Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Default news teaser image

Ngày 17/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cho các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý; các chủ đầu tư để triển khai thực hiện.

Xem nội dung chi tiết tại đây: Tải về 

Quay lại