Gia Lai được phân bổ ngân sách trung ương hơn 2.826 tỷ đồng cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai được phân bổ ngân sách trung ương hơn 2.826 tỷ đồng cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

GLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ 92.057,861 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 47.057,861 tỷ đồng; giảm nghèo bền vững là 18.000 tỷ đồng; xây dựng nông thôn mới là 27.000 tỷ đồng.

 

Đối với 7.942,139 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương chưa đủ điều kiện phân bổ, Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, phương án phân bổ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

 

Đối với ngân sách trung ương năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện phân bổ 34.049 tỷ đồng (bao gồm: 24.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 10.049 tỷ đồng vốn sự nghiệp) cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 14.429 tỷ đồng (bao gồm: 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 5.429 tỷ đồng vốn sự nghiệp); chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 8.620 tỷ đồng (bao gồm: 6.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 2.620 tỷ đồng vốn sự nghiệp); chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 11.000 tỷ đồng (bao gồm: 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 2.000 tỷ đồng vốn sự nghiệp).
 

h1.jpg
Quầy giao dịch Kho bạc Nhà nước tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Tỉnh Gia Lai là 1 trong 52 tỉnh được phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 với tổng hơn 2.826 tỷ đồng. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hơn 1.533 tỷ đồng, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hơn 289 tỷ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 1.004 tỷ đồng. Vốn ngân sách trung ương năm 2022 được phân bổ cho tỉnh là hơn 980 tỷ đồng, trong đó, số vốn lần lượt cho các chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 473 tỷ đồng, 149 tỷ đồng và 358 tỷ đồng.
 
Liên quan đến Nghị quyết này, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan căn cứ mức vốn được phân bổ tại Nghị quyết trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định hiện hành để chủ động tham mưu triển khai thực hiện. 
Nguồn: https://baogialai.com.vn/

Quay lại