Triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

Triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3926/VP-KTTH ngày 06/9/2021, gửi các Sở, ban, ngành; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội Nữ doanh nhân; Hội Doanh nhân trẻ về việc triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mốt số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
hweb-(1).jpg
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ công nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối tượng áp dụng đối với Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 Nghị định này; Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Nghị định số 80/2021/NĐ-CP nêu trên, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Lưu ý rà soát, đảm bảo sự phù hợp cơ chế chính sách liên quan của tỉnh với Nghị định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với nội dung vượt thẩm quyền. Các Sở, ban, ngành; địa phương nghiên cứu triển khai thực hiện theo đúng quy định.
 
Nội dung chi tiết tại đây
 
Nguồn: Phòng Doanh nghiệp

Quay lại