Sở Kế hoạch và Đầu tư học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sở Kế hoạch và Đầu tư học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

   Presentation1-(1).jpg      Sáng ngày 29/4/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể cán bộ CCVC và Người lao động trong cơ quan. Tham dự hội nghị gồm có các cấp uỷ đảng, Ban lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ CCVC, NLĐ trong cơ quan.
       Tại Hội nghị Ông Phạm Công Thành – Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư Đảng uỷ nhấn mạnh, nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên, trong cơ quan cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.
        Ông Phạm Công Thành – Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư Đảng uỷ yêu cầu, các cấp ủy, chi bộ, trưởng các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
      Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là kết hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chống dịch COVID-19, công tác an ninh trật tự, bảo vệ tổ quốc./.
Nguồn: Văn phòng Sở

 

Quay lại