Ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm

Ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm

Với nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, ngành Kế hoạch và Đầu tư quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế của ngành trong công tác tham mưu tổng hợp chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm mới.
Năm 2022 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế-xã hội đã được đề ra, như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP): 8,65%; GRDP bình quân đạt 60,44 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.827 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 40.000 tỷ đồng; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 3%...
Ông Nguyễn Hữu Quế cho biết: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, trong năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành và các địa phương triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 2078/KH-UBND ngày 17-12-2021 về triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo; cùng với đó là tích cực triển khai những nhiệm vụ đặc thù của Sở.
“Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, vừa góp phần kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo thêm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Ngay trong quý I-2022 sẽ hoàn thiện xong thủ tục đầu tư các dự án để đủ điều kiện được giao vốn. Đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án, thường xuyên kiểm tra, giải sát tiến độ giải ngân; xử lý hoặc báo cáo ngay cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân đầu tư công. Đặc biệt chú trọng việc thúc đẩy giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình”-ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.
Năm 2022, theo kế hoạch đề ra, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh là 40.000 tỷ đồng; ngoài nguồn vốn Trung ương đầu tư trên địa bàn khoảng 1.500 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 3.800 tỷ đồng, vốn đầu tư trong dân khoảng 15.000 tỷ thì vốn đầu tư của các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn khoảng 18.800 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47%, đóng vai trò quyết định mức tăng trưởng GRDP trong năm 2022. Vì vậy, công tác thu hút, kêu gọi đầu tư được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở sẽ tích cực phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đem lại môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.
          Theo thông tin từ phòng Đăng ký kinh doanh, năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu phát triển mới 950 doanh nghiệp và 31 hợp tác xã. Để đạt chỉ tiêu này, theo ông Phùng Văn Phước-Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở sẽ đẩy mạnh hướng dẫn và thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình đăng ký hoặc chuyển đổi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp. Đặc biệt, Sở sẽ phối hợp với các Hiệp hội ngành nghề, tổ chức đoàn Thanh niên của tỉnh xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, sáng tạo.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8-1-2022 của Chính phủ. Theo đó, với phương châm hành động “Phục hồi hiệu quả, Phát triển bền vững”, ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc quy định các điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với đó, ngành sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng và phục hồi

Quay lại