện, ngại tham gia các hoạt động chính trị xã hội, nhận thức chính trị chưa đầy đủ nên đã bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động biểu tình bạo loạn, vượt biên sang Campuchia; tư tưởng ly khai, ý thức dân tộc hẹp hòi, hướng ngoại đang hình thành ở một số ít thanh niên dân tộc thiểu số Bahnar, Jrai; một số thanh niên sa vào tệ nạn mê tín dị đoan; tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng; trình độ học vấn, trình độ chuyên môn còn thấp so với yêu cầu lao động xã hội, chủ yếu là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình trạng thiếu việc làm, việc làm không ổn định, thu nhập thấp; nữ thanh niên khu vực dân cư khi lập gia đình phần lớn không tham gia các hoạt động của Đoàn-Hội… đang là những vấn đề bức xúc cần quan tâm.
Từ những vấn đề trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động, phong trào của tổ chức Đoàn, chương trình phát triển thanh niên của tỉnh. Vậy phải làm gì để phát huy hơn nữa những lợi thế, mặt mạnh và khắc phục những mặt yếu, những hạn chế của Thanh niên tỉnh nhà, căn cứ chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có một số ý kiến tham luận về giải pháp huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển thanh niên và thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh như sau:
- Thứ nhất, để đầu tư phát triển thanh niên, trước tiên chúng ta phải bảo đảm ngân sách cho chương trình phát triển thanh niên:
Đó là chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí cho thanh niên: UBND các cấp có trách nhiệm quy hoạch đất, đầu tư ngân sách, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, bệnh viện phục vụ cho nhu cầu chính đáng của thanh niên, tạo cơ sở tổ chức các hoạt động luyện tập thể dục thể thao, văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân, trong đó có lực lượng thanh thiếu niên thường xuyên đến sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đồng thời làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị từ trung ương đến địa phương.
Trong hoàn cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, chính phủ đang có nhiều chính sách để thắt chặt chi tiêu, nhiều vấn đề quan trọng cũng cần được đầu tư, thì chúng ta ưu tiên đầu tư các hạng mục đáp ứng những nhu cầu cấp thiết trước mắt để phục vụ cho mục đích phát triển thanh niên, đồng thời tận dụng các cơ sở vật chất của các nhà văn hóa cấp thôn, xã… để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và từng bước đầu tư dần dần. Theo đó, hàng năm các sở, ban ngành, chính quyền các cấp bố trí kinh phí thực hiện công tác thanh niên, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác của ngành và kế hoạch phát triển thanh niên trên cơ sở lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là trong việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.
      - Thứ hai, chúng ta cần phát động, động viên thanh niên thực hiện các phong trào xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
Thanh niên là lực lượng to lớn của xã hội, giữ vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Nếu như trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng, xung kích đấu tranh giành và giữ chính quyền, thì ngày nay, nhiệm vụ của thanh niên cả nước nói chung và thanh niên Gia Lai nói riêng là tập trung tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
Thời gian qua thanh niên Gia Lai đã thực hiện các hoạt động để phát triển KT-XH tại địa phương như: chuyển giao và áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, thực hiện các dự án theo chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện, qua đó đã tạo dư luận xã hội tốt về thanh niên và các phong trào tình nguyện, đặc biệt là hiệu quả từ việc triển khai thực hiện Đề án “Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới” thông qua cuộc vận động “Tuổi trẻ Gia Lai chung tay xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2012-2017, thanh niên Gia Lai đã tổ chức triển khai 18 dự án phát triển kinh tế xã hội trị giá hơn 4,7 tỷ đồng, 61 mô hình Trang trại trẻ, góp phần giải quyết việc làm hàng nghìn ĐVTN. Cuộc vận động đã huy động hơn 50.000 lượt ĐVTN tham gia xây dựng hơn 468 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao Bằng khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và 50 gương thủ lĩnh thanh niên làm kinh tế giỏi có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên làm kinh tế giỏi”. Đặc biệt, Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” do Tỉnh đoàn triển khai tại xã Yang Bắc - Đak Pơ với tổng đầu tư là 1,3 tỷ đồng và mô hình mượn đất gây quỹ tại làng Yun - xã Yang Bắc được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bình chọn là 02 trong số 20 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2014. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã hoàn thành việc khảo sát, thiết kế và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Trung ương Đoàn phê duyệt đối với Dự án 14 cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014-2017 và triển khai Dự án xây dựng mô hình ứng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại xã Ia Mlah - huyện Krông Pa với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.
Với những thành tích đã đạt được vừa qua, thời gian tới tuổi trẻ toàn tỉnh cần tập trung vào việc tham gia xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động thiết thực và cách làm sáng tạo, hiệu quả hơn như: xây dựng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi nội đồng, hiến đất, dịch tường, dịch dậu, xây dựng điểm truy cập internet cho thanh niên nông thôn, các công trình, phần việc thanh niên… đồng thời tích cực phát động các phong trào mới và phù hợp với địa phương, như phong trào “Thanh niên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Cùng nông dân thoát nghèo” ... các hoạt động cần được triển khai sâu rộng, thiết thực với nhiều nội dung phong phú, phù hợp, dễ thực hiện để phù hợp với từng đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó sẽ góp phần nâng cao thu nhập và giải quyết vấn đề việc làm cho nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là cho thanh niên. Các tổ chức Đoàn cần tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên tại các khu công nghiệp, công trường, nông trường, tại các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh, tìm kiếm và phối hợp với các Công ty có uy tín về xuất khẩu lao động tại các nước tiên tiến để tạo nguồn lao động có chất lượng cao khi thanh niên trở về nước. Ngoài việc phát động các phong trào, giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho thanh niên, đoàn viên thanh niên cũng cần được hỗ trợ phát triển kinh tế với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: định hướng cho thanh niên lựa chọn mô hình phát triển kinh tế, hỗ trợ vốn, giúp thanh niên phát triển hiệu quả các sáng kiến, ý tưởng sản xuất, kinh doanh, tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi, thành lập các câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật,… Từ đó sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa các mô hình kinh tế của đoàn viên, thanh niên đạt hiệu quả cao, như mô hình “Vườn ươm cây giống” của ĐVTN Nguyễn Chí Nguyên, Cán bộ Ban TTN-TH Tỉnh đoàn Gia Lai; mô hình trồng cà phê, tiêu, trồng lúa nước và nuôi bò của ĐVTN Hy, Bí thư chi đoàn làng Ktu, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa… cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm và tạo công ăn việc làm ổn định cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Qua đó sẽ góp phần phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xin đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:
    -  Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để đoàn viên thanh niên hiểu về vai trò, trách nhiệm của mình đối với phong trào; từ đó nâng cao ý thức tự giác, xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
      - Tiếp tục xây dựng mô hình điểm trên các lĩnh vực đảm bảo mang tính khả thi, hiệu quả, từ đó nhân rộng mô hình nhằm tạo thành phong trào rộng lớn trong thanh niên. Phối hợp với các cấp, các ngành và doanh nghiệp hỗ trợ thanh niên triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Đoàn tham gia phát triển kinh tế, xã hội với các mục tiêu, lộ trình, giải pháp và nguồn lực cụ thể.
      - Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Đoàn theo hướng sát hợp với nhu cầu của thanh niên và tình hình của địa phương, tập trung vào việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên về kiến thức, nghề nghiệp, việc làm, vốn vay phát triển kinh tế.
      - Triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn nhất là ở khu vực nông thôn; phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng tổ chức hoạt động làm nền tảng cho phong trào.
     - Thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động tôn vinh những tập thể, cá nhân đoàn viên thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực, kịp thời động viên, khuyến khích nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến đông đảo đoàn viên thanh niên.
     Thứ ba, chúng ta cần có giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2020.
Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đã và đang tác động mạnh mẽ đến đất nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống thanh niên, đặt ra những thuận lợi đan xen với thách thức, khó khăn mới đối với toàn Đoàn và tuổi trẻ. Mục đích hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp là để góp phần tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm các tệ nạn xã hội, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của tỉnh.
      Thời gian qua, thanh niên tỉnh nhà đã có nhiều hoạt động, chương trình để đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp như phong trào:“Khi tôi 18”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên công nhân” do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn triển khai... Thông qua các Chương trình do Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn, các tổ chức cơ sở Đoàn phát động đã khơi dậy tinh thần tình nguyện, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và đó sẽ trở thành xu hướng lớn trong tuổi trẻ hiện nay. Vấn đề trước tiên là làm sao để thanh niên yêu thích và tích cực lập thân, lập nghiệp hơn nữa. Từ vấn đề đó, thời gian đến chúng ta cần tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào "5 xung kích, 4 đồng hành" trong thanh niên, gắn các hoạt động của thanh niên với nhiệm vụ phát triển KT-XH của từng địa phương, đơn vị, chú trọng phát huy tính tình nguyện tại chỗ. Vận động ĐVTN đi đầu đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mới trong lao động và sản xuất kinh doanh, ví dụ như Thanh niên trong các cơ quan hành chính đi đầu trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, xây dựng phong cách làm việc của công chức trẻ; Thanh niên trong công nghiệp và dịch vụ đi đầu nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Thanh niên khu vực nông thôn xung kích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất…
Để làm tốt công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chúng ta cần có những giải pháp cụ thể như sau:
     - Công tác tuyên truyền, truyền thông: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và cho xã hội lồng ghép trong các chương trình hoạt động Đoàn - Hội cho thanh niên, sinh viên; Phối hợp tổ chức “Ngày hội tư vấn nghề nhiệp, việc làm”, tư vấn tuyển sinh Đại học cho hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về khởi nghiệp trên báo, đài và website Tỉnh Đoàn để tuyên truyền, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản cho hội viên thanh niên; Tổ chức giới thiệu các tấm gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, các mô hình làm ăn hiệu quả của thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng và website Tỉnh Đoàn… qua đó góp phần động viên, cổ vũ thanh niên thi đua khởi nghiệp, làm giàu, nâng cao nhận thức của xã hội về khởi nghiệp.
       - Công tác đào tạo, tập huấn, xây dựng các mô hình điểm cho thanh niên về khởi nghiệp: Phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi lồng ghép trong các chương trình hoạt động lớn của Đoàn như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm; Thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên đề về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, qua đó hỗ trợ, trang bị các kỹ năng về khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp, kiến thức sản xuất, kinh doanh và điều hành doanh nghiệp… cho hội viên, sinh viên, thanh niên;
      - Công tác đối thoại, giao lưu giữa Đảng, chính quyền, Doanh nhân trẻ với thanh niên: Định kỳ hằng quý tổ chức diễn đàn, đối thoại giữa các doanh nhân trẻ, thanh niên với Lãnh đạo tỉnh và các sở ngành có liên quan để doanh nhân, thanh niên có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, bày tỏ nguyện vọng của bản thân với các cơ quan quản lý Nhà nước về chính sách khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy việc hoàn thiện, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp, thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, sản xuất, kinh doanh; Tổ chức giao lưu giữa doanh nhân thành đạt, doanh nhân trẻ tiêu biểu với thanh niên, sinh viên nhằm chia sẻ kinh nghiệm về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên, sinh viên tiếp cận với kiến thức khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm; Tổ chức các hoạt động như: Hội thảo tham vấn về thanh niên nông thôn, Diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp”…qua đó đánh giá tình hình hoạt động và vai trò của thanh niên nông thôn trên các lĩnh vực; đánh giá ưu điểm, hạn chế; đề xuất các cơ chế, chính sách chăm lo cho thanh niên nông thôn trong thời gian tới.
- Công tác huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động khởi nghiệp cho thanh niên: Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Đoàn thanh niên tiếp nhận và giải ngân nguốn vốn  do Trung ương Đoàn phân bổ, nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cho các hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; Vận động các công ty, doanh nghiệp tham gia sáng lập Quỹ khởi nghiệp, tạo điều kiện cho thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định tránh nguy cơ tái phạm tội.
- Thành lập các Câu lạc bộ khởi nghiệp, xây dựng mô hình điểm cho thanh niên: Đoàn thanh niên lựa chọn và phân công cán bộ, đoàn viên, hội viên tiêu biểu tiếp xúc với các cá nhân tiêu biểu, vận động và hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ “Thanh niên khởi nghiệp”, câu lạc bộ “Chủ trang trại trẻ”, câu lạc bộ “Nhà nông trẻ”. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi, có uy tín trong xã hội trực tiếp làm Chủ nhiệm CLB; Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng chương trình tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng nuôi trồng, sản xuất hiện đại, khoa học cho những thanh niên bước đầu khởi nghiệp, lập nghiệp.
- Xây dựng các mô hình điểm cho thanh niên: Xét chọn các mô hình tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả để tiến hành xây dựng điểm và từng bước nhân rộng ở địa phương như: “Thanh niên khởi nghiệp”, “Hợp tác xã Thanh niên” (theo quy định của Luật Hợp tác xã) hoặc tổ hợp tác thanh niên,...Phối hợp tổ chức, xét chọn các hộ thanh niên đến sinh sống, lập nghiệp và phát triển kinh tế tại Làng Thanh niên lập nghiệp; Vận động doanh nghiệp ứng dụng mô hình lao động sản xuất kinh doanh, làm giàu từ chính nguyên liệu và nguồn lao động sẵn có tại địa phương, góp phần tạo việc làm cho thanh niên và người dân trên chính quê hương mình.
- Nâng cao chất lượng các hoạt động vinh danh phong trào thanh niên khởi nghiệp: Định kỳ tổ chức biểu dương, tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi lồng ghép trong Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và các chương trình của Đoàn - Hội nhằm cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo của thanh niên, doanh nhân trẻ tiêu biểu trong lập thân, lập nghiệp.
Thứ tư, cần có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho đội ngũ Bí thư, Phó bí thư đoàn không chuyên trách tại khối các cơ quan, doanh nghiệp; tạo nguồn kinh phí hoạt động cho các tổ chức cơ sở Đoàn.
Để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) của Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, đồng thời khẳng định xây dựng đoàn là yếu tố không tách rời công tác xây dựng Đảng, sự lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng Đoàn vững mạnh. Để xây dựng được lực lượng cán bộ đoàn là những cán bộ trẻ ưu tú, có lý tưởng, có năng lực, trình độ chuyên môn, là lực lượng tin cậy dự bị của Đảng, đáp ứng nguồn nhân lực trẻ trước mắt và lâu dài thì bên cạnh việc xây dựng lý tượng cộng sản, đạo đức cách mạng, chúng ta cần có những chính sách để quan tâm hơn nữa quyền lợi của người làm công tác đoàn cho những vị trí không chuyên trách mà không có phụ cấp nhằm động viên tinh thần và đảm bảo một phần kinh phí trang trải trong cuộc sống, phục vụ công việc.
Như chúng ta đã biết, một trong những điều kiện để duy trì phong trào đoàn là nguồn kinh phí cho các hoạt động, tuy nhiên kinh phí cho hoạt động của công tác thanh niên tại các tổ chức đoàn hiện này còn nhiều hạn chế, chủ yếu từ nguồn thu rất ít của quỹ đoàn. Thực tế, khi tổ chức các đợt sinh hoạt, các phong trào do Đoàn cấp trên phát động, thường phải xin kinh phí hỗ trợ, điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến tính chủ động và chất lượng công tác đoàn. Vì vậy, để tạo các nguồn kinh phí cho hoạt động Đoàn, ngoài nguồn quỹ do đoàn viên thanh niên đóng góp thường xuyên thì các tổ chức cơ sở đoàn cần có kế hoạch trong việc xây dựng nguồn quỹ thông qua việc nhận thực hiện các phần việc thanh niên hoặc công trình thanh niên,… trong đơn vị, trong doanh nghiệp từ đó lấy nguồn kinh phí bổ sung cho quỹ đoàn, góp phần tăng tính chủ động, hiệu quả trong công tác của đoàn thanh niên.
Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng có rất nhiều phần việc thanh niên đã làm để gây Quỹ Chi Đoàn, chúng tôi xin chia sẽ một số công việc cụ thể và một số ý tưởng trong thời gian tới, qua đó sẽ góp một phần kinh nghiệm để các tổ chức sở Đoàn khác tham khảo, áp dụng nhằm tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động đoàn: Hàng năm Chi Đoàn Sở đảm nhận phần việc đi đưa công văn trong nội thành, qua đó mỗi năm tạo Quỹ Chi đoàn là 6.000.000, đồng. Riêng năm 2013, Chi đoàn TN Sở đảm nhận thêm phần việc sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu cơ quan với nguồn thu là 10.000.000, đồng; năm 2014 Chi đoàn TN Sở đảm nhận việc sơn sửa lại tường rào và khuôn viên cơ quan theo kế hoạch duy tu, bảo dưỡng trụ sở và đã tạo Quỹ được 10.000.000, đồng; năm 2016, 03 Chi Đoàn TNCS HCM Sở KH&ĐT-Văn phòng UBND tỉnh - Phòng hậu cần, Bộ CHQS tỉnh kết nghĩa, qua chương trình kết nghĩa đã trao đổi, có nhiều ý tưởng rất hay về việc tạo Quỹ Chi đoàn, đó là Chi Đoàn Sở KH&ĐT, VP UBND tỉnh sẽ đóng góp kinh phí mua bò giống, còn Chi đoàn Phòng Hậu cần - Bộ CHQS sẽ đóng góp nhân công và tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, từ đó sẽ nuôi bò và bán để tạo Quỹ chi đoàn, đó là một cách làm rất hay và thiết thực, hoặc một số mô hình của các địa phương khác trong cả nước như: Đảm nhiệm việc trồng rừng, trồng rau, cắt chữ băng rôn, hội nghị…


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map